Sākotnējais reģistrs ir saraksts, kurā iekļautas personas, kurām pieder viena vai vairāku emitentu emitētie finanšu instrumenti un kuras finanšu instrumentus ieguvušas sākotnējās izvietošanas rezultātā vai pēc finanšu instrumentu laišanas publiskajā apgrozībā sev piederošo finanšu instrumentu uzskaiti nav pārvietojušas no sākotnējā reģistra uz sev piederošo finanšu instrumentu kontu.

Sākotnējais reģistrs veidojas divos gadījumos:

  • uzņēmuma privatizācijas gadījumā;
  • nepubliskās emisijas finanšu instrumentu laišanas publiskajā apgrozībā gadījumā.

Sākotnējā reģistra kārtošana

Nasdaq CSD kārto sākotnējos akcionāru sarakstus līdz brīdim, kad finanšu instrumentu jeb akciju īpašnieki veic dereģistrāciju. Dereģistrācija ir vērtspapīru pārvietošana no Sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā, kas ir Nasdaq CSD dalībnieks.

 

Informācija no Sākotnēja Reģistra

Bezmaksas uzziņas

Fiziska persona informāciju par sev piederošajām akcijām Sākotnējā reģistrā var saņemt:

a) nosūtot informācijas pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Nasdaq CSD e-pastu csd.latvia@nasdaq.com vai sūtīšanai e-adresē _DEFAULT@40003242879.

b) bankā vai brokeru sabiedrībā, kas ir Nasdaq CSD dalībnieks (saraksts ir pieejams šeit).

Oficiāli apstiprināta izziņa

Ja kādu iemeslu dēļ nepieciešama oficiāla, Nasdaq CSD apstiprināta izziņa, to ir iespējams iegūt, dodoties Nasdaq CSD birojā. Pēc personas rakstiska informācijas pieprasījuma, Nasdaq CSD izsniedz izziņu no Nasdaq CSD kārtotā Sākotnējā reģistra par personai piederošajām akcijām, kas glabājās Nasdaq CSD kārtotajā Sākotnējā reģistrā, ar pilnu aktuālo un vēsturisko informāciju.

Nasdaq CSD noteiktās maksas par izziņu sniegšanu no Sākotnējā reģistra (maksas ir norādītas ar PVN):

Fiziskai personai par sev piederošajiem finanšu instrumentiem vai finanšu instrumentiem, uz kuriem fiziskai personai ir tiesības, pamatojoties uz mantojuma apliecību vai tai pielīdzināmu dokumentu:
– sagatavojot izziņu 5 darba dienu laikā Bezmaksas
– sagatavojot izziņu 1 darba dienas laikā EUR 2,85
Juridiskai personai par tai piederošajiem finanšu instrumentiem EUR 8,54
Personai, kura pieprasa izziņu par citai personai piederošajiem finanšu instrumentiem EUR 7,11
Maksa par izziņu, kura pēc izziņas pieprasītāja lūguma tiek sagatavota svešvalodā (angļu vai krievu valodā) par katru finanšu instrumentu īpašnieku EUR 30,15

 

Lai saņemtu izziņu, persona:

1) apmaksā Nasdaq CSD noteikto maksu par izziņu (neattiecas uz bezmaksas izziņām);

2) aizpilda informācijas pieprasījuma veidlapu.

Izziņas pieprasījuma no Sākotnēja reģistra veidlapa ir šeit:

3) iesniedz Nasdaq CSD izziņas pieprasījuma veidlapu un apstiprinātu maksājuma uzdevumu (ja nepieciešams), nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Nasdaq CSD e-pastu csd.latvia@nasdaq.com vai sūtīšanai e-adresē _DEFAULT@40003242879.

Izziņa tiek sagatavota piecu darba dienu laikā no minēto dokumentu saņemšanas brīža.

Nasdaq CSD Latvijā naudas konta rekvizīti:
Nasdaq CSD SE
PVN reģ.Nr. 40003242879
Swedbank AS, HABALV22
LV80HABA0001408031578
Maksājuma uzdevuma detaļās jānorāda: “Par izziņu no SR, vārds, uzvārds, personas kods”

Neskaidrību gadījumā zvaniet vai rakstiet Nasdaq CSD Pārdošanas un pakalpojumu daļai:PVN reģ.Nr. 40003242879
Tālr.: +371 67 212 431
E-pasts: csd.latvia@nasdaq.com
E-adrese: _DEFAULT@40003242879

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Sākotnējo reģistru un vērtspapīru dereģistrāciju:

Cik ilgi akcijas var glabāties Sākotnējā reģistrā?

Sākotnējā reģistra pastāvēšanas termiņš nav noteikts. Tas pastāvēs tik ilgi, kamēr vien būs akcijas, kas nav dereģistrētas. Līdz ar to akciju glabāšanas termiņš Sākotnējā reģistrā ir neierobežots.

Kā es varu pārdot savas akcijas, kas glabājas Sākotnējā reģistrā?

