Kritēriji dalībai Nasdaq CSD depozitārijā ir vienkārši, caurskatāmi, objektīvi un nediskriminējoši, nodrošinot godīgu un atklātu piekļuvi Nasdaq CSD pakalpojumiem, pienācīgi ievērojot Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas tirgu finanšu stabilitātes un kārtības riskus (CSDR 33. panta (1) punkts). Dalība ir atklāta cita starpā jebkurai struktūrai, kas Igaunijā, Islandē, Latvijā un/vai Lietuvā ir pilnvarota sniegt vērtspapīru turēšanas pakalpojumus vai kredītiestāžu pakalpojumus. Tomēr Nasdaq CSD var liegt dalībniekam pieeju, pamatojoties uz visaptverošu tādu risku novērtējumu, kas paredzēti CSDR tehniskajos standartos (CSDR 33. panta (3) punkts).

Saskaņā ar Nasdaq CSD noteikumiem (Noteikumi) Nasdaq CSD depozitārija dalībnieks ir juridiska persona, kurai ir tiesības piedalīties vienā vai vairākās Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmās vienā vai vairākos tālāk norādītajos statusos:

  • konta operators;
  • naudas norēķinu aģents;
  • emitenta aģents;
  • fondu turētājbanka.

Juridiskai personai, kas vēlas kļūt par Nasdaq CSD dalībnieku vienā vai vairākos statusos vienā vai vairākās Nasdaq CSD uzturētajās vērtspapīru norēķinu sistēmās, jāiesniedz standarta pieteikuma forma un pieprasītie dokumenti. Nasdaq CSD viena mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas pieņems lēmumu par piekļuves piešķiršanu.

Lai kļūtu par kontu operatoru Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, pretendentam ir jābūt T2 sistēmas dalībniekam vai arī tam jābūt noslēgtam naudas norēķinu aģenta līgumam ar T2 sistēmas dalībnieku.

Lai kļūtu par kontu operatoru Islandē, pretendentam ir jābūt naudas norēķinu aģentam un jābūt RTGS sistēmas dalībniekam Islandes centrālajā bankā, vai arī jābūt noslēgtam līgumam ar naudas norēķinu aģentu.

Naudas norēķinu aģenta gadījumā Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, pretendentam jābūt T2 sistēmas dalībniekam.

Emitenta aģenta vai fondu turētājbankas gadījumā pieteicējam jābūt ar emitentu noslēgtiem visiem vienošanās dokumentiem, kuru sakarā tiek pieprasīta emitenta pārstāvja vai fondu turētājbankas loma, kā arī jāatbilst visiem konta operatoram noteiktajiem dalības kritērijiem.

Pašreizējā sistēma atspoguļo CSDR 33. pantā iekļautās prasības un nodrošina godīgu un atklātu piekļuvi Nasdaq CSD pakalpojumiem, ievērojot tirgu finanšu stabilitātes un kārtības riskus. Katras vērtspapīru norēķinu sistēmas Dalībnieku komitejai ir tiesības sniegt Nasdaq CSD Padomei padomus par kritērijiem dalībnieku iekļaušanai attiecīgajā vērtspapīru norēķinu sistēmā.

Nasdaq CSD ir tiesības 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, ja:

  • pieteikumā vai iesniegtajos dokumentos sniegtā informācija ir neprecīza, maldinoša vai nepilnīga;
  • papildu informācija vai dokumentācija nepieciešama, lai izvērtētu pieteicēja atbilstību Noteikumos paredzētajām prasībām un iekļaušanas kritērijiem;
  • papildu informācija vai dokumentācija nepieciešama, lai veiktu visaptverošu riska izvērtējumu.

Nasdaq CSD Pārdošanas un Pakalpojumu daļa ir atbildīga par pieteikumu un dokumentu izskatīšanu un izvērtēšanu. Lēmumus par statusa piešķiršanu dalībniekam vai tā atteikumu apstiprina Nasdaq CSD valde.

Pakalpojumi kontu operatoriem