Väärtpaberite splittimine

on aktsiate nimiväärtuse vähendamine aktsiakapitali suuruse muutmiseta, muutub aktsiate arv. Uue nimiväärtusega aktsiatele antakse uus ISIN kood. Aktsiate splittimist võivad kasutada äriühingud, kelle väärtpaberid on suure nimiväärtusega ja seetõttu vähelikviidsed, kuid kelle väärtpaberite vastu oodatakse suurema huvi tekkimist. Splittimine lihtsustab muudatuste tegemist omanike struktuuris ka börsil mittenoteeritud äriühingutel.

Tagurpidi splittimine

on väärtpaberi nimiväärtuse suurendamine aktsiakapitali muutmiseta. Sellisel juhul vahetatakse antud väärtpaberid välja vastavalt mahule uute väärtpaberite vastu ning seni kehtinud väärtpaberid tühistatakse. Panditud aktsiate nimiväärtuse muutmisel pandib registripidaja aktsiaid juurde selliselt, et panditud aktsiate nimiväärtuste summa jääb muutmata (EVKS § 16 lg 8).

Taotlus

Vajalikud dokumendid:

  • Taotlus aktsiate nimiväärtuse muutmiseks
  • Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiate nimiväärtuse muutmise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
  • Uus põhikiri

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas:

  • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
  • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
  • posti teel

Taotlus esitada hiljemalt viis tööpäeva enne aktsionäride nimekirja fikseerimise päeva! (EVKS § 21 lg 4)

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, teavitab CSD Eesti filiaal kontaktisikut neist e-posti teel.

CSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberite registrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse.

Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt registripidaja teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning pärast äriregistri kannet teostab Nasdaq CSD Eesti filiaal väärtpaberite registris lõplikud kanded.

Teenuse eest tasumine toimub Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.