Depozitoriumas registruoja vertybinių popierių emisijas ir kiekvienai jų suteikia tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN). Depozitoriumas yra nacionalinė numeravimo agentūra, todėl turi teisę suteikti ISIN Lietuvoje išleidžiamoms finansinėms priemonėms.

Depozitoriume galima įregistruoti šių tipų finansines priemones: nuosavybės vertybinius popierius, ne nuosavybės (skolos) finansines priemones, teises ir pasirinkimo sandorius. Kitų finansinių priemonių registravimas gali būti siūlomas esant pakankamai paklausai.

Depozitoriumas siūlo pirminį vertybinių popierių registravimą ir priima juos į emitento nurodytą atsiskaitymo sistemą su sąlyga, jeigu vertybiniai popieriai tenkina šiuos bendruosius priėmimo kriterijus:

 • Teisė, pagal kurią vertybiniai popieriai yra išleidžiami, leidžia juos įregistruoti ir išleisti nematerialia forma;
 • Teisė, pagal kurią vertybiniai popieriai yra išleidžiami, nedraudžia jų tinkamai išleisti ir pervesti į atsiskaitymo sistemą, į kurią juos prašoma priimti; visi tos pačios emisijos vertybiniai popieriai yra perleidžiamieji vertybiniai popieriai;
 • Vertybinių popierių priėmimas atitinka atsiskaitymo sistemai, į kurią juos prašoma priimti, taikomus reikalavimus.

Paprastai Depozitoriumas vertybinius popierius priima į atitinkamą atsiskaitymo sistemą vadovaudamasis šiuo principu:

 • Lietuvoje registruotų bendrovių akcijos ir kiti pagal Lietuvos įstatymus išleisti vertybiniai popieriai priimami į Lietuvos atsiskaitymo sistemą;
 • Latvijoje registruotų bendrovių akcijos ir kiti pagal Latvijos įstatymus išleisti vertybiniai popieriai priimami į Latvijos atsiskaitymo sistemą;
 • Estijoje registruotų bendrovių akcijos ir kiti pagal Estijos įstatymus išleisti vertybiniai popieriai priimami į Estijos atsiskaitymo sistemą.
 • Islandijoje registruotų bendrovių akcijos ir kiti pagal Islandijos įstatymus išleisti vertybiniai popieriai priimami į Islandijos atsiskaitymo sistemą.

Jeigu emitentas atitinka emisijos registracijos ir priėmimo kriterijus, Depozitoriumas, laikydamasis Depozitoriumų reglamento 23 straipsnio 3 dalies (e) punkto ir 49 straipsnio nuostatų, gali į bet kurią atsiskaitymo sistemą įtraukti vertybinius popierius užsienio emitento, kuris priklauso kitai jurisdikcijai nei tos atsiskaitymo sistemos, į kurią kreipiamasi dėl pradinio vertybinių popierių įregistravimo.

Uždarosios akcinės bendrovės akcijų įregistravimas Depozitoriume nėra privalomas. Jei uždaroji akcinė bendrovė registruoja savo akcijas, tai išvengia su akcijų tvarkymu susijusių notarinių procedūrų ir užtikrina jų savininkams neutralų ir saugų akcijų apskaitos tvarkymą.

Įregistravimo procedūra

Juridinis asmuo, norintis pasinaudoti teise užregistruoti vertybinius popierius vienoje ar keliose Depozitoriumo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, privalo pateikti nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus. Gavęs prašymą, Depozitoriumas priima sprendimą dėl vertybinių popierių registravimo ir priėmimo emitento nurodytą atsiskaitymo sistemą.

Depozitoriumas turi teisę prašyti papildomos informacijos ir dokumentų, jei:

 • Prašyme ar kituose dokumentuose pateikta informacija yra netiksli, klaidinanti ar nepakankamai išsami;
 • Papildoma informacija ar dokumentai yra reikalingi, norint įvertinti pareiškėjo atitiktį reikalavimams ir priėmimo kriterijams;
 • Papildoma informacija ar dokumentai yra reikalingi, norint atlikti išsamų Europos Sąjungos (ES) Reglamento Nr. 909/2014 49 straipsnio 3 dalyje numatytą rizikos vertinimą.

