Nasdaq CSD dalībnieks, kurš pilnvarots kā ieguldījumu fondu turētājbanka:

  • ir atbildīgs par saziņu ar Nasdaq CSD ieguldījuma fonda pārvaldnieka vārdā;
  • ir tiesīgs kā Nasdaq CSD dalībnieks sniegt instrukcijas par apgrozībā esoša fonda daļu / ieguldījuma apliecību skaita palielināšanu (emisija un parakstīšanās) vai samazināšanu (dzēšana);
  • vienlaikus ir arī  konta operators, lai Nasdaq CSD varētu sniegt norēķinu instrukcijas saistībā uz atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanu vai apgrozībā esošo apliecību samazināšanu.