LEI (Legal Entity Identifier) kood

LEI kood ehk Legal Entity Identifier on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatav tunnus, mis koosneb
20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist. Iga LEI kood on kordumatu, see määratakse igale juriidilisele isikule ühekordselt
ja sama koodi ei saa määrata kellelegi teisele. LEI kood on eksklusiivne, sest igale juriidilisele isikule väljastatakse
ainult üks LEI kood.

Lähtuvalt määrusest (EL) 2017/394 on LEI-koodi kasutamine kohustuslik kõigile emitentidele, kelle vabalt võõrandatavad väärtpaberid on registreeritud Eesti väärtpaberite registris. Muu hulgas hõlmavad vabalt võõrandatavad väärtpaberid alljärgnevaid instrumente:

i) aktsiaseltsi emiteeritud vabalt võõrandatavad aktsiad – st põhikirjas ei ole sätestatud a) ostueesõigust ega b) aktsiate pantimise piirangut;

ii) osaühingu emiteeritud vabalt võõrandatavad osad – st põhikirjas on sätestatud, et a) ostueesõigus ei kehti osa võõrandamisel ja et b) põhikirjas ei ole ette nähtud osade pantimise piirangut;

iii) muud vabalt võõrandatavad finantsinstrumendid, mille emissioonitingimustes ei ole sätestatud ei a) instrumendi võõrandamise piirangut ega b) instrumendi pantimise piirangut.

Eelpool mainitud instrumente väljastanud ettevõtted peavad LEI koodi taotlema ja Nasdaq CSD-le teavitama hiljemalt 31.12.2018.

Ühe võimalusena saab LEI koodi taotleda siit.

Alates 2018. aasta 3. jaanuarist on LEI koodi vaja igal juriidilisel isikul, kui ta teeb tehingu kauplemiskohas (reguleeritud
turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis vms) või väljaspool kauplemiskohta, seoses väärtpaberitega, mis on
kauplemisele võetud või millega kaubeldakse kauplemiskohas või mille kauplemisele võtmist on taotletud, samuti kui
selliste väärtpaberite aluseks on kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaber, indeks või kauplemiskohas
kauplemisele võetud väärtpaberite korv.

Finantsispektsioon on koostanud väga hea ülevaatliku infomaterjali LEI koodi kohta, mis on leitav siit:LEI koodi kasutamisest väärtpaberitehingute tegemisel alates 3. jaanuarist 2018

LEI koodi saamiseks tuleb valida LEI operaator, luua tema veebilehel kasutajaprofiil ja esitada nõutavad andmed. LEI
kood väljastatakse vajalike andmete ja kinnituste esitamise korral paari päeva kuni paari nädala jooksul.
LEI operaatorid

Ajutiselt väärtpaberikontolt ülekanne

Kui enne 1. jaanuari 2001 asutatud aktsiaseltsi aktsiate registreerimisel puudus aktsiaseltsi aktsionäri nimel registris avatud väärtpaberikonto, avas registripidaja ettevõtte taotluse alusel ja ettevõtte kulul aktsionärile registris ajutise väärtpaberikonto. Käesolevaks hetkeks on registripidaja ajutiste kontode avamise lõpetanud.
Selleks, et aktsionär saaks kästutada talle kuuluvaid aktsiad (dividendide makse tehakse väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole, väärtpaberite ost-müük), tuleb väärtpaberid kanda ajutiselt väärtpaberikonolt pangas avatud väärtpaberikontole.

1. Väärtpaberite ülekandmise ajutiselt väärtpaberikontolt pangas avatud väärtpaberikontole algatab kas emitendi esindaja või aktsionär.

2. Aktsionär avab endale kontohalduri vahendusel väärtpaberikonto ja võib kohe anda uuele kontohaldurile korralduse kontohalduri vahetuseks (vajalik teada ajutise väärtpaberikonto numbrit, vt 4. punkti)

3. Aktsionär teatab aktsiaseltsile oma isikliku väärtpaberikonto numbri ning aktsiaselts saadab registripidajale (NCSD Eesti filiaalile) kirjaliku korralduse (Taotlus ajutiselt kontolt ülekandeks) väärtpaberite ülekandmiseks ajutiselt väärtpaberikontolt aktsionäri isiklikule väärtpaberikontole

4. Aktsiaselts teatab aktsionärile ajutise väärtpaberikonto numbri, kus tema aktsiaid hoitakse. Kui aktsiaselts ei tea ajutise väärtpaberikonto numbrit, siis seda saab küsida registripidajalt emaili teel: csd.estonia@nasdaq.com

5. Aktsionär annab omakorda kontohaldurile (panka, kus on avatud tema isiklik väärtpaberikonto) korralduse ajutiselt kontolt isiklikule kontole ülekande toimumise kinnitamiseks, kui seda ei tehtud koos väärtpaberikonto avamisega.

6. Kontohaldurpanga esindaja kinnitab vastava korralduse oma süsteemis, mille tulemusena väärtpaberid liiguvad ajutiselt kontolt väärtpaberikontole ning ajutine konto suletakse

Taotlus ajutiselt kontolt ülekandeks

Aktsiaseltsil on õigus nõuda aktsionärilt seoses ajutise väärtpaberikonto avamise ja pidamisega registripidajale makstud teenustasude hüvitamist.
Ajutisel väärtpaberikontol ei ole kehtivuse tähtaega. Ajutisel kontol võib aktsiaid hoida seni, kuni nende omanik soovib aktsiad maha müüa. Selleks tuleb avada isiklik väärtpaberikonto pangas.

