Eesti väärtpaberite keskregistrist kustutatakse äriühingu väärtpaberid järgmistel põhjustel:

 • Äriühingu lõppemisel likvideerimis- või pankrotimenetluse lõpetamise korral
 • Aktsiaseltsi ümberkujundamisel osaühinguks, juhul kui uue osaühingu osasid ei registreerita väärtpaberite registris
 • Äriühingu lõppemisel ühinemise või jagunemise läbi
 • Osaühingu osanike otsusel

Väärtpaberite kustutamise menetlus algatatakse enne avalduse esitamist äriregistrisse, kuid väärtpaberiomanike kontodel kustutatakse väärtpaberid pärast äriregistri kannet (v.a. kustutamine osanike otsuse alusel).

Juhime tähelepanu sellele, et menetluse algatamise eelduseks on Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arvete tasumine. Palume äriühingul kotrollida arvetega seotud võlgnevust siit: EIP portaal

Väärtpaberite kustutamine äriühingu lõppemisel likvideerimis- või pankrotimenetluse lõpetamise korral:

Aktsiaseltsi/osaühingu tegevus lõpetatakse kas üldkoosoleku otsusega, osanike otsusega, kohtuotsusega või teistel seaduse või põhikirjaga ettenähtud alustel. Äriühingu tegevuse lõpetamisel kustutatakse tema väärtpaberid NCSD Eesti filiaalist.

Taotlus

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus väärtpaberite kustutamiseks
 • Likvideerija kontaktandmed või pankrotihalduri kontaktandmed, olenevalt kustutamise põhjusest

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Äriühing teavitab NCSD Eesti filiaali äriregistri kandest enda poolt valitud viisil ja NCSD Eesti filiaal teeb kanded väärtpaberite registris.
NCSD Eesti filiaal saab peatada väärtpaberite hooldusarvete esitamise likvideerimismenetlust alustanud aktsiaseltsidele, kes teavitavad NCSD Eesti filiaali likvideerimismenetluse teate ilmumisest Ametlikes Teadaannetes ning esitavad kirjaliku avalduse hooldusarvete esitamise lõpetamiseks aadressile: arved@nasdaq.com. Arvete peatamise eelduseks on likvideerimisel olevale äriühingule  NCSD Eesti filiaali eelnevalt esitatud arvete tasumine.

Likvideerimismenetlust alustanud osaühing saab esitada väärtpaberite kustutamise taotluse ja lisadokumendid. Info selle kohta on leitav siit.

Väärtpaberite kustutamine osaühingu osanike otsuse alusel:

Osaühingu väärtpaberite registrist kustutamine toimub vastavalt Väärtpaberite registri seaduse § 18 lõige 2 alusel osanike otsusel.

Taotlus

Vajalikud dokumendid

 • taotlus väärtpaberite kustutamiseks
 • osanike otsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia)
 • osaühingu põhikiri (esitatakse vaid juhul, kui põhikirja viimane versioon ei ole kättesaadav äriregistrist)

NB! Pärast väärtpaberite kustutamist NCSD-st tuleb ettevõttel endal teha avaldus Äriregistrile vastava märke kustutamiseks.

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas:

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressil csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse viie, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul pärast arve tasumist. Kui dokumentides esineb puudusi, teavitab registripidaja äriühingu kontaktisikut neist e-posti teel.

Registriteenustega seotud võlgnevuste korral on NCSD Eesti filiaalil õigus taotluse menetlusse võtmisest keelduda. Palume äriühingul kontrollida arvetega seotud võlgnevust siit EIP portaal

Osade registrist kustutamise kohta edastab NCSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Soovi korral edastab NCSD Eesti filiaal äriühingu juhatusele osanike nimekirja, milles on fikseeritud kustutamiseelne seis.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.