ISIN LV0000101616
Nominālvērtība 1,00 EUR
Kopējais akciju skaits 39,786,089
No vienas akcijas izrietošās tiesības Vienai akcijai ir 1 balss. Visas akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Akcionāru sapulcē.
Akciju kategorija Dematerializētas vārda akcijas. Akcijas nav iekļautas publiskajā apgrozībā biržā, tomēr akcionāri var brīvi veikt akciju īpašumtiesību maiņu, darījumus reģistrējot Nasdaq CSD.

Akciju īpašumtiesības

Akciju īpašumtiesības apliecina ieraksts akcionāru reģistrā. Akcijas netiek glabātas vērtspapīru kontos. Akcionāru reģistra kārtošanu nodrošina neatkarīga un profesionāla institūcija – Nasdaq CSD, kas tai skaitā izsniedz informāciju vai izziņas par akciju īpašumtiesībām.

Akciju tirdzniecība un pārreģistrēšana

Conexus Baltic Grid akcijas nav iekļautas biržā, tomēr tas neliedz pirkt, pārdot vai dāvināt uzņēmuma akcijas. Šādi darījumi ir jākārto, pircējam un pārdevējam savstarpēji vienojoties. Mēs aicinām izmantot tipveida Akciju pārreģistrēšanas pieteikuma formu, kas kalpo gan par savstarpēju līgumu starp akciju atsavinātāju un ieguvēju, gan kalpo par pamatu Nasdaq CSD veikt akciju pārreģistrēšanu uz jauno īpašnieku.

Akciju pārreģistrēšanas pieteikuma forma ir šeit.

Akciju pārreģistrēšanai nepieciešama abu darījuma pušu dalība.

Pusēm ir jāaizpilda tipveida Akciju pārreģistrēšanas pieteikuma forma. Gadījumā, ja akcionāri īpašumtiesību maiņai papildus izmanto citus dokumentus, aicinām jebkurā gadījumā Nasdaq CSD iesniegt tipveida pieteikuma formu, jo tā satur akcionāru reģistram nepieciešamos datus.

Akciju pārreģistrēšanas pieteikumu un citus darījumam nepieciešamos dokumentus var iesniegt latviešu un angļu valodā, kā arī krievu valodā, ja akciju atsavinātāja un ieguvēja dati pieteikumā ir aizpildīti ar latīņu burtiem.

Akciju pārreģistrēšanas pieteikumu var iesniegt šādos veidos:

  • Abām darījuma pusēm pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu (iekļaujot laika zīmogu) un nosūtot to uz e-pastu: csd.latvia@nasdaq.com
  • Nosūtot abpusēji parakstītu pieteikumu pa pastu uz Nasdaq CSD galveno biroju Latvijā. Šādā gadījumā parakstiem ir jābūt notariāli apliecinātiem.
  • Juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem pieteikumam jāpievieno paraksta tiesību apliecinājums (izraksts no Komercreģistra vai tmlz.), savukārt juridisko personu pilnvarotajām personām papildus jāpievieno pilnvara.
  • Privātpersonu pilnvarām ir jābūt notariāli apliecinātām.

Akcionāra datu atjaunošana

Gadījumā, ja akcionāram mainās adrese, rezidences valsts vai norēķinu dati, tam, saskaņā ar Statūtiem, ir pienākums informēt Nasdaq CSD par izmaiņām. Šim mērķim aicinām izmantot Akcionāru anketu. Anketu var nosūtīt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz csd.latvia@nasdaq.com, var iesniegt klātienē Nasdaq CSD birojā vai nosūtīt pa pastu (šādā gadījumā parakstam jābūt notariāli apliecinātam).

Akcionāru anketa ir šeit.

Mantojuma kārtošana

Lai pārreģistrētu mantojumā saņemtas akcijas, mantiniekam ir nepieciešams iesniegt Nasdaq CSD mantojuma apliecības oriģinālu vai notāra apliecinātu kopiju, kā arī aizpildītu un parakstītu Akcionāra anketu. Dokumentus var nosūtīt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz csd.latvia@nasdaq.com, vai arī iesniegt papīra formātā klātienē. Akcionāru anketa ir šeit.

Kontaktinformācija

Akciju pārreģistrēšana un izziņas:

Nasdaq CSD SE
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
tālr. +371 67 212 431
csd.latvia@nasdaq.com
Otrdienas – apmeklētāju dienas – darba laiks: 10:00-16:00

Dividendes, akcionāru sapulces, uzņēmuma darbība u.c. jautājumi

AS “Conexus Baltic Grid”
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021
IR@conexus.lv