Saskaņā ar Latvijas komerclikumu akcionāru reģistra kārtošana publiskām, jeb biržā kotētām akciju sabiedrībām, tiek stingri regulēta. Savukārt, slēgtas akciju sabiedrības, kuru akcijas nav iekļautas regulētajā tirgū (biržā), var brīvi izvēlēties kā tiks kārtots akcionāru reģistrs. Ja akcionāru reģistru uzņēmumā kārto valde, tas rada vairākus riskus, kurus ir iespējams samazināt, uzticot reģistra kārtošanu Nasdaq CSD.

Nasdaq CSD piedāvā neatkarīgus un drošus reģistra uzturēšanas pakalpojumus arī privātām, biržā neiekļautām Latvijas akciju sabiedrībām.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, akciju emitents paraksta ar Nasdaq CSD līgumu par uzņēmuma akcionāru reģistra kārtošanu un visi uzņēmuma akcionāri tiek reģistrēti Nasdaq CSD sistēmā. Pēc tam informācija par katru akcionāru (vārds, uzvārds, adrese un īpašumā esošo akciju skaits) tiek uzturēta Nasdaq CSD sistēmā. Īpašumtiesību apliecinājums ir Nasdaq CSD sniegts izraksts no akcionāru reģistra.

Ja slēgta akciju sabiedrība reģistrē savas akcijas Nasdaq CSD, tā sevi atbrīvo no nepieciešamības veikt ar akcijām saistītās uzturēšanas procedūras un nodrošina saviem īpašniekiem neatkarīgu un drošu akciju uzskaiti.

Akcijas pēc akcionāra vēlēšanās ir iespējams apgrūtināt par labu trešajai personai un garantēt to neaizskaramību, tās var izmantot kā ķīlu bankā, lai aizņemtos līdzekļus. Gadījumā, ja akcionāru reģistru kārto neitrāls un profesionāls tirgus dalībnieks, tāds kā Nasdaq CSD, tas sniedz bankai lielāku drošības un uzticamības sajūtu.

Nasdaq CSD piedāvā divus reģistra kārtošanas variantus:

 • ar attaisnojuma dokumentu pārbaudi (pušu parakstīts līgums vai pušu parakstīts apliecinājums, ka viena puse nopirkusi, bet otra puse pārdevusi, ja nevēlas atklāt cenu) – uz Nasdaq CSD jānāk abām darījumā iesaistītajām pusēm, jāuzrāda derīgas pases, attaisnojuma dokuments, kā arī notariāli apstiprināta pilnvara, ja ierodas pilnvarotā persona. Ja pircējam ir nepieciešams, Nasdaq CSD sagatavo un izsniedz izziņu par attiecīgo darījumu;
 • ar attaisnojuma dokumentu pārbaudi, bet bez personu identifikācijas – akcionāri vēršas pie uzņēmuma, kas pārbauda personu identitāti. Uzņēmums nosūta Nasdaq CSD darījuma attaisnojošos dokumentus un apstiprinājumu, ka personas ir identificētas pēc derīgām pasēm, ka to paraksti uz līgumiem ir oriģināli.

Nasdaq CSD jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikums akciju reģistrācijai;
 • reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināma dokumenta kopija;
 • statūtu vai tiem pielīdzināma dokumenta kopija;
 • no uzņēmuma puses parakstīts līgums par akcionāru reģistra kārtošanu (2 eksemplāri);
 • darbam ar Nasdaq CSD pilnvaroto personu parakstu paraugi;
 • akcionāru reģistra nodošanas-pieņemšanas akts.

Pieteikumu par reģistrāciju un papildu dokumentus Nasdaq CSD var iesniegt:

 • nosūtot pa pastu;
 • nosūtot uz e-pastu csd.latvia@nasdaq.com, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu;
 • klātienē Nasdaq CSD birojā.

Uzņēmuma valdei ir pienākums informēt akcionārus par akcionāra reģistra iegrāmatošanu un kārtību, kādā turpmāk tiks reģistrētas akciju īpašnieku izmaiņas.