Lai akciju īpašnieks varētu brīvi rīkoties ar sev piederošajiem vērtspapīriem: pārdot, ieķīlāt, dāvināt, kā arī saņemt dividendes, īpašniekam ir jāveic vērtspapīru dereģistrācija. Dereģistrācija ir vērtspapīru pārskaitīšana pēc to īpašnieka rīkojuma no Sākotnējā reģistra uz īpašnieka vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā.

Dereģistrācijas process:

  • Akciju īpašniekam bankā vai brokeru sabiedrībā ir 1) jāatver vērtspapīru konts un 2) jāiesniedz dereģistrācijas uzdevums. Abus var izdarīt vienā reizē. Lai pārvestu akcijas no Nasdaq CSD uz savu kontu, īpašniekam jāzina, kāda uzņēmuma akcijas viņam pieder.
  • Pēc vērtspapīru īpašnieka pieprasījuma banka vai brokeru sabiedrība, kas šai personai ir atvērusi vērtspapīru kontu, iesniedz Nasdaq CSD sistēmā dereģistrācijas pieprasījumu – t.i., pieprasījumu pārskaitīt vērtspapīrus no Sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā.
  • Nākamās nedēļas pirmdienā Nasdaq CSD pārskaita bankai vai brokeru sabiedrībai arī uzkrātās dividendes, kuras tiek ieskaitītas akciju īpašnieka naudas kontā.
  • Tiklīdz akcijas ir ieskaitītas vērtspapīru kontā, īpašnieks var iesniegt bankai uzdevumu tās pārdot.
  • Vērtspapīru īpašniekam ir iespējams sev piederošās akcijas dereģistrēt uz citas personas vērtspapīru kontu. Tādā gadījumā vērtspapīru īpašniekam dereģistrācijas rīkojumā ir jānorāda tā persona, uz kuras vērtspapīru kontu vērtspapīri jāpārskaita. Saņēmēja personai jādod savs akcepts bankā.

Vai es varu uzzināt par manu radinieku akcijām, kuras uz viņu vārda glabājas Sākotnējā reģistrā?

Informāciju no Sākotnējā reģistra par personai piederošajām akcijām var saņemt tikai persona par sevi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai tās pilnvarots pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Vai akciju dereģistrācija ir bezmaksas pakalpojums?

Akciju pārskaitīšanu no Sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu, vērtspapīru un naudas kontu atvēršanu, akciju uzglabāšanu, kā arī citas darbības veic bankas un brokeru sabiedrības, un tie ir maksas pakalpojumi, kuru izcenojumus nosaka konkrētā banka vai brokeru sabiedrība.

Vai es varu dereģistrētās akcijas pārskaitīt atpakaļ uz Sākotnējo reģistru?

Nē, akciju dereģistrācija no Sākotnējā reģistra ir neatgriezeniska.

Ko darīt ja uzņēmums, kura akcijas man pieder, tiek likvidēts?

Uzņēmuma likvidācijas gadījumā tā akcijas tiek dzēstas, t.sk., arī no Nasdaq CSD uzturētā Sākotnējā reģistra. Tādēļ vispirms ir jāsaprot iespējamās situācijas, kādās var nonākt uzņēmumi – akciju sabiedrības. Maksātnespēja ir process, kas var noslēgties ar uzņēmuma normālas darbības atjaunošanu vai tā bankrotu. Iespējamas arī situācijas, kad uzņēmuma akcionāri pieņem lēmumu likvidēt uzņēmumu. Bankrota un likvidācijas gadījumos tiek pārdota uzņēmuma manta. Par šādi iegūto naudu uzņēmums vispirms nokārto savas saistības ar kreditoriem un citām likumā noteiktajām personām. Uzņēmuma akcionāriem ir „pēdējā roka” uz līdzekļiem, kas iegūti, pārdodot uzņēmuma mantu. Pēc uzņēmuma saistību nokārtošanas ar kreditoriem, ir divi scenāriji: 1) vairs nepaliek pāri nauda, kuru sadalīt uzņēmuma akcionāriem; 2) paliek pāri nauda, kas tiek sadalīta uzņēmuma akcionāriem proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam. Ja uzņēmums sadala pāri palikušos līdzekļus akcionāriem, akcionāriem tiek piešķirtas t.s. likvidācijas kvotas jeb kompensācija par uzņēmuma likvidāciju. Uzņēmuma akcijas uzņēmuma likvidācijas gadījumā tiek dzēstas – tās vairs neeksistē. Lai persona, kuras akcijas ir bijušas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, saņemtu uzkrātās dividendes vai pienākošos likvidācijas kompensāciju (ja tāda ir bijusi) par likvidēta uzņēmuma akcijām, personai jādodas uz banku un jālūdz veikt tiesību uz dividendēm vai citu Sākotnējā reģistrā uzkrāto naudas summu dereģistrāciju un naudas izmaksu, norādot, kāda likvidētā uzņēmuma akcijas ir bijušas personas īpašumā.