ISIN: LV0000101616

Nominālvērtība: 1.00 EUR

Kopējais akciju skaits: 39,786,089

Akcijas sniegtās tiesības

Viena akcija ir 1 balss. Visas akcijas dod vienādas tiesības, proti, tiesības saņemt dividendes un likvidācijas kvotas, kā arī balsot Akcionāru sapulcē.

Akciju kategorija

Dematerializētas vārda akcijas. Akcijas nav iekļautas publiskajā apgrozībā biržā, tomēr īpašumtiesības var brīvi mainīt, reģistrējot darījumus Nasdaq CSD.

Akciju īpašumtiesības

Akciju īpašumtiesības apliecina ar ierakstu akcionāru reģistrā. Akcijas netiek glabātas vērtspapīru kontos. Reģistra pārvaldību nodrošina neatkarīga un profesionāla iestāde – Nasdaq CSD. Tā sniedz arī informāciju vai izziņas par īpašumtiesībām.

Akciju tirdzniecība un pārreģistrēšana

Conexus Baltic Grid akcijas nav kotētas biržā, tomēr tās var iegādāties, pārdot vai dāvināt. Šādu darījumu pamatā ir savstarpēja vienošanās. Mēs piedāvājam izmantot standarta pārreģistrēšanas pieteikuma veidlapu, ko var izmantot gan kā pirkuma līgumu, gan kā pamatojumu pārreģistrēt akcijas uz jauno īpašnieku.

Akciju pārreģistrēšanā jāpiedalās abām darījuma pusēm

Pusēm ir jāaizpilda standarta pārreģistrēšanas pieteikuma veidlapa. Ja akcionāri īpašumtiesību maiņai izmanto arī citus dokumentus, aicinām iesniegt arī standarta pieteikuma veidlapu, jo tā satur akcionāru reģistram nepieciešamos datus.

Akciju pārreģistrēšanas pieteikumu un citus dokumentus var iesniegt latviešu un angļu valodā, kā arī krievu valodā, ja akciju atsavinātāja un ieguvēja dati pieteikumā ir ierakstīti ar latīņu burtiem.

Akciju pārreģistrēšanas pieteikumu var iesniegt šādos veidos:

Abas darījuma puses paraksta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu (iekļaujot laika zīmogu) un nosūta to uz e-pasta adresi csd.latvia@nasdaq.com.

Abpusēji parakstītu pieteikumu pa pastu nosūta uz Nasdaq CSD galveno biroju Latvijā. Šādā gadījumā parakstiem ir jābūt notariāli apliecinātiem.

Juridisko personu likumīgie pārstāvji pieteikumam pievieno paraksta tiesību apliecinājumu (izrakstu no Komercreģistra), savukārt juridisko personu pilnvarotajām personām papildus jāpievieno arī pilnvara.

Privātpersonām izsniegtajām pilnvarām ir jābūt notariāli apliecinātām.

Izmaiņas akcionāru datos

Ja mainās akcionāra dzīvesvietas adrese, valsts vai bankas konta dati, viņam ir pienākums par šādām izmaiņām informēt Nasdaq CSD. Lai veiktu izmaiņas akcionāru datos, aicinām iesniegt akcionāru anketu. To ar drošu elektronisko parakstu var nosūtīt uz e-pasta adresi csd.latvia@nasdaq.com, iesniegt Nasdaq CSD birojā vai nosūtīt pa pastu (parakstam jābūt notariāli apliecinātam).

Mantošana

Lai pārreģistrētu mantojumā saņemtas akcijas, mantiniekam jāiesniedz mantojuma apliecības oriģināls vai apliecināta kopija, kā arī aizpildīta un parakstīta Akcionāra anketa. Dokumentus ar drošu elektronisko parakstu var nosūtīt uz e-pasta adresi csd.latvia@nasdaq.com vai iesniegt Nasdaq CSD birojā.

Kontaktinformācija:

Dividendes, akcionāru sapulces, uzņēmuma darbība u.c. jautājumi adresējami AS “Conexus Baltic Grid” uz IR@conexus.lv.