Depozitoriumas teikia šias paslaugas savo atsiskaitymo sistemose:

  • Atsiskaitymo už vertybinių popierių biržos sandorius;
  • Užbiržinių sandorių sugretinimo;
  • Atsiskaitymo už nemokestinius sandorius;
  • Atsiskaitymo už mokestinius sandorius (taikant vienalaikį vertybinių popierių bei lėšų pervedimo principą, angl. delivery versus payment, DvP);
  • Atsiskaitymo tarp Depozitoriumo ir užsienio depozitoriumų arba su jų sąskaitų tvarkytojais sudarytus sandorius.

Depozitoriumas vykdo sąskaitų turėtojų atsiskaitymo nurodymus tik sąskaitų tvarkytojams įvykdžius visus reikalavimus, nustatytus Taisyklių sąvade (angl. CSD Rulebook) ir Veiklos vadove (angl. Operating Manual). Depozitoriumo sistemos funkcionalumas plėtojamas siekiant užtikrinti depozitoriumo operacijas tiek T2S sistemoje – vieningoje Europos platformoje vertybinių popierių atsiskaitymams centrinio banko pinigais (angl. Central bank money, CeBM), tiek už jos ribų. Sugretinimo ir atsiskaitymo funkcijos yra vykdomos T2S sistemoje (T2S tinkamais vertybiniais popieriais). Atsiskaitymai kitais, ne T2S vertybiniais popieriais, vykdomi Depozitoriumo sistemoje.

Depozitoriumas yra T2S susitarimo (angl. T2S Framework Agreement, FWA) šalis, tad atsiskaitymo paslaugos T2S reikalavimus atitinkantiems vertybiniams popieriams teikiamos, laikantis minėto T2S susitarimo ir T2S taisyklių. Tai reiškia, kad visos vertybinių popierių sąskaitos Depozitoriumo atsiskaitymo sistemose kartu su jų likučiais turi būti tvarkomos T2S platformoje.

Teikdamas finansinių priemonių įvykių aptarnavimo (angl. Corporate Actions) paslaugas, Depozitoriumas atlieka lėšų paskirstymo ir atsiskaitymo lėšomis operacijas, taikydamas vienalaikio vertybinių popierių bei lėšų pervedimo principą. Atsiskaitymai eurais yra atliekami centrinio banko pinigais (angl. Central Bank Money, CeBM) per skirtąją mokėtojo banko lėšų sąskaitą T2S (angl. Dedicated Cash Account, DCA). Kitomis (ne T2S) valiutomis nurodymai vykdomi komercinio banko pinigais (angl. Commercial Bank Money, CoBM) per atitinkamo banko lėšų sąskaitą Target2 sistemoje.