Väärtpaberite registreerimine tagab aktsionäride omandiõiguse jõustatavuse, väärtpaberiringluse suurema turvalisuse ning investorite, partnerite ja finantsasutuste suurema usalduse.

Nasdaq CSD registreerib väärtpaberiemissiooni registrikandena ning omistab igale emissioonile rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (ISIN). Nasdaq CSD on riiklik ISIN koodide väljastamiskeskus ning tal on õigus omistada Eestis, Lätis ja Leedus emiteeritud finantsinstrumentidele ISIN-koodi.

Väärtpaberite keskdepositooriumis võib registreerida järgmist liiki finantsinstrumente: aktsiad, võlainstrumendid, õigused ja optsioonid. Piisava nõudluse ilmnemise korral kaalutakse ka muude finantsinstrumentide registreerimist.

Nasdaq CSD võimaldab väärtpaberite esmaregistreerimist ning nende kauplemisele võtmist emitendi osutatud arveldussüsteemis, kui väärtpaberid, mille kauplemisele võtmist taotletakse, vastavad järgmistele üldistele kauplemisele võtmise kriteeriumidele:

  • seadus, mille alusel väärtpaberid emiteeritakse, võimaldab väärtpabereid pärast nende elektroonilist emiteerimist hallata registrikande vormis
  • seadus, mille alusel väärtpaberid emiteeritakse, ei keela väärtpaberite emiteerimist ja ülekandmist arveldussüsteemi, kus kauplemisele võtmist taotletakse
  • kõik ühe emissiooni käigus emiteeritud väärtpaberid on vahetatavad
  • väärtpaberite kauplemisele võtmine on kooskõlas selle arveldussüsteemi suhtes kohaldatava õiguse nõuetega, kus kauplemisele võtmist taotletakse.

Üldjuhul võtab Nasdaq CSD väärtpaberid kauplemisele vastava emitendi asukohariigi arveldussüsteemis:

  • Eestis registreeritud ettevõtete aktsiad ja muud Eesti Vabariigi õiguse alusel emiteeritud väärtpaberid võetakse kauplemisele Eesti arveldussüsteemis
  • Lätis registreeritud ettevõtete aktsiad ja muud Läti Vabariigi õiguse alusel emiteeritud väärtpaberid võetakse kauplemisele Läti arveldussüsteemis
  • Leedus registreeritud ettevõtete aktsiad ja muud Leedu Vabariigi õiguse alusel emiteeritud väärtpaberid võetakse kauplemisele Leedu arveldussüsteemis.

Nasdaq CSD-l on õigus võtta igas arveldussüsteemis kauplemisele ka emissioonivabadust realiseeriva välisemitendi väärtpabereid (emitent, millele kohaldatav õiguskord erineb selle arveldussüsteemi õiguskorrast, kus väärtpaberi esmaregistreerimist taotletakse), kui emitent vastab kauplemisele võtmise tingimustele.Nasdaq CSD pakub ka võimalust registreerida soovi korral osaühingu osasid. Osaühingu osade registreerimisel kaob vajadus osadega seonduvateks notariaalseteks tehinguteks. Samuti võimaldab see omanikel hoida osasid neutraalselt ja turvaliselt.

Väärtpaberite registrisse võtmise kord

Juriidiline isik, kes taotleb väärtpaberite emiteerimise õigust ühes või mitmes Nasdaq CSD väärtpaberiarveldussüsteemis, peab esitama standardvormis taotluse ja kaasnevad dokumendid. Pärast taotluse laekumist otsustab Nasdaq CSD väärtpaberite esmaregistreerimise ja emitendi osutatud arveldussüsteemis kauplemisele võtmise hiljemalt kolme kuu jooksul, vajaduse korral (kui kohaldatav õigus nii nõuab) kiiremini.

Väärtpaberite keskdepositooriumil on õigus küsida lisainfot ja lisadokumente 15 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist, kui:

  • taotluses või kaasnevates dokumentides esitatud andmed on ebatäpsed, eksitavad või puudulikud
  • kehtestatud nõuetele ja kauplemisele võtmise kriteeriumidele vastavuse hindamiseks on vaja koguda lisaandmeid või -dokumente
  • määruse (EL) nr 909/2014 artikli 49 lõikes 3 sätestatud riskihindamiseks on vaja koguda lisaandmeid või -dokumente.

Kui taotluse esitab välisriigi emitent, on Nasdaq CSD-l õigus paluda emitendil tema kulul esitada depositooriumile vastuvõetava vormi ja sisuga, tunnustatud advokaadibüroo põhjendatud ja sõltumatu õiguslik hinnang, milles kirjeldatakse võimalikke õiguslikke probleeme ja kinnitatakse, et need ei ohusta kauplemisele võtmise kriteeriumidele vastavust.