Jei užsienio emitentas kreipiasi į Depozitoriumą dėl vertybinių popierių emisijos registravimo ir priėmimo į vieną ar kelias atsiskaitymo sistemas, Depozitoriumas turi teisę reikalauti, kad emitentas savo sąskaita pateiktų Depozitoriumui priimtinos formos ir turinio pagrįstą ir nepriklausomą geros reputacijos teisės eksperto (ar teisinių paslaugų įmonės) teisinę išvadą (angl. Legal opinion), kurioje būtų įrodyta ir nustatyta, kad galimi įstatymų kolizijos atvejai nebus kliūtis laikytis priėmimo kriterijų.

Akcijų įregistravimas

Emitentai Depozitoriumui turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl vertybinių popierių registravimo;
 • Patvirtintą vertybinių popierių išleidimo prospektą (jei yra);
 • Steigimo sutarties (steigimo akto) kopiją;
 • Bendrovės įstatų, įregistruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopiją;
 • Vertybinių popierių išplatinimo ataskaitą;
 • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo nuorašą, patvirtintą bendrovės;
 • Sutarties su viešosios apyvartos tarpininku (sąskaitų tvarkytoju)  kopiją;
 • Vertybinių popierių paskirstymo ataskaitą pagal sąskaitų tvarkytojus.

Gavęs dokumentus, Depozitoriumas patikrina jų atitikimą reikalavimams ir per vieną arba penkias darbo dienas atlieka reikiamus (registro) įrašus.

Prašymą dėl registravimo ir papildomus dokumentus Depozitoriumui galima pateikti

 • El. paštu, pasirašytus elektroniniu parašu;

Akcijų išregistravimas

Į registrą įtrauktos įmonės akcijos išregistruojamos šiais atvejais:

 • Įmonės veikla nutraukiama pasibaigus likvidavimo ar bankroto procesui;
 • Įmonės veikla nutraukiama po susiliejimo ar atskyrimo;
 • Akcinė bendrovė pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę – tuomet uždarosios akcinės bendrovės akcijos išregistruojamos esant emitento prašymui;
 • Akcininkams priėmus sprendimą išregistruoti akcijas iš depozitoriumo, jei akcijos nėra įkeistos.

Išregistravimo iš Depozitoriumo procesas inicijuojamas pateikiant nustatytos formos prašymą ir kitus dokumentus:

Skolos vertybinių popierių registravimas
Laikydama skolos vertybinius popierius Depozitoriume, įmonė gali lengviau juos tvarkyti. Investuotojams tai palengvina skolos vertybinių popierių pirkimą ir pardavimą.

Norėdama registruoti skolos vertybinius popierius, įmonė depozitoriumui turi pateikti:

 • Prašymą dėl vertybinių popierių registravimo;
 • Skolos VP išleidimo programą arba patvirtintą prospektą, arba akcininkų susirinkimo sprendimą;
 • Skolos VP emisijos sąlygas;
 • Bendrovės įstatų, įregistruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kopija;
 • Vertybinių popierių išplatinimo ataskaitą;
 • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo nuorašą, patvirtintą bendrovės;
 • Sutarties su viešosios apyvartos tarpininku (sąskaitų tvarkytoju) kopiją;
 • Vertybinių popierių paskirstymo ataskaitą pagal sąskaitų tvarkytojus.

Gavęs tinkamai užpildytus dokumentus, Depozitoriumas atlieka reikiamus įrašus ir suteikia unikalų, tarptautiniu mastu pripažintą identifikavimo numerį (ISIN), ir perveda juos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas ne vėliau kaip per penkias arba vieną darbo dieną.

Skolos vertybinių popierių išpirkimas
Skolos vertybiniai popieriai anuliuojami išpirkimo dieną, kai įmonė išperka skolos vertybinius popierius ir išmoka lėšas investuotojams. Tą dieną skolos vertybiniai popieriai yra išbraukiami iš emisijos registracijos ir investuotojų vertybinių popierių sąskaitų.

Norėdama anuliuoti skolos vertybinius popierius juos išleidusi įmonė privalo Depozitoriumui pateikti:

 • Prašymą dėl skolos vertybinių popierių išpirkimo;
 • Sąskaitų tvarkytojo sprendimą dėl vertybinių popierių išpirkimo dalinio išpirkimo atveju;
 • Bendrovės sprendimą išpirkti vertybinius popierius, tame tarpe Išpirkimo sąlygas (jei jos skiriasi nuo Skolos vertybinių popierių leidimo programoje numatytų sąlygų, patvirtintų Skolos vertybinių popierių leidimo sąlygose).