Depositooriumi liikmeks saamise kriteeriumid on lihtsad, läbipaistvad, objektiivsed ja mittediskrimineerivad, et tagada depositooriumile õiglane ja avatud juurdepääs, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse finantsstabiilsuse riske ning Eesti, Islandi, Läti ja Leedu turu tõrgeteta toimimist (CSD määruse artikli 33 lõige 1).

Liikmesust võivad muu hulgas taotleda kõik äriühingud, kellel on õigus pakkuda Eestis, Islandil, Lätis ja/või Leedus hoidmisteenuseid või krediidiasutuse teenuseid. Depositoorium võib keelduda liikmetele juurdepääsu andmisest, kui ta seda põhjalikust riskihinnangust lähtudes CSD määruse tehniliste standardite kohaselt põhjendab (CSD määruse artikli 33 lõige 3).

Depositooriumi eeskirjade kohaselt on depositooriumi liikmeks juriidiline isik, kellel on õigus osaleda depositooriumi ühes või mitmes arveldussüsteemis ning kellele on antud järgmine staatus (või järgmised staatused):

  • kontohaldur (account operator)
  • korralduse ja arvelduse vahendaja (cash agent)
  • emitendi esindaja (issuer agent)
  • fondihaldur (fund administrator)

Juriidiline isik, kes taotleb ühte või mitut staatust ühes või mitmes depositooriumi arveldussüsteemis, peab esitama standardvormis taotluse ja kaasnevad dokumendid. Depositoorium langetab otsuse juurdepääsu võimaldamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

Kontohalduri staatuse taotlemiseks peab taotleja olema T2 osasüsteemi liige ning tal peab olema sõlmitud leping, mille alusel teostada korralduse ja arvelduse vahendajaga rahaarveldusi.

Korralduse ja arvelduse vahendaja staatuse taotlemiseks peab taotleja olema T2 osasüsteemi liige.

Emitendi esindaja või fondihalduri staatuse taotlemiseks peavad taotlejal olema sõlmitud vastavad lepingud emitendiga, kelle esindaja või fondihaldurina soovitakse tegutseda, ning taotleja peab vastama kontohalduri juurdepääsule kehtestatud kriteeriumidele.

Juurdepääsu kriteeriumide regulaarseks ülevaatamiseks ei ole kehtestatud kindlat ajakava. Kehtiva korra kohaselt lähtutakse CSD määruse artiklis 33 sätestatud nõuetest ning tagatakse õiglane ja avatud juurdepääs, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse finantsstabiilsuse riske ning turgude tõrgeteta toimimist. Iga arveldussüsteemi kasutajate komiteel on õigus anda depositooriumi nõukogule nõu asjaomase arveldussüsteemi liikmete vastuvõtmise kriteeriumide kohta.

Nasdaq CSD-l on õigus küsida lisainfot ja -dokumente 15 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist, kui:

  • taotluses või kaasnevates dokumentides esitatud andmed on ebatäpsed, eksitavad või puudulikud
  • on vaja koguda lisaandmeid või -dokumente, mille alusel hinnata taotleja vastavust eeskirjades kehtestatud nõuetele ja kauplemisele võtmise kriteeriumidele
  • lisateave või dokumendid on vajalikud põhjalikuks riskihindamiseks.

Taotluste ja kaasnevate dokumentide läbivaatamise ja hindamise eest vastutab Nasdaq CSD müügi- ja teenuste osakond. Liikmestaatuse andmise või taotluse tagasilükkamise otsuse kinnitab Nasdaq CSD juhatus.