Nasdaq CSD nodrošina finanšu instrumentu notikumu apkalpošanu attiecīgā vērtspapīru norēķinu sistēmā reģistrētiem finanšu instrumentiem.

Populārākie vērtspapīru notikumu veidi un ar tiem saistītie Nasdaq CSD pakalpojumi ir šādi:

  • akcionāru sapulce;
  • dividenžu izmaksa;
  • procentu un pamatsummas izmaksa;
  • galīgā akciju atpirkšana;
  • akciju dzēšana saistībā ar akciju kapitāla samazināšanu;
  • sabiedrības reorganizācija (piem., jaunu akciju reģistrācija saistībā ar akciju kapitāla palielināšanu).

Vērtspapīru notikumu apkalpošana ir procedūras, kuras veic katras valsts centrālais depozitārijs tajā reģistrētajiem vērtspapīriem. Katrā valstī šīs procedūras var atšķirties atkarībā no emitenta, likumdošanas un tirgus prakses.

Nasdaq CSD apstrādā vērtspapīru notikumus tikai pēc emitenta pieteikuma saņemšanas, kas iesniegts standarta formā vai atbilstoši tam, kāda bijusi vienošanās ar Nasdaq CSD.

Emitentiem, kuri neizmanto bankas kā maksājumu aģenta (Paying Agent) pakalpojumu sniedzējus un naudas līdzekļus ar finanšu instrumentu notikumiem saistīto norēķinu nodrošināšanai skaita Nasdaq CSD, minētie naudas līdzekļi eiro (EUR) ir jānodrošina norēķinu dienā TARGET2-Lietuva sistēmas kontā ne vēlāk kā līdz plkst.12:00.

Nasdaq CSD eiro norēķinu konta rekvizīti:

Saņēmējs: Nasdaq CSD Lithuanian branch (reģ.Nr.304602060)

IBAN: LT119057700000000001

BIC: CSDLLT22577

Dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksai:

Paziņojums par dividenžu izmaksu

Paziņojums par procentu izmaksu

Paziņojums par pamatsummas izmaksu un parāda vērtspapīru dzēšanu