Väärtpaberitest tulenevate väljamaksete puhul investorite investeerimiskontodest Nasdaq CSD informeerimine

Investeerimiskonto

Investeerimiskonto on tavaline pangas avatud arvelduskonto, mis võetakse inimese poolt kasutusele eesmärgiga teha sellelt ainult finantsinvesteeringuid. Investeerimiskonto ei ole väärtpaberikonto. Investeerimiskonto on pangakonto, millel hoitakse ainult raha. Investeerimiskontol olnud raha eest ostetud väärtpaber ei asu investori investeerimiskontol, vaid väärtpaber asub tavalisel väärtpaberikontol. Ühel inimesel võib olla mitu investeerimiskontot.

Investeerimiskonto kasutamine võimaldab investeeringutelt teenitud tulu maksustamist edasi lükata. Teenitud kasum on võimalik täies ulatuses edasi investeerida. Tegemist on maksukohustust edasilükkava, mitte maksuvabastust võimaldava vahendiga.

Väärtpabereid ja teisi finantsinstrumente, millest saadud kasu maksustamist on võimalik investeerimiskonto süsteemi kasutades edasi lükata, nimetatakse seaduses finantsvaraks. Finantsvara hulka ei kuulu II ja III samba pensionifondi osakud ega kogumispensioni kindlustuslepingud.

Juhul kui emitent teeb väärtpaberitest tulenevaid väljamakseid (intressimaksed vastavalt TuMS § 40 lg 2 p 4), siis kehtib erisus ja residendist füüsilisele isiku puhul investeerimiskontol olnud rahaliste vahendite eest ostetud võlakirjade intressimaksetelt tulumaksu kinni ei peeta. Selleks, et Nasdaq CSD teaks investeerimiskontot omava investori puhul tulumaksu mitte kinni pidada, vajab Nasdaq CSD nimekirja investoritest, kes omavad pangas investeerimiskontot. Vastav info tuleb emitendi poolt esitada Nasdaq CSD-le nn erijuhisena.

 

Pensioni investeerimiskonto

Pensioni investeerimiskonto puhul on samuti tegemist pangas avatud arvelduskontoga. Pensioni investeerimiskontoga seotud väärtpaberikontol  võib registreerida üksnes pensioni investeerimiskonto kaudu soetatud finantsvara (KoPS § 31 lg 4).

Pensioni investeerimiskontol olnud vahendite eest ostetud väärtpaber asub eriliigilisel väärtpaberikontol (väärtpaberikonto eritüüp „pensioni investeerimiskonto väärtpaberikonto“). See tähendab, et selline väärtpaberikonto on selgesti eristatav tavalisest väärtpaberikontost.

  1. jaanuaril 2022 jõustub vastavalt Tulumaksuseaduse (TuMS) § 40 lg 2 punktile 4 tulumaksu kinnipidamise erisus lisaks tavalisele investeerimiskontole ka pensioni investeerimiskontole, mis tähendab, et residendist füüsilise isiku puhul ei peeta tulumaksu kinni ka pensioni investeerimiskontol olevate rahaliste vahendite eest ostetud võlakirjade intressimaksetelt.

Juhul, kui emitent teeb väärtpaberitest tulenevaid väljamakseid (intressimaksed vastavalt TuMS § 40 lg 2 p 4), siis kuivõrd pensioni investeerimikontoga seotud väärtpaberikonto on eriliigiline ja selgesti eristatav, siis emitent ei pea Nasdaq CSD-d informeerima investoritest, kes omavad pensioni investeerimiskontoga seotud väärtpaberikontot.