Sākotnējā reģistra organizēšana

Depozitārijs akcionāru sarakstus Sākotnējā reģistrā organizē līdz brīdim, kad akciju īpašnieki veic dereģistrāciju. Dereģistrācija ir vērtspapīru pārvešana uz Nasdaq CSD dalībnieka kontu.

 

Informācija no Sākotnēja reģistra

Bezmaksas uzziņas

Fiziska persona informāciju par savām akcijām Sākotnējā reģistrā var saņemt šādi:

 1. informācijas pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz Nasdaq CSD e-pasta adresi csd.latvia@nasdaq.com vai uz e-adresi _DEFAULT@40003242879.
 2. bankā vai brokeru sabiedrībā, kas ir Nasdaq CSD dalībnieks.

 

Oficiāli apstiprināta izziņa

Oficiālu, Nasdaq CSD apstiprinātu izziņu var saņemt Nasdaq CSD birojā vai nosūtot pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc pieprasījuma saņemšanas Nasdaq CSD izsniedz Sākotnējā reģistra izziņu ar visu pašreizējo un vēsturisko informāciju par personas akcijām.

Nasdaq CSD noteiktā maksa par izziņu sniegšanu (maksa ir norādīta ar PVN):

Fiziskai personai par tās finanšu instrumentiem vai finanšu instrumentiem, uz kuriem personai ir tiesības, pamatojoties uz mantojuma apliecību vai līdzvērtīgu dokumentu:

 •  – izziņas sagatavošana 5 darba dienu laikā                          Bezmaksas
 •  – izziņas sagatavošana 1 darba dienas laikā                         EUR 2.85

 

Juridiskai personai par tās finanšu instrumentiem                       EUR 8.54

 

Personai, kura pieprasa izziņu par trešās personas vērtspapīriem, tostarp uz pilnvaras pamata                                                                               EUR 7.11

 

Maksa par izziņu, kas katram finanšu instrumentu īpašniekam pēc pieprasījuma tiek sagatavota svešvalodā (angļu vai krievu valodā)                                                                                                                                                                                                                                                                  EUR 30.15

Lai saņemtu izziņu, persona rīkojas šādi:

1) samaksā noteikto cenu par izziņu (neattiecas uz bezmaksas izziņām);

2) aizpilda informācijas pieprasījuma veidlapu;

3) iesniedz pieprasījuma veidlapu un apstiprinātu maksājuma uzdevumu (neattiecas uz bezmaksas izziņām) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz Nasdaq CSD e-pasta adresi csd.latvia@nasdaq.com vai e-adresi_DEFAULT@40003242879.

Izziņa tiek izsniegta piecu darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas.

 

Nasdaq CSD Latvijā naudas konta rekvizīti:

Nasdaq CSD SE
PVN Reģ. Nr. 40003242879
Swedbank AS, HABALV22
LV80HABA0001408031578

Maksājuma uzdevumā jānorāda šāda informācija: “Par izziņu no SR, vārds, uzvārds, personas kods”.

Neskaidrību gadījumā zvaniet vai rakstiet Nasdaq CSD Pārdošanas un pakalpojumu nodaļai:

Tālr.: +371 67 212 431
E-pasts: csd.latvia@nasdaq.com
E-adrese: _DEFAULT@40003242879

Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti
1. Cik ilgi akcijas var tikt glabātas Sākotnējā reģistrā?

Sākotnējam reģistram nav noteikta termiņa, jo akcijām ir neierobežots glabāšanas termiņš. Tas pastāvēs tik ilgi, kamēr būs akcijas, kas nav dereģistrētas.

 

2. Kā pārdot akcijas, kas glabājas Sākotnējā reģistrā?

Lai akciju īpašnieks varētu vērtspapīrus brīvi pārdot, ieķīlāt, dāvināt vai saņemt par tiem dividendes, tie ir jādereģistrē. Dereģistrācija ir vērtspapīru pārvešana uz īpašnieka vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā, kas ir Nasdaq CSD dalībnieks. Šī pārvešana ir jāpieprasa vērtspapīru īpašniekam.

