Jagunemine saab toimuda kahel viisil:

 • jaotumisena, kui jaguneva ühingu kogu vara läheb üle olemasolevatele või asutatavatele ühingutele (omandavatele ühingutele) ning jagunev ühing ise lõpeb
 • eraldumisena, kui omandavatele ühingutele läheb üle ainult osa jaguneva ühingu varast ning jagunev ühing jääb ka ise edasi eksisteerima.

Kui jagunemisega seoses jaguneva ühingu kapital muutub, tekib uus äriühing või jagunev ühing lõpeb, esitab äriühing NCSD Eesti filiaalile dokumendid vastava korporatiivse sündmuse läbiviimiseks.

Äriseadustikust äriühingule laienevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt registripidaja kodulehelt või teeb päringu Nasdaq CSD Eesti filiaalile.

SEOTUD DOKUMENDID

Vajalikud dokumendid:

 • Teavitus jagunemisest, kui jaguneva ühingu väärtpaberid on registreeritud NCSD Eesti filiaalis ja jagunemine toimub eraldumise teel ning jaguneva ühingu kapital ei muutu.
 • Väärtpaberite kustutamise taotlus, kui jagunemine toimub jaotumisena ning omandavaid äriühinguid ei ole registreeritud väärtpaberite registris.
 • Kui eraldumisel asutatakse aktsiaselts, tuleb esitada aktsiate registreerimise taotlus ning aktsionäride nimekiri
 • Kui eraldumisel asutatakse osaühing, mis registreeritakse väärtpaberite registris (mis on vabatahtlik), tuleb esitada osade registreerimise taotlus ning osanike nimekiri.
 • Notariaalne jagunemisleping (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Kui jagunemisel muudetakse ettevõtte kapitali, vaata lähemalt kapitali muutmise toimingu kirjeldust

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas:

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate.

Nasdaq CSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse.

Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt registripidaja teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning Nasdaq CSD Eesti filiaal teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.

Tasumine

 • Menetlustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale
 • Muud menetlustasud leiate jagunemisega kaasneva menetluse kirjelduses