Sākotnējais reģistrs  ir saraksts, kurā iekļautas personas, kurām pieder viena vai vairāku emitentu emitētie finanšu instrumenti un kuras finanšu instrumentus ieguvušas sākotnējās izvietošanas rezultātā vai pēc finanšu instrumentu laišanas publiskajā apgrozībā sev piederošo finanšu instrumentu uzskaiti nav pārvietojušas no sākotnējā reģistra uz sev piederošo finanšu instrumentu kontu.

Sākotnējais reģistrs veidojas divos gadījumos:

  • uzņēmuma privatizācijas gadījumā;
  • nepubliskās emisijas finanšu instrumentu laišanas publiskajā apgrozībā gadījumā.

Sākotnējā reģistra kārtošana

Depozitārijs kārto sākotnējos akcionāru sarakstus līdz brīdim, kad finanšu instrumentu jeb akciju īpašnieki veic dereģistrāciju.

Dereģistrācija ir vērtspapīru pārvietošana no Sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā, kas ir Depozitārija dalībnieks.

Biežāk uzdotie jautājumi par Sākotnējo reģistru un vērtspapīru dereģistrāciju.

Informācija no Sākotnēja Reģistra

Bezmaksas uzziņas

Fiziska persona informāciju par sev piederošajām akcijām Sākotnējā reģistrā var saņemt:

a) nosūtot informācijas pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Nasdaq CSD e-pastu: csd.latvia@nasdaq.com

b) ierodoties Nasdaq CSD birojā – Rīgā, Vaļņu ielā 1, 2. stāvs. Darba laiks: 9:00 – 17:00 (piektdienās un pirmssvētku dienās līdz 16:00). Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bezmaksas tiek sniegta mutiska informācija.

c) bankā vai brokeru sabiedrībā, kas ir depozitārija dalībnieks. (saraksts ir pieejams šeit).

Oficiāli apstiprināta izziņa

Ja kādu iemeslu dēļ nepieciešama oficiāla, Nasdaq CSD apstiprināta izziņa, to ir iespējams iegūt, dodoties uz depozitāriju. Pēc personas rakstiska informācijas pieprasījuma, Depozitārijs izsniedz izziņu no Nasdaq CSD kārtotā Sākotnējā reģistra par personai piederošajām akcijām, kas glabājās Nasdaq CSD kārtotajā Sākotnējā reģistrā, ar pilnu aktuālo un vēsturisko informāciju.

Nasdaq CSD noteiktās maksas par izziņu sniegšanu no Sākotnējā reģistra (maksas ir norādītas ar PVN):

Fiziskai personai par sev piederošajiem finanšu instrumentiem vai finanšu instrumentiem, uz kuriem fiziskai personai ir tiesības, pamatojoties uz mantojuma apliecību vai tai pielīdzināmu dokumentu:
– sagatavojot izziņu 5 darba dienu laikā Bezmaksas
– sagatavojot izziņu 1 darba dienas laikā EUR 2,85
Juridiskai personai par tai piederošajiem finanšu instrumentiem EUR 8,54
Personai, kura izziņu par citai personai piederošajiem finanšu instrumentiem pieprasa, pamatojoties uz tiesību aktos noteikto pilnvarojumu, par katru finanšu instrumentu īpašnieku EUR 7,11
Maksa par izziņu, kura pēc izziņas pieprasītāja lūguma tiek sagatavota svešvalodā (angļu vai krievu valodā) par katru finanšu instrumentu īpašnieku EUR 30,15

 

Lai saņemtu izziņu, persona:

1) apmaksā Nasdaq CSD noteikto maksu par izziņu (neattiecas uz bezmaksas izziņām);

2) aizpilda informācijas pieprasījuma veidlapu

Izziņas pieprasījuma no Sākotnēja reģistra veidlapa ir šeit:

3) iesniedz Nasdaq CSD informācijas pieprasījuma veidlapu un apstiprinātu maksājuma uzdevumu (ja nepieciešams):

– personīgi ierodoties Nasdaq CSD galvenajā birojā Rīgā;

– nosūtot pa pastu (Nasdaq CSD Latvijā adrese: Rīga, Vaļņu iela 1, LV – 1050);

– nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Nasdaq CSD e-pastu: csd.latvia@nasdaq.com

Izziņa tiek sagatavota piecu darba dienu laikā no minēto dokumentu saņemšanas brīža.

Izziņa tiek izsniegta personai personīgi ierodoties Depozitārija telpās Rīgā, Vaļņu ielā 1, 2.stāvā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot aizpildītās un parakstītās informācijas pieprasījuma veidlapas un apstiprinātā maksājuma uzdevuma oriģinālus (ja nepieciešams).

Nasdaq CSD Latvijā naudas konta rekvizīti:
Nasdaq CSD SE
PVN reģ.Nr. 40003242879
Swedbank AS, HABALV22
LV80HABA0001408031578
Maksājuma uzdevuma detaļās jānorāda: “Par izziņu no SR, vārds, uzvārds, personas kods”

Neskaidrību gadījumā zvaniet vai rakstiet Nasdaq CSD Pārdošanas un pakalpojumu daļai:
Tālr.: +371 67 212 431
E-pasts: csd.latvia@nasdaq.com