Osaühing võib kapitali suurendada:

 • fondiemissiooni teel
 • uute osade väljalaskmise teel
 • olemasolevate osade nimiväärtuse suurendamise teel.

NB! Osakapitali suurendamise otsusega võib ette näha, et täiendavalt emiteeritud osa(d) ei anna õigust dividendidele majandusaasta eest, millal tehakse osakapitali suurendamise kohta kanne äriregistrisse. See õigus ei või tekkida hiljem kui osakapitali suurendamisele järgneva majandusaasta eest.Kui emitent registreerib väärtpaberite registris eriõigusega osa(d), hoitakse neid kuni õiguste samaväärseks tegemiseni varem emiteeritud osast eraldi ja häältega esindatud kapital erineb selle võrra tegelikult emiteeritud osakapitalist. Õiguste saamaväärseks muutmiseks tuleb emitendil esitada Nasdaq CSD Eesti filiaalile vabas vormis taotlus.

Osaühing võib kapitali vähendada

 • osade nimiväärtuse vähendamise teel.

Õigete väärtpaberiregistri andmete tagamiseks on äriühingul kohustus Nasdaq CSD Eesti filiaali teavitada osakapitali suuruse ja nimiväärtuse muutumisest. Äriseadustikust tulenevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt registripidaja kodulehelt.

Osakapitali suurendamine sissemaksetega

Osakapitali suurendamiseks laseb osaühing välja uued osad või suurendab olemasolevate osade nimiväärtust. Kapitali suurendamiseks vajalik sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline.

Taotlused

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus
 • Osakapitali suurendamise taotlus, kui osakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega
 • Osade registreerimise taotlus, kui osakapitali suurendatakse eriliigilise (põhikirjas sätestatud) osa emiteerimisega
 • Uusi osasid märkinud iskute nimekiri – märkida isikud, kelle osa nimiväärtus suureneb või kes omandab uue osa (koos väärtpaberikonto numbriga)
 • Juhul, kui osanik soovib täiendava osa kanda esindajakontole, tuleb NCSD Eesti filiaalile esitada osaniku kirjalik nõusolek ning osanike koosolekul osalemiseks esitada esindajakonto omaniku poolt välja antud volikiri. Osanike nimekirja märkida nii esindajakonto nimi, konto number ja ID kood ning ka lõppinvestori nimi ja ID kood.
 • Osanike koosoleku otsus või protokoll osakapitali suurendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Põhikiri juhul, kui seda muudetakse

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab NCSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel veateate.

Täiendavate osade registreerimise kohta edastab NCSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Kuni osakapitali suurendamise kohta kande tegemiseni äriregistris on täiendavalt emiteeritud osad väärtpaberite registris ajutise registrikoodiga.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Osakapitali suurendamine fondiemissiooni teel

Fondiemissioon on osakapitali suurendamine omakapitali arvelt, täiendavaid sissemakseid ei tehta. Fondiemisiooni korral suurendatakse osaniku osa proportsionaalselt tema osa nimiväärtusega.

Taotlus

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus osakapitali suurendamiseks
 • Osanike koosoleku otsus või protokoll osakapitali suurendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Kui fondiemissiooni tulemusel osade nimiväärtus ei ole ühe euro täiskordne, siis tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini. Ümardamise tulemusena tekkida võivad väärtpaberite murdosad tühistatakse. (EVKS § 13 lg 24)
 • Põhikiri juhul, kui seda muudetakse

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Taotlus esitada hiljemalt viis tööpäeva enne osanike nimekirja fikseerimise päeva! (EVKS § 21 lg 4)
Korrektsed dokumendid menetletakse viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab NCSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel veateate

Täiendavate osade registreerimise kohta edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Kuni osakapitali suurendamise kohta kande tegemiseni äriregistris on täiendavalt emiteeritud osad väärtpaberite registris ajutise registrikoodiga.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali poolt esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Osakapitali vähendamine

Osakapitali vähendamine võib toimuda kas osakapitali tühistamise või osa nimiväärtuse vähendamise teel.
Tühistamine toimub kas:

 • Proportsionaalselt – kõigi osanike väärtpaberikontodel olevate osa nimiväärtuse vähendamine teatud protsendi võrra proportsionaalselt tema omanduses oleva osa nimiväärtusele.
 • Suunatult – osakapitali vähendamine omaosade või kindlaks määratud osanike osa nimiväärtuste tühistamise teel
 • Kombineeritult – ehk vähendamine valikuliselt. Näiteks jäetakse väikeosanike omanduses olev osa nimiväärtus samaks ning vähendatakse olulist osalust omavate osanike omanduses oleva osa nimiväärtust.

Taotlus

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus osakapitali vähendamiseks
 • Osanike koosoleku otsus või protokoll osakapitali vähendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Erijuhis osade nimiväärtuste jagunemise kohta osanike vahel, kui tühistamine toimub suunatult või kombineeritult. Erijuhis on vajalik, kui eelpool nimetatud osalused ei kajastu otsuses.
  Kui proportsionaalsel tühistamisel olemasolevate osade nimiväärtus ei anna täisarvu tühistamisele kuuluvaid osade nimiväärtust, siis tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini.  (EVKS § 13 lg 24)
 • Põhikiri juhul, kui seda muudetakse

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Taotlus esitada hiljemalt viis tööpäeva enne osanike nimekirja fikseerimise päeva! (EVKS § 21 lg 4)
Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate

Tühistamismärkega osa registreerimise kohta edastab NCSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Kuni osakapitali vähendamise kohta kande tegemiseni äriregistris on tühistamismärkega osa väärtpaberite registris ajutise registrikoodiga.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.