Juridiska persona, kas vēlas emitēt vērtspapīrus vienā vai vairākās Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmās (VNS), iesniedz standarta pieteikuma formu un pamatojuma dokumentus. Pēc pieteikuma saņemšanas Nasdaq CSD trīs mēnešu laikā vai, ja to nosaka spēkā esošie tiesību akti, īsākā termiņā pieņem lēmumu, vai veikt vērtspapīru sākotnējo reģistrāciju un iekļaušanu emitenta norādītajā VNS.

Nasdaq CSD ir tiesības 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, ja:

 • pieteikumā vai pamatojuma dokumentos sniegtā informācija ir neprecīza, maldinoša vai nepilnīga;
 • papildu informācija vai dokumentācija nepieciešama, lai izvērtētu pieteicēja atbilstību prasībām un iekļaušanas kritērijiem;
 • papildu informācija vai dokumentācija nepieciešama, lai veiktu visaptverošu riska izvērtējumu, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta (3) punktā.

Ja iekļaušanu lūdz ārvalstu emitents, Nasdaq CSD ir tiesības pieprasīt emitentam iesniegt uz sava rēķina sagatavotu pamatotu un neatkarīgu juridisko atzinumu, ko respektabla juridiskā firma vai advokāts sastādījis Nasdaq CSD pieņemamā formā un ar Nasdaq CSD pieņemamu saturu, kas apliecina un pierāda, ka iespējamo tiesību aktu pretrunu gadījumā netiks apdraudēta atbilstība iekļaušanas kritērijiem.

Akciju reģistrācija

Akciju emitentu Nasdaq CSD iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums akciju reģistrācijai;
 • reģistrācijas apliecība vai tai pielīdzināma dokumenta kopija;
 • statūti vai tiem pielīdzināma dokumenta kopija;
 • no Emitenta puses parakstīts Emitenta pakalpojumu līgums (2 eksemplāri);
 • no Emitenta puses parakstīts Līgums par akcionāru reģistra kārtošanu (2 eksemplāri);
 • dokuments, kas apliecina personu pilnvaras pārstāvēt juridisko personu un tās vārdā parakstīt līgumus un citus dokumentus (kopija);
 • iegrāmatošanas uzdevums (2 eksemplāri);
 • darbam ar Nasdaq CSD pilnvaroto personu paraksta paraugi;
 • akcionāru saraksts (akcionāru reģistra nodošanas-pieņemšanas akts).

Akcionāru saraksts satur šādu informāciju par katru akcionāru: akcionāra vārds/uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģ. numurs, īpašumā esošo akciju skaits.

Nasdaq CSD iesniedzamo dokumentu saraksts var atšķirties, ja uz to attiecas īpašās Nasdaq CSD norēķinu sistēmas prasības. Pēc dokumentu iesniegšanas Nasdaq CSD pārbaudīs, vai tie atbilst prasībām. Ja dokumenti atbilst prasībām, Nasdaq CSD 5 darba dienu laikā veiks nepieciešamos iegrāmatojumus.

Reģistrācijas pieteikumu un papildu dokumentus Nasdaq CSD var iesniegt:

 • nosūtot uz e-pastu: csd.latvia@nasdaq.com, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtot pa pastu;
 • klātienē Nasdaq CSD birojā.

Akciju emisijas dzēšana

Nasdaq CSD iegrāmatotās akcijas tiek dzēstas no reģistra, ja:

 • uzņēmums tiek likvidēts, pēc likvidācijas vai bankrota procedūras pabeigšanas;
 • ja uzņēmums tiek likvidēts saistībā ar tā apvienošanu vai sadalīšanu
 • akcionāri pieņem lēmumu noņemt akcijas no Nasdaq CSD uzskaites (ja vien akcijas nav ieķīlātas).

Īpašs akciju dzēšanas process var atšķirties atkarībā no vietējās likumdošanas un īpašām Nasdaq CSD norēķinu sistēmas prasībām.

Parāda vērtspapīru reģistrācija

Lai reģistrētu parāda vērtspapīrus Nasdaq CSD, parāda vērtspapīru reģistrācija centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD jāatrunā emisijas noteikumos. Parāda vērtspapīru reģistrācija Nasdaq CSD atvieglo uzņēmumam to pārvaldīšanu. Ieguldītājiem, savukārt, tiek nodrošināta droša un uzticama vērtspapīru īpašumtiesību reģistrācija, iespēja veikt pirkšanas un pārdošanas darījumus un padara vērtspapīrus pieejamus ieķīlāšanai kā aizdevuma vai citu saistību nodrošinājums.

Lai reģistrētu parāda vērtspapīrus, uzņēmumam Nasdaq CSD jāiesniedz:

 • pieteikums parāda vērtspapīru reģistrācijai;
 • reģistrācijas apliecība vai tai pielīdzināma dokumenta kopija;
 • statūti vai tiem pielīdzināma dokumenta kopija;
 • no Emitenta puses parakstīts Emitenta pakalpojumu līgums (2 eksemplāri);
 • dokuments, kas apliecina personu pilnvaras pārstāvēt juridisko personu un tās vārdā parakstīt līgumus un citus dokumentus (kopija);
 • iegrāmatošanas uzdevums (2 eksemplāri);
 • darbam ar Nasdaq CSD pilnvaroto personu paraksta paraugi;
 • ja ir noteikts norēķinu aģents — līgums ar norēķinu aģentu;
 • emisijas noteikumi (prospekts).

Pēc tam, kad ir iesniegti aizpildīti dokumenti, Nasdaq CSD veic nepieciešamos grāmatojumus Nasdaq CSD sistēmā. Pēc emisijas reģistrācijas vērtspapīriem tiek piešķirts unikāls un starptautiski atzīts identifikācijas kods (ISIN).

Parāda vērtspapīru emisijas dzēšana

Parāda vērtspapīru dzēšana notiek noteiktā datumā līdz ar dzēšanas termiņa iestāšanos vai gadījumos, kad uzņēmums atpērk parāda vērtspapīrus un ieguldītājiem atmaksā parāda vērtspapīru pamatsummu. Attiecīgie parāda vērtspapīri šajā dienā tiek dzēsti no ieguldītāju vērtspapīru kontiem.

Lai dzēstu parāda vērtspapīrus, emitentam Nasdaq CSD jāiesniedz:

 • pieteikums par parāda vērtspapīru dzēšanu;
 • finanšu instrumentu īpašnieku saraksts gadījumā, ja notiek daļēja vērtspapīru dzēšana. Vērtspapīru īpašnieku sarakstā jānorāda parāda vērtspapīra turētāja vārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs, vērtspapīru konta numurs, kā arī dzēšamo vērtspapīru skaits;
 • citi dokumenti, ja nepieciešams.

Reģistrēto uzņēmumu pienākumi:

Ja vērtspapīri ir reģistrēti Nasdaq CSD, emitentam ir jāziņo Nasdaq CSD par visiem notikumiem, kas attiecas uz tiesību un pienākumu izmaiņām attiecībā uz emitētajiem vērtspapīriem. Notikumi, par kuriem jāpaziņo, ir šādi:

 • nominālvērtības palielināšanās/samazināšanās;
 • izmaiņas akciju kapitālā;
 • apvienošanās vai reorganizācija;
 • emisijas noteikumu izmaiņas;
 • akciju dividenžu maksājumi;
 • emitenta pieņemts lēmums par likvidāciju;
 • uzņēmuma nosaukuma maiņa;
 • uzņēmuma kontaktinformācijas izmaiņas;
 • citas būtiskās izmaiņas.

Vērtspapīru notikumu apkalpošana