Pärast ettevõtte aktsiate registreerimist Nasdaq CSDs peab emitent teavitama depositooriumi kui registripidajat kõikidest emiteeritud aktsiatega seonduvate õiguste ja kohustuste muutmistest.

Depositooriumi teavitatakse järgmistest asjaoludest:

  • nimiväärtuse suurendamine/vähendamine
  • aktsiakapitali muutmine
  • ühinemine, ümberkujundamine
  • fondiemissioon
  • emissiooni tingimuste muutmine
  • aktsiatega seonduvad maksed
  • emitendi likvideerimisotsuse vastuvõtmine või emitendi suhtes pankrotimenetluse algatamine
  • muudatused juhatuses
  • ettevõtte ärinime muutmine
  • ettevõtte kontaktandmete muutmine.