I VÕLAKIRJADE LISAEMISSIOON

Võlakirjade emissiooni mahu suurendamiseks tuleb esitada

 • Taotlus
 • Investorite nimekiri
 • Lähtuvalt võlakirjade tingimustest otsused (nt juhatuse otsus, võlakirja investorite nõusolek, aktsionäride otsus jne).

Seotud dokumendid:

 

II VÕLAKIRJADE EMISSIOONITINGIMUSTE MUUTMINE

Olulised muutused väärtpaberiinfos on:

 • Lunastustähtaeg
 • Intressimäär
 • Intressimaksete kuupäevad (periood)
 • Nimiväärtus
 • Valuuta
 • Võlakirjade arv
 • Makseagendi muutus

Seotud dokumendid:

Vajalikud dokumendid:

 • Taotlus võlakohustust tõendava väärtpaberi tingimuste muutmiseks
 • Juhatuse otsus või investorite nõusolek
 • Emissioonitingimused

 

III VÕLAKIRJADEST TULENEVATE VÄLJAMAKSETE KORRALDAMINE

Nasdaq CSD Eesti filiaali vahendusel on äriühingul võimalik korraldada perioodiliste intressimaksete ning lunastusmaksete ülekandmine investoritele. Nasdaq CSD Eesti filiaal aitab äriühingul viia maksed läbi kiirelt ja lihtsalt. Läbi Nasdaq CSD Eesti filiaalis on võimalik makseid teostada ainult eurodes.

Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad väljamaksed tuleb teha depositooriumi vahendusel (EVKS § 15 prim).

Taotlus tuleb esitada minimaalselt 5 tööpäeva enne nimekirja fikseerimise kuupäeva.

Seotud dokumendid:

Vajalikud dokumendid:

 • Taotlus võlakirjadest tulenevate maksete korraldamiseks

NB! Dokumendid tuleb esitada minimaalselt 5 tööpäeva enne nimekirja fikseerimise kuupäeva.
Juhul, kui äriühing taotleb Nasdaq CSD Eesti filiaalilt makse tegemisel ka tulumaksu kinnipidamist, tagab Nasdaq CSD Eesti filiaal lisaks väljamaksele ka kinnipeetud tulumaksu fikseerimise aktsionäri väärtpaberikontol ning tulumaksu kinnipidamise vastavalt seadusele.

NB! Lähtuvalt väärtpaberite registri seadusest tuleb registripidajat teavitada lunastusmaksetest (§ EVKS § 21 lg 2), kui maksegant ei ole Nasdaq CSD. Palume edastada Nasdaq CSD Eesti filiaalile nimetatud andmed võlakohustustelt tehtavate maksete kohta lunastusmaksete taotlusega (info märkida osasse IV), juhatuse liikme poolt digiallkirjastatuna, saata e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com viivitamata peale maksedetailide selgumist.

 

IV VÕLAKIRJADE LUNASTAMINE (KUSTUTAMINE)

Võlakirjade kustutamine toimub lunastustähtaja saabumisel, kui emitent või maksmise korraldaja kannab investoritele lunastusmaksed. Eesti väärtpaberite registris registreeritud võlakirjade puhul tähendab nimetatud protseduur ka võlakirjade kustutamist investorite väärtpaberikontodelt.

Väärtpaberiregistris registreeritud võlakirjade lunastamisest on emitent kohustatud teavitama NCSD Eesti filiaali 5 tööpäeva enne  lunastusmaksete sooritamist investoritele.
Võlakirju saab lunastada osaliselt või täielikult. Võlakirjade osaline lunastamine on võimalik kahel viisil:

 1. võlakirjade arvu vähendamise teel
 2. võlakirja nimiväärtuse vähendamise teel

Taotlused

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus lunastatud võlakirjade registrist kustutamiseks
 • Investorite nimekiri osalisel lunastamisel
 • Juhatuse otsus või investorite nõusolekud osalisel lunastamisel
 • Arvelduskonto väljavõte lunastusmaksete teostamise kohta (NCSD Eesti filiaali nõudel, vajalik ainult investoreid puudutav info)
 • Tingimuste muutmise taotlus osalise lunastamise korral (nimiväärtuse vähendamisel )

KUIDAS TOIMUB ? MIDA TEHA ?

Emitent esitab vajalikud dokumendid kas:

 • e-posti teel digitaalallkirjaga allkirjastatult: csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse 5 tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

NB! Alates 04.01.2021 muutuvad võlakirjade esmaregistreerimise ja kõigi muude võlakirjadega seotud toimingute menetlustähtajad: kõik eelnimetatud toimingud teostame tavamenetlusega 5 tööpäeva jooksul alates kõigi vajalike dokumentide ja info esitamisest.