Tulumaksumuudatused alates 2019. aastast

Alates 1. jaanuarist 2019 kohaldub tulumaksuseaduse (TuMS) § 4 lg 5 ja § 50¹ alusel regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% ehk 14/86 dividendide netosummast. Üldjuhul kohaldub residendist äriühingule dividendide tulumaksuga maksustamisel nii madalam maksumäär 14/86 kui ka tavamäär 20/80. Äriühingul on kohustus dividendi väljamaksmisel kohaldada esmalt madalamat maksumäära 14/86 ja seejärel tavamäära 20/80.
Residendist äriühing saab madalamat maksumäära 14/86 rakendada:
1. 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu;
2. 2020. aastal ühele kolmandikule 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu. (TuMS § 61 lg 53).
Ülejäänud osale jaotatud kasumist tuleb rakendada tavamäära 20/80.
Vaadake ka Maksu- ja Tolliameti veebilehte „Muudatused dividendide maksustamisel alates 01.01.2019“.

Muudatus tulumaksu kinnipidamisel

Madalama maksumääraga (14/86) maksustatud dividendi väljamaksmisel füüsilisele isikule kuulub täiendavalt kinnipidamisele tulumaks 7% (TuMS § 41 p 7²). Tulumaks kuulub kinnipidamisele nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud dividendi väljamakselt.
Lisaks sellele on oluline ka märkida, et kui väärtpabereid hoitakse esindajakontol, peetakse dividendi väljamakse tegemisel tulumaks kinni ka esindajakontol eraisikute nimel hoitavatest väärtpaberitest tulenevatelt dividendi väljamaksetelt.
Võimalik on ka olukord, kui esindajakonto omanik (või tema eest kontohaldur) ei teavita väljamakse tegijat (ettevõte, registripidaja) juriidiliste ja füüsiliste isikute varade jaotusest esindajakontol, peetakse kogu väljamakse summalt 7% tulumaks kinni.
Info on leitav ka MTA veebilehelt sakilt “Kuidas toimub esindajakonto dividenditulu maksustamine?“

Muudatused väljamaksete tegemisel läbi keskdepositooriumi

Lähtuvalt Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 151 – Kui väärtpaber on kaubeldav või kui kasvõi üht väärtpaberit hoitakse väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol, tuleb kõik nimetatud väärtpaberist tulenevad väljamaksed kõikidele nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga väärtpaberiomanike nimekirja kantud väärtpaberiomanikele teha keskdepositooriumi vahendusel. (EVKS § 151)
Väljamaksete tegemise protsess, millega tagatakse, et TMS-i muudatused on korrektselt kasumi jaotamisel rakendatud:
1. Emitent esitab väärtpaberite registri pidajale kaks eraldi taotlust (Dividendidest tulenevate väljamaksete korraldamine):
1.1. Ühel taotlusel tuleb märkida summa, millele kohaldub 14/86 tulumaksumäär
1.1.1. seejuures tuleb taotlusel ära näidata väljamakse suurus ühe aktsia kohta;
1.2. Teisel taotlusel tuleb märkida summa, millele kohaldub 20/80 tulumaksumäär
1.2.1. seejuures tuleb taotlusel ära näidata väljamakse suurus ühe aktsia kohta.
2. Registripidaja teeb lähtuvalt esitatud taotlustest investori kontohalduri vahendusel investorile kaks eraldi makset.
3. Pärast väljamakse tegemist on võimalik (ei ole kohustuslik) tellida registripidajalt INF1 fail.
3.1. Failis kuvatakse nimekirja fikseerimise seisuga (Record Date) väljamakse kuupäeval registripidaja vahendusel tehtud maksed.
3.2. Failis näidatakse korrektsete deklareerimise koodidega (sh mitteresidentide koodid) ära väljamakse suurus aktsionäri kohta nimekirja fikseerimise seisuga.
Pärast faili väljastamist registripidaja selles muudatusi ei tee.

Pärast väljamakset

Pärast tulumaksuseaduse muudatuse rakendumist oleme täheldanud, et pärast väljamakset on mõningatel juhtudel vajalik üle täpsustada väärtpaberite koguseid ja väljamakstavaid summasid eelkõige seoses esindajakontol hoitavatest väärtpaberitest tulenevatele väljamaksetele rakendatud täiendava füüsilise isiku tulumaksu kinnipidamisega.
Tulenevalt pikast finantsvahendajate ahelast on võimalik, et kogu informatsioon korrektse juriidiliste ja füüsiliste isikute jaotuse osas ei jõua tähtaegselt registripidajani ning pärast väljamakset on vaja muuta aktsiate kogust, millest tulenevatelt väljamaksetelt täiendav füüsilise isiku tulumaks kinni peeti. Sellega seoses võivad emitendiga ühendust võtta esindajakonto panga esindajad, kes soovivad korrigeerida väärtpaberite kogust, millest tulenevatele väljamaksetele täiendavat füüsilise isiku tulumaksu rakendati.
Seda korrektuuri saab teha emitent, esitades parandatud TSD deklaratsiooni maksu- ja tolliametile.
Väärtpaberite registri pidaja pärast väljamakse tegemist dividendina väljamakstud ja füüsilise isiku tulumaksuna kinnipeetud summades ning tulumaksu kinnipidamise jaotuse aluseks olnud väärtpaberite kogustes muudatusi ei tee.
Pärast kinnipeetud tulumaksu summade korrigeerimist on võimalik vajadusel enammakstud tulumaksu summa otse panga/esindajakonto omaniku täpsustatud arvelduskontole kanda. Registripidaja seda makset ei vahenda.

Küsimuste korral palun võtke ühendust registripidaja klienditeenindusega
csd.estonia@nasdaq.com, tel: +372 640 8840