Osade registreerimine väärtpaberiregistris on osaühingule vabatahtlik ja toimub osanike otsuse alusel.

Väärtpaberiregistrisse kandmisel saavad osad endale unikaalse, rahvusvaheliselt tunnustatava identifitseerimiskoodi (ISIN-koodi), mis eristab kõiki vastava emissiooni koosseisu kuuluvaid väärtpabereid teistest.

Taotlused

Vajalikud dokumendid:

 • Taotlus osade registreerimiseks
 • Kui äriühingu osakapital on jaotatud eriliigilisteks osadeks, esitatakse taotlus iga osa liigi kohta eraldi
 • Osanike nimekiri. Igal osanikul peab olema avatud väärtpaberikonto, mida saab teha  Eesti kommertspankades. Juhul, kui osanik soovib oma osa kanda esindajakontole, tuleb Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitada osaniku kirjalik nõusolek ja kinnitus informeerida eelseisvast toimingust oma kontohaldurpanka. Osaniku kindlaks tegemisel lähtub Nasdaq CSD Eesti filiaal äriregistri kandest osaniku kohta. Kui info erineb, on NCSD-l õigus küsida lisadokumente (EVKS §10 lõige 3)
 • Eriliigiliste osade korral tuleb osanike nimekiri esitada iga osa liigi kohta eraldi.
 • Osanike otsus või koosoleku protokoll (lähtuvalt Äriseadustiku § 182 lg 3)  osade registreerimise kohta väärtpaberiregistris (otsuse koostamisel juhinduda Äriseadustiku § 173-174)
 • Kui osanikuks on välismaine juriidiline isik, vajalik esitada info juriidilise isiku üle 25% osaluse kohta kuni tegeliku kasusaajani. Dokument on vajalik, et saaksime kontrollida, kas ettevõttele või sellega seotud isikutele rakendub Euroopa Liidus kehtestatud ja jõus olevaid sanktsioone
 • Juhatuse liikme allkirjanäidis notariaalsel kujul või äriregistri ärakiri (kui dokumendid allkirjastatakse Nasdaq CSD Eesti filiaalis kohapeal või digitaalse allkirjaga, ei ole selleks vajadust)
 • Juhul, kui osa soovitakse pantida kohe peale esmaregistreerimist, esitada pandi registreerimise taotlus.

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas:

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral kahe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides on vigu, teavitab registripidaja kontaktisikut neist e-posti teel.

Osade registreerimise kohta edastab Nasdaq CSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse.Teenuse eest tasumine toimub Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale. Hinnakiri on leitav siit

 

Väärtpaberite ost ja müük

Registreerides osad väärtpaberiregistris saab väärtpaberitega tehingud teha pangas. Rohkema info saamiseks väärtpaberite ostu ja müügi kohta palun pöörduge panka.

Pandi registreerimine väärtpaberite esmaregistreerimisel

Äriseadustik lubab väärtpaberite omanikul oma väärtpaberikontol olevaid väärtpabereid pantida, kui äriühing oma põhikirjas või võlakirjade emissioonitingimustes seda ei keela. Lisaks pantimise keelule võib põhikiri sätestada ka teatud piirangud pantimisele, nagu näiteks pantimise osanike nõusolekul.

Kõik pantimisega seotud tehingud toimuvad pangas. Pandi seadmiseks pöördub pantija oma kontohalduri poole ja esitab vastava korralduse. Pandi registreerimise kohta tehakse märge pantija väärtpaberikontole väärtpaberiregistris. Pandi vabastamine toimub pandipidaja korraldusel tema kontohaldurpangas.

Pandi registreerimiseks on vaja pandipidaja väärtpaberikonto numbrit, sest pant seotakse ka tema kontoga (väärtpabereid ei kanta pandipidaja kontole) ja pandipidaja saab kontrollida oma väärtpaberikonto juures tema kasuks seatud pante. Väärtpaberikonto puudumisel avatakse pandipidajale pandipidajakonto (pandipidajakontot muuks otstarbeks kasutada ei saa).

Erandjuhul registreerib Nasdaq CSD Eesti filiaal pandi emitendi korraldusel ainult väärtpaberite esmaregistreerimisel, kapitali suurendamisel täiendavate väärtpaberite emiteerimise läbi või kui pantijal/pandipidajal on Nasdaq CSD Eesti filiaali avatud ajutine väärtpaberikonto. Koos registreerimise taotlusega esitab emitent ka pandi registreerimise taotluse ja pant seatakse vahetult pärast väärtpaberite emiteerimist. Hiljem toimuvad tehingud pantija kontohalduri juures.

Pandi vabastamine tehakse peale pandilepingu lõppemist või nõuete rahuldamist pandipidaja kontohalduri juures ka juhul kui pandi registreeris Nasdaq CSD Eesti filiaal. Pandi vabastamiseks esitab pandipidaja taotluse oma kontohaldurile (üldjuhul pangale, Nasdaq CSD Eesti filiaalile juhul, kui kontohalduriks on Nasdaq CSD Eesti filiaal).

Vajalikud dokumendid:

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas:

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral kahe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, teavitab registripidaja neist kontaktisikut e-posti teel.

Nasdaq CSD Eesti filiaal teeb väärtpaberiregistris panditud väärtpaberite kohta väärtpaberikontole märke või kustutab selle. Teenuse eest tasumine toimub Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.