Võlakirjade registreerimisel väärtpaberiregistris muutub äriühingule (edaspidi emitent) lihtsamaks võlakirjade haldamine. Võlakirjade registreerimine väärtpaberiregistris peab emissioonitingimustes olema ette nähtud ja lisaks ka tingimus, et loobutakse paberkandjal väärtpaberite omandiõiguse tunnistuse väljastamisest.

Väärtpaberiregistrisse kandmisel saavad võlakirjad endale unikaalse, rahvusvaheliselt tunnustatava identifitseerimiskoodi (ISIN-koodi), mis eristab kõiki vastava emissiooni koosseisu kuuluvaid väärtpabereid teistest.

Alates 01.01.2011 registreeritakse võlakirjad nende nominaalhinnas (nimiväärtus x võlakirjade arv). Väärtpaberi andmetes on võlakirjade koguseks nende nominaalsumma ja nimiväärtuseks alati 1. Muudatused on tehtud ka varem registreeritud võlakirjade andmetes.

Võlakirjade emissioonimahu suurendamisel emiteeritakse täiendavad võlakirjad esmaemissiooniga samadel tingimustel ja võlakirjade ISIN kood ei muutu. Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitatavale taotlusele teeb emitent märke lisaemissiooni kohta, viitab võlakirja nimele ja ISIN koodile, mida täiendavalt emiteeritakse.

Taotluse vormid

Vajalikud dokumendid:

  • Taotlus võlakohustust tõendava väärtpaberi/ täiendava emissiooni registreerimiseks
  • Investorite nimekiri (igal investoril peab olema Eesti kommertspangas avatud väärtpaberikonto. NB! Emitendi kontole võlakirju ei kanta.)
  • Juhul, kui investor soovib võlakirjad kanda esindajakontole, tuleb Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitada investori kirjalik nõusolek ja kinnitus informeerida eelseisvast toimingust oma kontohaldurpanka.
  • Emissioonitingimused
  • Kui investoriks on välismaine juriidiline isik, vajalik esitada info juriidilise isiku üle 25% osaluse kohta kuni tegeliku kasusaajani. Dokument on vajalik, et saaksime kontrollida, kas ettevõttele või sellega seotud isikutele rakendub Euroopa Liidus kehtestatud ja jõus olevaid sanktsioone.
  • Kui registreeritav väärtpaber on rahaturuinstrument väärtpaberituru seaduse tähenduses*, siis on vajalik esitada info emitendi eelistuse kohta rahaturuinstrumendi hooldustasu osas – kas emitent soovib, et rakendataks hinnakirja punkti 1.2.2.2 või 1.2.2.3.                  * Rahaturuinstrumendid hõlmavad lühiajalisi riigikassa võlakirju, hoiusertifikaate, kommertsväärtpabereid ja muid olulisel määral              samaväärsete joontega instrumente, kui neil on järgmised omadused: neil on väärtus, mida saab igal ajal kindlaks määrata,                  need ei ole tuletisinstrumendid ja nende esialgne tähtaeg emiteerimisel on 397 päeva või rohkem

Kuidas toimub? Mida teha?
Emitent esitab vajalikud dokumendid kas:

  • e-posti teel digitaalallkirjaga allkirjastatult
  • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
  • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse 5 tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate.

Alates 04.01.2021 muutuvad võlakirjade esmaregistreerimise ja kõigi muude võlakirjadega seotud toimingute menetlustähtajad: kõik eelnimetatud toimingud teostame tavamenetlusega 5 tööpäeva jooksul alates kõigi vajalike dokumentide ja info esitamisest

Nasdaq CSD Eesti filiaal väljastab emitendile arve võlakirjade registreerimise kohta ja registreerimine toimub pärast arve tasumist.
Kui võlakirjad registreeritakse väärtpaberiregistris võlakirjade emiteerimise väärtuspäeval, teavitab emitent Nasdaq CSD Eesti filiaali, et investorid on võlakirjade eest tasunud ja võlakirjad võib kanda nende väärtpaberikontodele. Võlakirjade registreerimise kohta edastab Nasdaq CSD Eesti filiaal emitendi kontaktisikule e-posti teel kinnituse.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale. Hinnakiri on leitav siit.

Tutvu Nasdaq CSD Eesti filiaali pakutavate teenustega võlakirjaemitentidele siit: Teenused võlakirjaemitentidele