Hoiukonto on ajutise iseloomuga väärtpaberikonto, mis avatakse kontohalduri vahenduseta otse väärpaberite registripidaja juures. Hoiukonto avamist ei saa taotleda investor ise, vaid ainult ettevõtja, kelle väärtpabereid kontol hoidma hakatakse (väärtpaberite emitent).
Väärtpaberite emitent esitab kõik hoiukonto avamiseks vajalikud dokumendid ning kinnitab esitatud andmete õigsust.
Iga väärtpaberi registrikoodi (ISIN) kohta tuleb avada uus hoiukonto, st hoiukontot ei ole võimalik kasutada rohkem kui ühe ettevõtte väärtpaberite hoidmiseks. Kui investor soovib mõne teise ettevõtte väärtpabereid hoiukontol hoida, tuleb teisel ettevõtjal (teisel emitendil) samuti taotleda samale investorile eraldi hoiukonto avamist, esitades selleks registripidajale kõik uue hoiukonto avamiseks vajalikud dokumendid.
Hoiukonto avamisele kohalduvad „tunne oma klienti“ ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded samadel alustel nagu kontohalduri juures tavalist väärpaberikontot avades.

Konto avamine

Kontot on võimalik avada kahel juhul:
1. Väärtpaberite esmaregistreerimisel
2. Kapitali suurendamisel (välja arvatud fondiemissiooni korral)

Hoiukonto avamine sõltub vajalike dokumentide olemasolust ning nende õigsusest ja terviklikkusest. Konto avatakse ainult pärast „tunne oma klienti“, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalike nõuete täitmist ja toimingute läbiviimist. Alles pärast seda on võimalik ettevõttel esmaregistreerimise või kapitali suurendamise menetlusega edasi minna.
Hoiukonto avamiseks on vajalik:

1. Emitendil täita ja allkirjastada hoiukonto avamise leping ja taotlus
2. Emitendil täita ja allkirjastada sanktsioonide skriiningu vorm
3. Emitendil täita ja allkirjastada vorm “Hoolsusmeetmete kohaldamisega seotud teave emitendi kohta
4. Investoril on vajalik täita ja allkirjastada vorm „Hoolsusmeetmete kohaldamisega seotud teave kontoomaniku kohta

Konto avamiseks vajalike „tunne oma klienti“, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmiseks ja toimingute läbiviimiseks on Nasdaq CSD SE Eesti filiaal kaasanud välise partneri, kes on õigustatud koguma emitendi ja investori kohta vajalikke andmeid ning tegema andmete kontrollimiseks registripidaja nimel päringuid. Meie koostööpartner täpsustab ka vajalike dokumentide nimekirja, mis on emitendil vaja konto avamiseks esitada.

NCSD Eesti filiaalil on õigus konto avamisest keelduda.

Hoiukontoga seotud tasud on leitavad hinnakirjast.
Hoiukonto menetlustasu kuulub tasumisele vastavalt hinnakirja punktile 1.2.5.1.1 või 1.2.5.1.2, sõltumata kas hoiukonto avatakse või mitte.

Väärtpaberite ülekanne hoiukontolt tavalisele väärtpaberikontole

Hoiukonto on oma olemuselt ajutine väärtpaberikonto. Pärast seda, kui investor avab tavalise väärtpaberikonto, tuleb hoiukontolt väärtpaberid üle kanda tavalisele väärtpaberikontole ning hoiukonto suletakse.
Väärtpaberite ülekande algatamiseks tuleb väärtpaberite emitendil esitada väärtpaberite ülekandmise taotlus. Ülekanne teostatakse, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ning „tunne oma klienti“, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalikud nõuded on täidetud ja toimingud lõpuni viidud.
Pärast väärtpaberite ülekannet hoiukonto suletakse.

Väärtpaberite müük hoiukontolt

Hoiukontolt on võimalik makseta väärtpaberite ülekande korras võõradandada väärtpaberid kas osaliselt või kogu väärtpaberite saldo ulatuses teisele investorile, tingimusel, et väärtpabereid omandaval investoril on olemas kontohalduri vahendusel registris avatud tavaline väärtpaberikonto. Hoiukontolt ei ole võimalik teostada makse vastu ülekannet.
Väärtpaberite võõrandamine teisele hoiukontole ei ole võimalik.
Ülekande teostamiseks peab hoiukonto avanud emitent esitama väärtpaberite registripidajale taotluse. Kui kõik dokumendid on korras, algatab registripidaja väärtpaberite ülekande.

Väärtpaberite pantimine

Kõiki pantimisega seotud toiminguid tehakse väärtpaberite emitendi, kes taotles hoiukonto avamist, taotluste alusel.
Pandiregistreerimise taoltus on leitav siit.
Panditud väärtpabereid on võimalik kanda tavalisele väärtpaberikontole (nt toimub pantija muutus).
Panditud väärtpabereid on võimalik realiseerida ainult siis, kui need kantakse tavalisele väärtpaberikontole.
Hoiukontol olevatele väärtpaberitele ei saa seada finantstagatist.

Hoolsusmeetmete rakendamine pärast hoiukonto avamist

Tulenevalt kehtivatest õigusaktidest tuleb hoolsusmeetmeid kohaldada hoiukonto omaniku (investori) ja hoiukonto avamist taotlenud emitendi suhtes ka pärast hoiukonto avamist.
Hoolsusmeetmete läbiviimiseks on registripidajal õigus küsida emitendilt vajalikke dokumente ning emitendil on kohustus vastav info registripidajale esitada.

Hoolsusmeetmed viiakse läbi välise partneri poolt.

Hoiukonto sulgemine

Hoiukonto, millel ei ole aktsiaid või osasid, suletakse registripidaja poolt eraldi korralduseta.