Lai uzlabotu komunikāciju, informācijas apmaiņu starp emitentu un tā akcionāriem un veicinātu akcionāru tiesību izmantošanu, tajā skaitā, iespēju nodot balsi/balsot pirms akcionāru sapulces vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 2020. gadā stājās spēkā grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā, atbilstoši Akcionāru tiesību direktīvai 2007/36/EK.

Ņemot vērā, ka akcionārs sev piederošās akcijas var turēt caur starpnieku ķēdi (t.i. akcionāra tiešais vērtspapīru konts ir atvērts pie starpnieka, kurš nav Nasdaq CSD tiešais dalībnieks), normatīvie akti paredz starpniekiem, kuri ir šajā ķēdē:

  • Nodot no emitenta saņemto informāciju akcionāram;
  • Nodot akcionāra saņemto informāciju par dalību un/vai par iekļauto lēmuma projektu balsojumu akcionāru sapulcē.

Nasdaq CSD piedāvā depozitārija emitentiem divus jaunus pakalpojumus:

  • Informācijas apkopošana no starpniekiem par tiem akcionāriem, kuri ir iesnieguši paziņojumu par savu plānoto dalību akcionāru sapulcē (pakalpojums dod iespēju emitentam noskaidrot to akcionāru skaitu, kuri plāno piedalīties akcionāru sapulcē, neskatoties uz to, vai akcionāru sapulci ir plānots noturēt klātienē vai virtuāli);
  • Informācijas pieņemšana un apstrāde par akcionāru elektroniski nodoto balsi/balsojumu saistībā ar akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un noderīgu pārskatu sagatavošana emitentam (pakalpojums dod iespēju emitentam saņemt apkopotu informāciju par akcionāru elektroniski nodotajām balsīm/balsojumu).

 Augstākminētie pakalpojumi emitentiem ir pieejami Nasdaq CSD uzturētajā ESIS sistēmā. Lai izmantotu kādu vai abus no šiem pakalpojumiem, paziņojumā par akcionāru sapulci jāietver informācija par termiņu, līdz kuram akcionārs var paziņot par savu dalību sapulcē un/vai nodot balsojumu un kādā veidā akcionāram ir jāiesniedz šāds paziņojums un/vai balsojums. Saistībā ar minētajiem pakalpojumiem, izmantojot starpnieku ķēdi, emitentam ESIS sistēmā ir iespēja:

  • Saņemt sarakstu ar akcionāriem, kuri ir pieteikušies dalībai sapulcē;
  • Redzēt no katra akcionāra saņemtos balsojumus par katru izsludināto akcionāru sapulces darba kārtības jautājumu;
  • Akceptēt vai noraidīt konkrēta akcionāra iesniegto elektronisko balsojumu (akcionāram ir tiesības saņemt no emitenta apstiprinājumu par balsu reģistrēšanu vai reģistrēšanas pamatotu atteikšanu);
  • Pēc balsošanai atvēlētā termiņa lejupielādēt trīs dažādus pārskatus – akcionāru sarakstu, kuri ir iesnieguši elektronisko balsojumu; balsojumu par katru darba kārtības jautājumu kopsavilkumu ar visiem akceptētajiem balsojumiem, bez akcionāra identifikācijas; balsojumu par katru darba kārtības jautājumu detalizēti ar katra akcionāra balsojumu ar akcionāra identifikāciju.

 

 

Nasdaq CSD e-balsošanas pakalpojums emitentiem

Sazinieties ar mums, lai pieteiktos pakalpojumam!

Zvanot pa tālruni 67 212 431 vai rakstot uz csd.latvia@nasdaq.com