Mis on LEI?

LEI on juriidilise isiku unikaalne ülemaailmne tunnus ja koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist.

LEI koodi kasutatakse rahvusvahelise numbrina finantsinstitutsioonide ja väärtpaberite keskdepositooriumide poolt, et

1. pidada arvestust selle kohta, milliste ettevõtete ja väärtpaberitega tehinguid tehakse ja

2. täita kohalduvatest Euroopa Liidu õigusaktidest (MiFID II, MiFIR ja CSDR) tulenevaid raporteerimiskohustusi.

LEI koodide registrit peab juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutus (Global Legal Entity Identifier Foundation - GLEIF). Nasdaq CSD SE on läbinud vastava akrediteeringu ning väljastab LEI koode iseteenindusportaalis nasdaqlei.com.

Kes peab taotlema LEI koodi ja miks on LEI koodi vaja?

LEI koodi kasutamine on vajalik kõigile juriidilistele isikutele, kelle

1. väärtpaberid on registreeritud Eesti väärtpaberite registris ja

2. kelle põhikirjas või võlakirja tingimustes on sätestatud, et väärtpaberid on vabalt võõrandatavad, see tähendab, et puudub ostueesõigus või muud põhikirjalised piirangud (nt teiste väärtpaberiomanike nõusolek vms) väärtpaberite võõrandamiseks või pantimiseks.

Samuti on LEI kood kohustuslik neile juriidilistele isikutele, kes soovivad finantsturgudel finantsinstrumentidega kaubelda. Muuhulgas tuleneb selline kohustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2017/1129 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) nr 600/2014.

Lisaks, Nasdaq CSD SE kui väärtpaberite keskdepositoorium peab tulenevalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklist 11 ja Euroopa Liidu komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/394 artiklist 55 registreerima ja raporteerima LEI nende emitentide kohta, kellele keskdepositoorium osutab ühte järgmistest põhiteenustest:

1. väärtpaberite registreerimine väärtpaberite registris („notariteenus”) ja/või

2. väärtpaberikontode pakkumine ja hoidmine kõige kõrgemal tasandil („keskne hoidmisteenus”).

LEI koodi taotlemine ja pikendamine

LEI koodi saate taotleda ning pikendada esitades taotluse iseteenindusportaalis nasdaqlei.com.

LEI-koodi taotlemise tasu
69 EUR + KM
LEI-koodi pikendamise tasu
59 EUR + KM
LEI koodi ületoomine teise teenusepakkuja juurest NasdaqLEI-sse on tasuta.
KKK
LEI-kood (Legal Entity Identifier) on 20-kohaline tähtnumbriline kood, mis on seotud üleilmsel finantsturul osaleva äriühingu põhiandmetega, et ühing ühemõtteliselt identifitseerida. LEI-kood põhineb Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni loodud ISO standardil nr 17442.
LEI-kood seob juriidilise isiku tema kohta käivate põhiandmetega, mille alusel saab üleilmsel finantsturul osalevaid juriidilisi isikuid ühemõtteliselt identifitseerida. LEI-koodi kasutatakse juba EMIR-i tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute osaliste tuvastamiseks ja rakendusmääruse (EL) 2017/105 jõustumise tõttu ei saa alates 1. novembrist 2017 kasutada tuletisinstrumentide tehingutest teavitamiseks enam ühtki teist koodi. MiFID II ja MiFIR-i määruse kohaselt kasutatakse LEI-koodi aruandluses alates 3. jaanuarist 2018; tehinguraporteid hakatakse muu hulgas kasutama ka turukuritarvituste uurimiseks. Tehinguraportite vorm kehtestatakse Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega.
Juriidilised isikud, kellel on õigus osutada investeerimisteenuseid, on kohustatud LEI-koodiga teavitama järelevalveasutusi tehingutest, mida on tehtud juriidilisest isikust kliendi väärtpaberitega. Juhul kui juriidilisest isikust kliendil puudub LEI-kood, ei saa aruandluskohustust täita ja seetõttu ei saa täita ka sellise juriidilise isiku tehingukorraldusi. Euroopa Liidu määruse järgi tuleb LEI-koodi kasutada üleilmsel finantsturul tehtavate tehingute osaliste identifitseerimiseks, et regulatiivorganitel oleks lihtsam avastada süsteemseid riske võimalikult vara. Kogu asja mõte on hallata finantsriske paremini.
LEI-koodide väljastamisega tegelevad asutuse Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) kohalikud üksused. GLEIF korraldab LEI-koodide väljastamist ja tagab üleilmse LEI-süsteemi ühtsed standardid. Süsteemi järelevalvet teeb finantsstabiilsuse nõukogu asutatud ja G-20 heakskiidul tegutsev regulatiivne järelevalvekomitee. Teenusepakkujaid on palju ja huviline võib nende hulgast vabalt valida.
Nasdaq CSD pakub LEI koodi registreerimise teenust Baltimaades, Islandil ja Põhjamaades. Nasdaq CSD omab GLEIF-i akrediteeringut ning väljastab LEI koode otse, ilma vahendajateta iseteenindusportaalis nasdaqlei.com
LEI-kood väljastatakse tasu eest ja samuti tuleb tasuda LEI koodi iga-aastase uuendamise eest.
Aruandluskohustuse korrektseks täitmiseks peab juriidilisel isikul olema kehtiv LEI-kood. Investeerimisteenust osutav ettevõte peab kontrollima koodi kehtivust enne tehingu lõpuleviimist.
Investeerimisteenuse osutaja peab juriidilisest isikust kliendilt hankima kogu teabe, mida nõutakse, kui reguleerivale asutusele esitatakse tehinguga seotud andmeid. Sellise teabe hulka kuulub ka LEI-kood.
Juhul kui juriidilisest isikust klient ei esita investeerimisteenuse osutajale kogu väärtpaberitehingu tegemiseks vajalikku teavet, sealhulgas LEI-koodi, ei saa teenuseosutaja täita seadusest tulenevat aruandluskohustust. Sellisel juhul ei saa alates 3. jaanuarist 2018 selliste juriidiliste isikute tehingukorraldusi täita.
Asjaomast teavet leiate LEI-koodi otsinguga üleilmsest LEI-koodide andmebaasist aadressil https://www.gleif.org/en/lei/search/. Andmeid uuendatakse iga päev.