Äriseadustik näeb põhiaktsionärile, kelle omanduses on üle 90% aktsiatest, ette võimaluse vähemusaktsionäride aktsiad õiglase rahalise hüvitise eest üle võtta. Pärast ülevõtmise otsustamist tuleb aktsiaseltsi juhatusel esitada väärtpaberite registri pidajale avaldus, mille alusel registripidaja korraldab aktsiate ülekandmise põhiaktsionärile ning hüvitissummade ülekandmise vähemusaktsionäridele. Aktsiate ülevõtmise protsess rahalise hüvitise eest on sätestatud äriseadustiku peatükis 291. Äriseadustik näeb põhiaktsionärile, kelle omanduses on üle 90% aktsiatest, ette võimaluse vähemusaktsionäride aktsiad õiglase rahalise hüvitise eest üle võtta. Pärast ülevõtmise otsustamist tuleb aktsiaseltsi juhatusel esitada väärtpaberite registri pidajale avaldus, mille alusel registripidaja korraldab aktsiate ülekandmise põhiaktsionärile ning hüvitissummade ülekandmise vähemusaktsionäridele. Aktsiate ülevõtmise protsess rahalise hüvitise eest on sätestatud äriseadustiku peatükis 291.

Taotlus vähemusaktsionäride aktsiate ülekandmiseks põhiaktsionärile/Mandatory tender offer(.pdf)

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus vähemusaktsionäride aktsiate ülekandmiseks põhiaktsionärile
 • Aktsionäride üldkoosoleku notariaalselt tõestatud protokoll
 • Põhiaktsionäri ülevõtmisaruanne (kui ei sisaldu protokollis)
 • Audiitori aruanne (kui ei sisaldu protokollis)

Kuidas toimub? Mida teha?

 • Põhiaktsionär (aktsionär, kes omab üle 90% aktsiakapitalist) koostab ülevõtmisaruande, mille kontrollib üle audiitor
 • Põhiaktsionär esitab seltsi juhatusele taotluse aktsiate ülevõtmiseks
 • Selts kutsub kokku vastava aktsionäride üldkoosoleku (koosoleku protokolli peab tõestama notar)
 • Üldkoosolek otsustab aktsiate ülevõtmise (koosolekul esindatud häältest peab 95% poolt olema)
 • Pärast ühe kuu möödumist üldkoosolekust esitab seltsi juhatus registripidajale avalduse aktsiate ülekandmiseks põhiaktsionärile
 • NCSD Eesti filiaal teavitab (eelnevalt seltisga kokku leppides) seltsi ülekandmise tähtaegadest ja hüvitismaksete kogusumma NCSD Eesti filiaalile ülekandmise asjaoludest
 • Põhiaktsionär kannab hüvitismaksete kogusumma NCSD Eesti filiaali pangakontole
 • NCSD Eesti filiaal viib läbi aktsiate ülekanded vähemusaktsionäridelt põhiaktsionärile ning kannab vähemusaktsionäridele üle hüvitissumma (vähemusaktsionärid ega põhiaktsionär ei pea ise selleks midagi tegema)

Muud olulised asjaolud

Juhul kui vähemusaktsionäri aktsiad on panditud, kantakse pant üle põhiaktsionärile.
Arestitud aktsiate osas teeb NCSD Eesti filiaal ülekande pärast aresti vabastamise korralduse saamist.
Aktsionäride, kelle ülevõetavad aktsiad on registreeritud ajutisel väärtpaberikontol, osas ülevõtmiskannete tegemiseks tuleb seltsil välja selgitada nende pangakonto rekvisiidid ning esitada andmed (juhatuse liikme poolt kinnitatuna) taotluse lisana. Juhul kui pangarekvisiitide väljaselgitamine ei ole võimalik (isikutega ei ole võimalik kontakti saada, isikud on surnud vms), tuleb hoiustada ülevõetavate aktsiate eest tasumisele kuuluv summa notari juures ning NCSD Eesti filiaalile esitada hoiustamisdokument.
Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.