 

3. Kāds ir dereģistrācijas process?
 • Akciju īpašniekam bankā vai brokeru sabiedrībā jāatver vērtspapīru konts un jāiesniedz dereģistrācijas uzdevums. Abas šīs darbības var veikt vienlaikus. Lai pārvestu akcijas uz savu kontu, īpašniekam ir jāzina, kāda uzņēmuma akcijas viņam pieder.

 

 • Pēc vērtspapīru īpašnieka pieprasījuma banka vai brokeru sabiedrība, kurā atvērts vērtspapīru konts, iesniedz dereģistrācijas pieprasījumu pārvest vērtspapīrus no Sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā.

 

 • Nākamās nedēļas pirmdienā Nasdaq CSD nodod arī dividendes, kas tiek ieskaitītas akciju īpašnieka naudas kontā.

 

 • Tiklīdz akcijas ir pārvestas uz vērtspapīru kontu, īpašnieks var iesniegt rīkojumu tās pārdot.

 

 • Vērtspapīru īpašnieks savas akcijas var dereģistrēt uz citas personas kontu. Lai to paveiktu, dereģistrācijas rīkojumā ir jānorāda tā persona, uz kuras kontu vērtspapīri jāpārskaita. Saņēmēja personai jāsniedz sava piekrišana bankā.

 

4. Vai es varu uzzināt par radinieku akcijām, kuras uz viņu vārda glabājas Sākotnējā reģistrā?

Informāciju par personas akcijām var saņemt tikai pati persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai tās pilnvarotais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un notariāli apstiprinātu pilnvaru.

 

5. Vai akciju dereģistrācija ir bezmaksas pakalpojums?

Bankas un brokeru sabiedrības veic akciju pārvešanu uz vērtspapīru kontu, vērtspapīru un naudas kontu atvēršanu, akciju uzglabāšanu, kā arī citas darbības, un tie ir maksas pakalpojumi, kuru cenu nosaka attiecīgā banka vai brokeru sabiedrība.

 

6. Vai es varu dereģistrētās akcijas pārvest atpakaļ uz Sākotnējo reģistru?

Nē, akciju dereģistrācija no Sākotnējā reģistra ir neatgriezeniska.

 

7. Ko darīt ja tiek likvidēts uzņēmums, kura akcijas man pieder?

Uzņēmuma likvidācijas gadījumā tā akcijas tiek dzēstas no Sākotnējā reģistra.

 

 • Maksātnespēja – process, kura rezultātā var tikt atjaunota normāla uzņēmuma darbība vai arī tas var bankrotēt. Ja uzņēmums bankrotē un tiek likvidēts, tiek pārdota tā manta. Iegūto naudu vispirms izmanto, lai nokārtotu saistības pret kreditoriem un citām normatīvajos aktos noteiktajām personām. Akcionāri ir pēdējie, kuriem pienākas šie līdzekļi. Pēc saistību nokārtošanas pastāv divas iespējas: 1) vairs nav līdzekļu, kurus izmaksāt akcionāriem; 2) paliek līdzekļi, kas tiek izmaksāti akcionāriem, ņemot vērā to, cik akciju tiem pieder. Ja uzņēmums izmaksā līdzekļus akcionāriem, viņiem tiek piešķirtas likvidācijas kvotas jeb kompensācija par uzņēmuma likvidāciju.

 

 • Likvidācija – process, kura rezultātā akcionāri var izbeigt uzņēmuma darbību. Tas nozīmē, ka akcijas vairs nepastāv. Persona, kuras akcijas bija Sākotnējā reģistrā, var saņemt uzkrātās dividendes vai likvidācijas kompensāciju (ja tāda ir bijusi). Tai ir jādodas uz banku un jālūdz dereģistrēt tiesības uz dividendēm vai citu Sākotnējā reģistrā uzkrāto naudas summu un izmaksu, norādot savas likvidētā uzņēmuma akcijas.