Par pakalpojumu

Latvijas Republikas komerclikums stingri regulē to, kā sabiedrības, tostarp biržā kotētas sabiedrības, pārvalda uzrādītāja akcijas. Savukārt akciju sabiedrības ar vārda akcijām var brīvi izvēlēties, kā organizēt akcionāru reģistru. Ja valde organizē sabiedrības akcionāru reģistru, rodas papildu riski, kurus var mazināt, reģistra organizēšanu uzticot Nasdaq CSD.

Pakalpojuma ietvaros emitents paraksta līgumu par sabiedrības akcionāru reģistra organizēšanu un visi sabiedrības akcionāri tiek reģistrēti pamatsistēmā. Pēc tam Nasdaq CSD sistēmā ir informācija par katru akcionāru (vārds, uzvārds, adrese un īpašumā esošo akciju skaits). Nasdaq CSD pēc pieprasījuma var akcionāram sniegt izrakstu par viņa sabiedrības akcijām.

Sabiedrības valdei jāinformē akcionāri par akcionāra reģistra iegrāmatošanu un kārtību, kādā turpmāk tiks reģistrētas izmaiņas.

Reģistrējot uzņēmuma akcijas Nasdaq CSD, sabiedrības valdei vairs nav jāveic administratīvās procedūras, savukārt īpašniekiem tiek nodrošināta neatkarīga un droša akciju uzskaite.

Akcijas var ieķīlāt par labu trešajai personai, tā garantējot to neaizskaramību. Tās var izmantot kā līdzekļu aizņemšanās ķīlu bankā. Ja akcionāru reģistru organizē tāds neitrāls un profesionāls tirgus dalībnieks kā Nasdaq CSD, bankai tas šķiet drošāk un uzticamāk.

Nasdaq CSD piedāvā divus reģistra organizēšanas variantus. Tie ir šādi:

  • Ar attaisnojuma dokumentu pārbaudi (pušu parakstīts līgums vai apliecinājums par akciju pārdošanu). Iesaistītajiem jāierodas Nasdaq CSD birojā, jāuzrāda derīgi identifikācijas dokumenti (pase vai personas apliecība), attaisnojuma dokuments, kā arī, ja nepieciešams, notariāli apstiprināta pilnvara. Vajadzības gadījumā Nasdaq CSD sagatavo un izsniedz darījuma apliecinājumu.
  • Ar attaisnojuma dokumentu pārbaudi, bet bez personu identifikācijas. Akcionāri vēršas pie sabiedrības, kas pārbauda personu identitāti. Sabiedrība nosūta Nasdaq CSD darījumu attaisnojošos dokumentus un apstiprinājumu, ka personas ir identificētas un to paraksti ir īsti.

Nasdaq CSD jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums akciju reģistrācijai
  • reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopija
  • statūtu vai tiem līdzvērtīga dokumenta kopija
  • sabiedrības parakstīts līgums par akcionāru reģistra organizēšanu
  • parakstu paraugi no personām, kas pilnvarotas sadarboties ar Nasdaq CSD
  • akcionāru reģistra nodošanas-pieņemšanas akts

Pieteikumu un papildu dokumentus var iesniegt šādos veidos:

Nosūtot tos pa pastu

uz Vaļņu ielu 1, LV-1050, Rīgā, Latvijā

Nosūtot tos uz e-pasta adresi

csd.latvia@nasdaq.com, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu

Iesniedzot tos Nasdaq CSD birojā

Vaļņu ielā 1, LV-1050, Rīgā, Latvijā