Kritēriji dalībai depozitārijā ir vienkārši, caurskatāmi, objektīvi un nediskriminējoši, nodrošinot godīgu un atklātu piekļuvi depozitārija pakalpojumiem, pienācīgi ievērojot Latvijas, Igaunijas, un Lietuvas tirgu finanšu stabilitātes un kārtības riskus (CSDR 33. panta (1) punkts). Dalība ir atklāta cita starpā jebkurai struktūrai, kas Latvijā , Igaunijā, un/vai Lietuvā ir pilnvarota sniegt vērtspapīru turēšanas pakalpojumus vai kredītiestāžu pakalpojumus. Tomēr depozitārijs var liegt dalībniekam pieeju, pamatojoties uz visaptverošu tādu risku novērtējumu, kas paredzēti CSDR tehniskajos standartos (CSDR 33. panta (3) punkts).

Saskaņā ar depozitārija noteikumiem (Noteikumi) depozitārija dalībnieks ir juridiska persona, kurai ir tiesības piedalīties vienā vai vairākās depozitārija vērtspapīru norēķinu sistēmās vienā vai vairākos tālāk norādītajos statusos:

  • konta operators;
  • naudas norēķinu aģents;
  • emitenta aģents;
  • fondu turētājbanka.

Juridiskai personai, kas vēlas kļūt par depozitārija dalībnieku vienā vai vairākos statusos vienā vai vairākās depozitārija uzturētajās vērtspapīru norēķinu sistēmās, jāiesniedz standarta pieteikuma forma un pieprasītie dokumenti. Depozitārijs viena mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas pieņems lēmumu par piekļuves piešķiršanu.

Naudas norēķinu veikšanai Euro valūtā, kontu operatoram ir jābūt T2 sistēmas dalībniekam vai arī tam jābūt noslēgtam naudas norēķinu aģenta  līgumam ar T2 sistēmas dalībnieku.

Naudas norēķinu aģenta gadījumā pieteicējam jābūt T2 sistēmas dalībniekam.

Emitenta aģenta vai fondu turētājbankas gadījumā pieteicējam jābūt ar emitentu noslēgtiem visiem vienošanās dokumentiem, kuru sakarā tiek pieprasīta emitenta pārstāvja vai fondu turētājbankas loma, kā arī jāatbilst visiem konta operatoram noteiktajiem dalības kritērijiem.

Pašreizējā sistēma atspoguļo CSDR 33. pantā iekļautās prasības un nodrošina godīgu un atklātu piekļuvi depozitārija pakalpojumiem, ievērojot tirgu finanšu stabilitātes un kārtības riskus. Katras vērtspapīru norēķinu sistēmas Dalībnieku komitejai ir tiesības sniegt depozitārija Padomei padomus par kritērijiem dalībnieku iekļaušanai attiecīgajā vērtspapīru norēķinu sistēmā.

Nasdaq CSD ir tiesības 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, ja:

  • pieteikumā vai iesniegtajos dokumentos sniegtā informācija ir neprecīza, maldinoša vai nepilnīga;
  • papildu informācija vai dokumentācija nepieciešama, lai izvērtētu pieteicēja atbilstību Noteikumos paredzētajām prasībām un iekļaušanas kritērijiem;
  • papildu informācija vai dokumentācija nepieciešama, lai veiktu visaptverošu riska izvērtējumu.

Nasdaq CSD Pārdošanas un Pakalpojumu daļa ir atbildīga par pieteikumu un dokumentu izskatīšanu un izvērtēšanu. Lēmumus par statusa piešķiršanu dalībniekam vai tā atteikumu apstiprina Nasdaq CSD valde.

Pakalpojumi kontu operatoriem