Väärtpaberite registri pidamise seaduse kohaselt on kõigil Eesti aktsiaseltsidel, kaasa arvatud asutamisel olevatel aktsiaseltsidel, kohustus registreerida aktsiad Nasdaq CSD Eesti filiaali (edaspidi NCSD Eesti filiaali) peetavas väärtpaberite registris (EVKS § 2 lg 1 p 3). Väärtpaberite registrisse kandmisel saavad aktsiad endale unikaalse, rahvusvaheliselt tunnustatava identifitseerimiskoodi (ISIN-koodi), mis eristab kõiki vastava emissiooni koosseisu kuuluvaid väärtpabereid teistest.

Taotluste vormid:

Vajalikud dokumendid:

 • Taotlus aktsiate registreerimiseks
 • Kui äriühingu aktsiakapital on jaotatud eriliigilisteks aktsiateks, esitatakse taotlus iga aktsia liigi kohta eraldi
 • Aktsionäride nimekiri (igal aktsionäril peab olema Eesti kommertspangas avatud väärtpaberikonto)
 • Eriliigiliste aktsiate korral tuleb aktsionäride nimekiri esitatada iga aktsia liigi kohta eraldi.
 • Notariaalne asutamisleping koos põhikirjaga (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Kui aktsionäriks on välismaine juriidiline isik, vajalik esitada info juriidilise isiku üle 25% osaluse kohta kuni tegeliku kasusaajani
 • Juhul, kui aktsionär soovib aktsiad kanda esindajakontole, tuleb Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitada aktsionäri kirjalik nõusolek väärtpaberite kandmiseks esindajakontole ja kinnitus informeerida eelseisvast toimingust oma kontohaldurpanka.
 • Juhatuse liikme allkirjanäidis notariaalsel kujul või äriregistri ärakiri. Allkirjanäidist pole vaja, kui dokumendid allkirjastatakse Nasdaq CSD Eesti filiaalis kohapeal või digitaalse allkirjaga.

Kuidas toimub?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas:

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse 5 tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral 2 tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab Nasdaq CSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel veateate.

Väärtpaberite registreerimise kohta edastab Nasdaq CSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist esitab äriühing nõutavad dokumendid äriregistrile.

Teenuse eest tasumine toimub Nasdaq CSD Eesti filiaali  esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.