Aktsiaselts võib kapitali suurendada

 • uute aktsiate väljalaskmisega
 • olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega
 • fondiemissiooni teel.

NB! Aktsiakapitali suurendamise otsusega võib ette näha, et uued aktsiad ei anna õigust dividendidele majandusaasta eest, millal tehakse aktsiakapitali suurendamise kohta kanne äriregistrisse. See õigus ei või tekkida hiljem kui aktsiakapitali suurendamisele järgneva majandusaasta eest. Kui emitent registreerib väärtpaberite registris eriõigusega aktsiad, hoitakse neid kuni õiguste samaväärseks tegemiseni varem emiteeritud aktsiatest eraldi ja häältega esindatud kapital erineb selle võrra tegelikult emiteeritud aktsiakapitalist. Õiguste samaväärseks muutmiseks tuleb emitendil esitada NCSD Eesti filiaalile vabas vormis taotlus.

Aktsiaselts võib kapitali vähendada

 • aktsiate tühistamisega
 • aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel.

Õigete väärtpaberiregistri andmete tagamiseks on äriühingul kohustus NCSD Eesti filiaali teavitada aktsia/osakapitali ja nimiväärtuse muutumisest. Äriseadustikust tulenevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt NCSD Eesti filiaali kodulehelt.

Aktsiakapitali suurendamine sissemaksetega

Aktsiakapitali suurendamiseks laseb aktsiaselts välja uued aktsiad ehk korraldab aktsiaemissiooni. Kapitali suurendamiseks vajalik sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline.

Taotlused:

Vajalikud dokumendid:

 • Taotlus uute aktsiate registreerimiseks
 • Kui äriühingu aktsiakapital on jaotatud eriliigilisteks aktsiateks, esitatakse taotlus iga aktsia liigi kohta eraldi
 • Uusi aktsiaid märkinud isikute nimekiri
 • Juhul, kui aktsionär soovib täiendavaid aktsiad kanda esindajakontole, tuleb NCSD Eesti filiaalile esitada aktsionäri kirjalik nõusolek ning aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks esitada esindajakonto omaniku poolt välja antud volikiri. Aktsionäride nimekirja märkida nii esindajakonto nimi, konto number ja ID kood ning ka lõppinvestori nimi ja ID kood
 • Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiakapitali suurendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Põhikiri juhul, kui seda muudetakse

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas:

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse 5 tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral 1 tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastatab Nasdaq CSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel veateate.

Täiendavate aktsiate registreerimise kohta edastab Nasdaq CSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse.

Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Kuni aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemiseni äriregistris on täiendavalt emiteeritud aktsiad väärtpaberite registris ajutise registrikoodiga.

Teenuse eest tasumine toimub Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel

Fondiemissioon on aktsiakapitali suurendamine omakapitali arvelt ilma täiendavate sissemakseteta. Fondiemissiooni puhul aktsiate märkimist ei toimu ja uusi aktsiaid omandavad ainult olemasolevad aktsionärid (lähtuvalt § 350 lg 5 osalevad fondiemissioonis ka aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiad).

Taotlus

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus uute aktsiate registreerimiseks
 • Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiakapitali suurendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Kui olemasolevad aktsiad ei anna täisarvu uusi aktsiaid, siis tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini. Ümardamise tulemusena tekkida võivad väärtpaberite murdosad tühistatakse. (EVKS § 13 lg 24).
 • Põhikiri juhul, kui seda muudetakse

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Taotlus esitada hiljemalt viis tööpäeva enne aktsionäride nimekirja fikseerimise päeva! (EVKS § 21 lg 4)
Korrektsed dokumendid menetletakse viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab NCSD Eesti filiaali kontaktisikule e-posti teel veateate.
Täiendavate aktsiate registreerimise kohta edastab NCSD Eesti filiaali kontaktisikule e-posti teel kinnituse.
Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.
Kuni aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemiseni äriregistris on täiendavalt emiteeritud aktsiad väärtpaberite registris ajutise registrikoodiga.
Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Aktsiakapitali vähendamine aktsiate tühistamise teel

Tühistamine toimub kas:

 • Proportsionaalselt – kõigi aktsionäride väärtpaberikontodel olevate aktsiate arvu vähendatakse teatud protsendi võrra proportsionaalselt tema omanduses olevate aktsiate arvule.
 • Suunatult – aktsiakapitali vähendatakse omaaktsiate ehk tresooraktsiate või kindlaks määratud aktsionäride aktsiate tühistamise teel
 • Kombineeritult – ehk aktsiakapitali vähendatakse valikuliselt. Näiteks jäetakse väikeaktsionäride omanduses olev väärtpaberite arv samaks ning vähendatakse olulist osalust omavate aktsionäride omanduses olevat väärtpaberite arvu.
 • Kui aktsiad on panditud, vähendab Nasdaq CSD Eesti filiaal aktsionäri väärtpaberikontol olevate ja sealhulgas koormatud aktsiate arvu proportsionaalselt.

Taotlus

Vajalikud dokumendid:

 • Taotlus aktsiate tühistamiseks
 • Kui äriühingu aktsiakapital on jaotatud eriliigilisteks aktsiateks, esitatakse taotlus iga aktsialiigi kohta eraldi
 • Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiakapitali vähendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Erijuhis aktsiate jagunemise kohta aktsionäride vahel, kui tühistamine toimub suunatult või kombineeritult (erijuhis on vajalik juhul, kui antud info ei sisaldu otsuses). Kui proportsionaalsel tühistamisel olemasolevad aktsiad ei anna täisarvu tühistamisele kuuluvaid aktsiad, siis tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini. Ümardamise tulemusena tekkida võivad väärtpaberite murdosad tühistatakse. (EVKS § 13 lg 24)
 • Põhikiri, juhul kui seda muudetakse

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid:

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Taotlus esitada hiljemalt viis tööpäeva enne aktsionäride nimekirja fikseerimise päeva! (EVKS § 21 lg 4)

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab Nasdaq CSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel veateate.

Tühistamismärkega aktsiate registreerimise kohta edastab Nasdaq CSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse.

Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile. Kuni aktsiakapitali vähendamise kohta kande tegemiseni äriregistris on tühistamismärkega aktsiad väärtpaberite registris ajutise registrikoodiga.

Teenuse eest tasumine toimub Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Aktsiate nimiväärtuse muutmine

Aktsiakapitali saab suurendada või vähendada aktsiate nimiväärtuse muutmisega, nii, et aktsiate arv jääb samaks. Aktsiate nimiväärtuse suurendamisel või vähendamisel, kui sellega ei muudeta aktsiakapitali suurust, vähendab või suurendab NCSD Eesti filiaal vastavalt panditud aktsiate arvu proportsionaalselt (EVKS § 16 lg 8).

Taotlused

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus aktsiate nimiväärtuse muutmiseks
 • Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiate nimiväärtuse ja aktsiakapitali muutmise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Uus põhikiri

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Taotlus esitada hiljemalt viis tööpäeva enne aktsionäride nimekirja fikseerimise päeva! (EVKS § 21 lg 4)
Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab NCSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel veateate.

NCSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberite registrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse.
Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt NCSD Eesti filiaali teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning NCSD Eesti filiaal teostab väärtpaberite registris lõplikud kanded.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaal esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.