 

Olulised kuupäevad (key dates) 

Kuupäevade rakendamine avalduste menetlemisel

TARGET2-Securities toob kaasa muudatused korporatiivsete sündmuste (nt kapitali suurendamine, vähendamine jms) menetlemisega.
Kõikidele registris registreeritud väärtpaberite menetlustele rakendatakse kuupäevi, mis on aluseks väärtpaberitest tulenevate õiguste tekkimisele, muutmisele või lõpetamisele.

See tähendab, et iga menetlusega tuleb määrata
(i) kuupäev, millest alates enam ei saa osaleda sündmuses (nn. „ex“-kuupäev, ing. k ex-date) või viimane arveldamise kuupäev (last trading date) (kuupäev, pärast mida ei saa aegunud väärtpaberiinfoga tehinguid teha),

(ii) nimekirja fikseerimispäev (record date),

(iii) maksekuupäev (payment date) (kus võimalik).

Kuupäevad, mida tuleb määrata, on ära näidatud taotlusel.Taotlused tuleb esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne nimekirja fikseerimise päeva (EVKS § 21 lg 4).

Kuupäevade järjestus

(i) ex-kuupäev/viimane arveldamise kuupäev – hiljemalt 2 tööpäeva pärast avalduse esitamist. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende vastava majandusaasta eest.

(ii) nimekirja fikseerimise kuupäev – järgmine tööpäev pärast ex-kuupäeva/viimast arveldamise kuupäeva.

(iii) maksekuupäev – üks tööpäev pärast nimekirja fikseerimise kuupäeva.

Kuupäevade järjestuse aeg on lähtuvalt Euroopa Keskpanga poolt heaks kiidetud turustandarditest (Market Standards for Coprorate Actions processing, teisisõnu ka CAJWG standards). Rohkem infot on võimalik leida siit.

 

Pandipidaja nõusolek

Korporatiivsete sündmuste läbiviimisel, kui väärtpaberid on panditud, on registripidajal õigus nõuda täiendavate dokumentide esitamist.

Pandipidaja nõusolek on vaja esitada:

  • Ühinemisel, kui pant kustutatakse. Kui ühinemislepingus on kirjas, et panti ei kustutata või väärtpaberite asendamisel seatakse pant asendatud (allesjäävatele) väärtpaberitele, siis nõusolekut ei ole vaja esitada.
  • Aktsiate nimiväärtuse vähendamisel, välja arvatud EVKS §16 lg 8 juhul (aktsiate nimiväärtuse suurendamisel või vähendamisel, kui sellega ei muudeta aktsiakapitali suurust, vähendab või suurendab registripidaja vastavalt panditud aktsiate arvu proportsionaalselt).
  • Aktsiaseltsi ümberkujundamisel osaühinguks (kui osaühingu väärtpabereid regisitris ei registreerita).
  • Kapitali vähendamisel.
  • Nõusolekut võib küsida ka siinkohal mainimata juhtudel, kui registripidaja peab seda vajalikuks.

Esindajakonto

Esindajakonto (nominee account) on väärtpaberikonto, mille vahendusel hoitakse väärtpabereid teise isiku (klient) jaoks ja arvel. Esindajakonto omanikuks on Eesti väärtpaberituru kutselised osalised (EVKS § 6) ja väärtpaberikontol hoitakse käsunduslepingu või muu sarnase lepingu alusel oma nimel, kuid kliendi arvel omandatud või esindajakonto omanikule lepingu täitmiseks üleantud väärtpabereid. Esindajakonto kaudu väärtpaberite hoidmiseks tuleb investoril asukohariigis minna oma kodupanka ning teha päring, kas nende kaudu oleks võimalik Eestis registreeritud väärtpabereid hoida esindajakontol. Täpsemat infot osutatavate väärtpaberite hoidmise ja haldamise teenuste tingimusi tuleb täpsustada valitud teenusepakkujaga.
Esindajakonto kohta kantakse registrisse märkus, et tegu on esindajakontoga (kliendikontoga).

Esindajakonto puhul ei kanta registrisse andmeid isikute kohta, kellele kuuluvad esindajakontol olevad väärtpaberid, vaid registrisse kantakse andmed esindajakonto omaniku kohta ja muud Eesti väärtpaberite keskregistri seadusega nõutud andmed. Esindajakontol registreeritud väärtpaberite puhul kajastub äriühingu väärtpaberiomanike nimekirjas aktsionärina esindajakonto omanik, mitte klient/aktsionär, kellele esindajakontol registreeritud väärtpaberid tegelikkuses kuuluvad.

Väärtpaberist tuleneva hääleõiguse ja muude õiguste teostamisel (osalemiseks aktsionäride/osanike/võlakirjaomanike koosolekul) peab esindajakonto omanik järgima kliendi korraldusi. Kliendi nõudel peab ta andma kliendile nõutavas vormis volituse esindajakonto omaniku esindamiseks väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks. Volituse esindajakonto omaniku esindamiseks aktsionäride üldkoosolekul võib esindajakonto omanik anda klientidele ka ühtse nimekirjana.

Esindajakontolt väärtpaberite võõrandamise korral annab väärtpaberite omanik (klient) võõrandamiskorralduse esindajakonto omanikule. Tehing toimub tehingu teise osapoole ja esindajakonto omaniku vahel.Rahandusministri määrus “Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord” (Riigi Teataja)