Įmonės, kurių VP yra įregistruoti Depozitoriume, privalo informuoti Depozitoriumą apie išleistų vertybinių popierių teisių ir įsipareigojimų pasikeitimus:

 • Emisijos nominaliosios vertės didinimą ar mažinimą;
 • Įstatinio kapitalo pasikeitimą;
 • Susijungimą, reorganizaciją;
 • Emisijos sąlygų keitimą;
 • Išmokas už akcijas;
 • Emitento priimtą sprendimą likviduoti bendrovę arba bankroto bylos iškėlimą emitentui;
 • Vadovybės pasikeitimą;
 • Įmonės pavadinimo pasikeitimą;
 • Įmonės kontaktinių duomenų pasikeitimą.

Depozitoriumas teikia bendrovėms, kurių VP įregistruoti, papildomas paslaugas:

 • Finansinių priemonių įvykių vykdymo;
 • Paslaugas, susijusias su vertybinių popierių akcininkų sąrašais.

Depozitoriumas gali apdoroti finansinių priemonių įvykius tik gavęs atitinkamos formos emitento prašymą ir tiek, kiek leidžia galiojantys teisės aktai. Šie įvykiai apima:

 • Reorganizavimą (pvz., naujų akcijų, susijusių su akcinio kapitalo didinimu, registravimą);
 • Privalomą reorganizavimą (pvz., akcijų padalijimas ar perdalijimas, išpirkimas);
 • Privalomą reorganizavimą su nustatymais (pvz., konversija);
 • Akcijų anuliavimą dėl akcinio kapitalo sumažėjimo;
 • Bet kurį kitą vertybinių popierių anuliavimą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
 • Piniginių lėšų paskirstymą (pvz., palūkanų, dividendų mokėjimai);
 • Vertybinių popierių platinimą (pvz., papildoma emisija);
 • Platinimą su nustatymais (pvz., dividendų mokėjimas ar dividendų reinvestavimas).

Prašymų formos ir jų priedai: