Kokkuvõtvalt on 6 etappi, et saada Nasdaq CSD kontohalduriks. Detailne kirjeldus ja nõuded on kirjeldatud Nasdaq CSD reegiltes. Kontohalduril on võimalik täita erinevaid rolle Nasdaq CSD-s: kontohaldur, makseagent, emitendi esindaja (Issuer agent), fondivalitseja.

1. Kontalduriks saamiseks on vajalik esitada taotlus.
2. Nasdaq CSD valideerib dokumendi õigsust ja korrektsust.
3. Nasdaq CSD teavitab taotlejat otsusest.
4. Kontohaldur esitab kõik muud vajalikud dokumendid allkirjastatult (leping jm).
5. Ühenduse üles seadmine ja testimine. Kontohaldur läbib sertifitseerimis testid ning esitab testimise tulemused.
6. Nasdaq CSD juhatus teeb otsuse kontohalduri staatuse andmisest 30 päeva jooksul pärast kõikide korrektsete dokumentide esitamist ja ühenduvustesti edukat läbimist.

Nasdaq CSD liige, kellele on antud kontohalduri staatus, vastutab järgmiste toimingute eest:

  • väärtpaberikontode avamine ja hoidmine väärtpaberi keskdepositooriumi süsteemis
  • kliendisuhete hoidmine ning kliendi tundmise (know-your-client) ja muude nõuete järgimine
  • arvelduskorralduste (sh korralduse ja arvelduse vahendaja korralduste) vahendamine väärtpaberite keskdepositooriumile, s.t arvelduskorralduste esitamine, muutmine ja tühistamine süsteemis ning süsteemist nende korralduste kohta tagasiside saamine (ajakohastatud teave, nõuanne, kooskõlastused ja kinnitused)
  • arvelduse teostamine sularahamaksena või väärtpaberite ülekandmisena, olenevalt väärtpaberite keskdepositooriumile esitatud arvelduskorraldusest. Rahaarveldusi väärtpaberite keskdepositooriumis teostab rahaarvelduse vahendaja
  • klientide raha- ja väärtpaberiarvelduskohustuste täitmine ja jälgimine väärtpaberite keskdepositooriumis
  • pandi registreerimine ja muutmine ning pandi alt vabastamine
  • väärtpaberite keskdepositooriumile esitatud teabe kontrollimine ja nõuetekohasuse tagamine.

Kontohaldurite juurdepääs operatsioonidele võib olla eristatud sellisel viisil, et iga kontohalduri enda toimingud ja kontohalduri teenustega seonduvad toimingud teostatakse eraldi. Teisisõnu võib juurdepääsu teatud liiki andmetele piirata, võimaldades kasutajakontol teha vaid teatud operatsioone.