Emitentas ir kiti asmenys, kurių finansinių priemonių emisija registruota centriniame vertybinių popierių depozitoriume (toliau – Emitentai), privalo centrinio vertybinių popierių depozitoriumo Nasdaq CSD SE (toliau – Depozitoriumas) nustatyta tvarka ir terminais informuoti Depozitoriumą apie finansinių priemonių įvykius ir juos vykdyti per Depozitoriumą.

Finansinių priemonių įvykiai
Pagal FPRĮ 89 straipsnio 1 dalį, finansinių priemonių įvykiu laikomas finansinių priemonių išleidimas, akcininkų susirinkimas, dividendų, palūkanų ar kitokie mokėjimai, turtinių ir neturtinių teisių suteikimas ir įgyvendinimas, taip pat kiti emitento ar kito asmens, kurio finansinių priemonių emisija registruota centriniame depozitoriume, iniciatyva vykstantys arba nuo jo valios priklausantys įvykiai, kurie gali keisti finansinių priemonių sąskaitų parametrus.

Pavyzdiniai įvykiai, apie kuriuos Emitentas arba Emitento įgaliotinis privalo informuoti Nasdaq CSD ir juos vykdyti per  Nasdaq CSD, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:
• Emisijos nominaliosios vertės didinimą ar mažinimą;
• Įstatinio kapitalo pasikeitimą;
• Susijungimą, reorganizaciją;
• Emisijos sąlygų keitimą;
• Išmokas už akcijas;
• Emitento priimtą sprendimą likviduoti bendrovę arba bankroto bylos iškėlimą emitentui;
• Įmonės pavadinimo pasikeitimą;
• Reorganizavimą (pvz., naujų akcijų, susijusių su akcinio kapitalo didinimu, registravimą);
• Privalomą reorganizavimą (pvz., akcijų padalijimas ar perdalijimas, išpirkimas);
• Privalomą reorganizavimą su nustatymais (pvz., konversija);
• Akcijų anuliavimą dėl akcinio kapitalo sumažėjimo;
• Bet kurį kitą vertybinių popierių anuliavimą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
• Piniginių lėšų paskirstymą (pvz., palūkanų, dividendų mokėjimai);
• Vertybinių popierių platinimą (pvz., papildoma emisija);
• Platinimą su nustatymais (pvz., dividendų mokėjimas ar dividendų reinvestavimas).
• Pirmumo teisių platinimas.

Informavimas apie finansinių priemonių įvykius ir jų vykdymas
Emitentai privalo centrinio depozitoriumo nustatyta tvarka ir terminais informuoti jį apie finansinių priemonių įvykius ir pateikti jam su tuo susijusius dokumentus ir informaciją, būtiną šiems įvykiams vykdyti.

Informacijos apie finansinių priemonių įvykius pateikimo Depozitoriumui tvarka ir terminai
Emitentai turi teisę informuoti Depozitoriumą apie finansinių priemonių įvykius patys arba per savo emitento įgaliotinį, kuris turi būti Depozitoriumo dalyviu.
Informaciją apie finansinių priemonių įvykį reikia pateikti Depozitoriumui el. paštu csd.lithuania@nasdaq.com, atsiunčiant užpildytą ir pasirašytą paraiškos formą bei lydinčius dokumentus.
Informacija apie finansinių priemonių įvykius pateikiama šiais terminais:
• Dokumentai apie iš anksto žinomus  finansinių priemonių įvykius (pavyzdžiui, palūkanų mokėjimą ar skolos vertybinių popierių išpirkimą) privalo būti pateikti Depozitoriumui ne vėliau kaip likus 21 kalendorinei dienai iki mokėjimo ar išpirkimo dienos.
• Pranešimus apie finansinių priemonių įvykius, kurių numatyti negalima (pavyzdžiui, dividendų mokėjimą, išankstinį išpirkimą, finansinių priemonių įvykį su pasirinkimu ir pan.) privaloma paskelbti kuo skubiau, kai sužinoma, kada tokie finansinių priemonių įvykiai įvyks. Dokumentai Depozitoriumui privalo būti pateikti ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki įvykio vykdymo dienos. Esant poreikiui, įvykis vykdomas ir skubos tvarka, per vieną darbo dieną.
• Pranešimai apie finansinių priemonių įvykius, kurie jau įvyko (pavyzdžiui, įmonės statuso pakeitimas, reorganizavimas, pavadinimo pakeitimas ir pan. ), privalo paskelbti ir su jais susiję dokumentai pateikti kuo skubiau po to, kai pakeitimai užregistruojami juridinių asmenų registre.

Prašymų formos ir jų priedai:

Finansinių priemonių įvykių, susijusių su lėšų mokėjimais, vykdymas per Depozitoriumą
Finansinių priemonių įvykių, susijusių su lėšų mokėjimu, vykdymui Emitentai turi pasirinkti mokėjimų agentą.
Mokėjimų agentu gali būti Depozitoriumas arba bet kuris Depozitoriumo dalyvis.
Jeigu emitentas pasirenka Depozitoriumą kaip mokėjimų agentą, šie įvykiai vykdomi tokia tvarka:
• Emitentas perveda reikalingą lėšų sumą (atskaičius mokesčius) į Nasdaq CSD sąskaitą ne vėliau kaip iki 12 val. vieną darbo dieną prieš mokėjimo dieną.

Rekvizitai mokėjimo pavedimui atlikti:
Nasdaq CSD Lietuvos filialas
BIC: CSDLLT22577
IBAN: LT119057700000000001

• Depozitoriumas perveda lėšas sąskaitų tvarkytojams, kurie tvarko asmenines finansinių priemonių sąskaitas, paraiškoje nustatytą mokėjimo dieną iki 12 val.

Jeigu emitentas pasirenka Depozitoriumo dalyvį kaip mokėjimų agentą, šie įvykiai vykdomi tokia tvarka:
• Emitentas perveda reikalingą lėšų sumą (atskaičius mokesčius) į pasirinkto Depozitoriumo dalyvio sąskaitą ne vėliau kaip vieną darbo dieną prieš mokėjimo dieną.
• Pagal Depozitoriumo dalyvio instrukciją Depozitoriumas perveda lėšas sąskaitų tvarkytojams, kurie tvarko asmenines finansinių priemonių sąskaitas, paraiškoje nustatytą mokėjimo dieną iki 12 val.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Nasdaq CSD elektroninio pašto adresu csd.lithuania@nasdaq.com.