Dalyviams taikomi Depozitoriumo kriterijai yra skaidrūs, objektyvūs ir nediskriminuojantys, atitinkantys Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Islandijos rinkų finansiniam stabilumui ir drausmingam veikimui (Depozitoriumų reglamento 33 straipsnio 1 dalis) keliamus reikalavimus. Dalyvavimas Depozitoriume yra prieinamas bet kuriam juridiniam asmeniui, kuris yra gavęs veiklos leidimus teikti saugojimo paslaugas ar kredito įstaigos paslaugas Estijoje, Islandijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Depozitoriumas, prieš suteikdamas leidimą dalyvauti Depozitoriumo atsiskaitymo sistemose, išsamiai įvertina potencialaus dalyvio riziką, kaip nurodyta Depozitoriumų reglamento techniniuose standartuose (Depozitoriumų reglamento 33 straipsnio 3 dalis).

Pagal depozitoriumo Taisykles (toliau – taisyklės), Depozitoriumo dalyvis yra juridinis asmuo, turintis teisę dalyvauti vienoje ar keliose Depozitoriumo atsiskaitymo sistemose ir galintis turėti vieną ar daugiau šių statusų:

 • sąskaitų tvarkytojo;
 • mokėjimo agento;
 • emitento įgaliotinio;
 • fondų administratoriaus.

Juridinis asmuo, siekiantis dalyvauti vienoje ar keliose Depozitoriumo atsiskaitymo sistemų ir turėti vieną ar daugiau šių statusų, privalo  pateikti standartinę prašymo formą ir patvirtinamuosius dokumentus. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, Depozitoriumas priima sprendimą dėl  narystės suteikimo.

Asmuo, teikiantis prašymą dėl sąskaitų tvarkytojo statuso, turi būti Target2 sistemos dalyvis arba turi būti sudaręs sutartį su mokėjimo agentu dėl atsiskaitymo piniginėmis lėšomis;

Asmuo, teikiantis prašymą dėl mokėjimo agento statuso, privalo būti Target2 sistemos dalyviu.

Asmuo, teikiantis prašymą išimtinai dėl emitento įgaliotinio ar fondo administratoriaus statuso, turi būti sudaręs visus privalomus sutartinius susitarimus su emitentu, kurio įgaliotiniu ar fondo administratoriumi siekiama tapti. Emitento įgaliotinio ar fondo administratoriaus statuso suteikimui  Depozitoriume yra taikomi visi sąskaitų tvarkytojui keliami priėmimo reikalavimai.

Depozitoriumo narystės suteikimo mechanizmas atitinka Depozitoriumų reglamento 33 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl deramo finansinio  stabilumo ir drausmingo veikimo.Kiekvienos atsiskaitymo sistemos naudotojų komitetas turi teisę patarti Depozitoriumo priežiūros tarybai dėl dalyvių priėmimo į atitinkamą atsiskaitymo sistemą kriterijų peržiūros.

Depozitoriumas  turi teisę prašyti per penkiolika darbo dienų pateikti bet kokią papildomą informaciją ir dokumentus, jeigu:

 • prašyme ar patvirtinamuosiuose dokumentuose pateikta informacija yra netiksli, klaidinanti ar nepakankamai išsami;
 • papildomos informacijos ar dokumentų reikia norint įvertinti pareiškėjo atitiktį Taisyklėse nustatytiems reikalavimams ir priėmimo kriterijams;
 • papildoma informacija ar dokumentai būtini atliekant išsamų rizikos vertinimą.

Depozitoriumo Pardavimų ir paslaugų padalinys, kurio skyriai veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Islandijoje, yra atsakingas už prašymų ir patvirtinamųjų dokumentų peržiūrą ir vertinimą. Sprendimus suteikti dalyvio statusą ar atsisakyti jį suteikti priima Depozitoriumo valdyba.

Sąskaitų tvarkytojams teikiamos paslaugos

Depozitoriumo dalyvis, įgaliotas veikti kaip sąskaitų tvarkytojas, yra atsakingas už:

 • vertybinių popierių sąskaitų atidarymą ir tvarkymą depozitoriumo sistemoje;
 • santykių su klientais palaikymą ir „pažink savo klientą“ (angl. know your client, KYC) procedūrų bei kitų reikalavimų laikymąsį.
 • tarpininkavimą teikiant atsiskaitymo nurodymus (taip pat ir nurodymus dėl finansinių priemonių įvykių) Depozitoriumui, t.y. atsiskaitymo nurodymų, taisymų ir atšaukimų siuntimą į atsiskaitymų sistemą ir grįžtamojo ryšio dėl šių atsiskaitymo nurodymų gavimą iš sistemos (statuso atnaujinimo, patvirtinimų, pranešimų forma);.
 • užtikrinti savalaikį lėšų ir vertybinių popierių pateikimą atsiskaitymams per Depozitoriuimą vykdytiAtsiskaitymo piniginėmis lėšomis vykdymas Depozitoriume užtikrinamas paskirto mokėjimo agento;
 • Depozitoriumo klientų lėšų bei vertybinių popierių atsiskaitymo įsipareigojimų tvarkymą ir priežiūrą;
 • įkeitimo sandorių registravimą, koregavimą ir nutraukimą;
 • Depozitoriumui pateiktos informacijos tikslumo užtikrinimą.

Kiekvieno sąskaitų tvarkytojo naudotojo prieiga prie tam tikrų operacijų gali būti apribota, siekiant užtikrinti, kad kiekvieno sąskaitų tvarkytojo naudotojo funkcijos būtų atskirtos nuo kitų sąskaitų tvarkytojo funkcijų ar nuo paslaugų veiklos. Prieiga prie kai kurių duomenų rūšių gali būti apribojama naudotojo sąskaitoms priskiriant tik atitinkamas operacijas.