Atbilstība un informācijas izpaušana:

  • novērtējums atbilstoši finanšu tirgus infrastruktūru CPSS-IOSCO principiem pēc pārvietošanas uz TARGET2-Vērtspapīru platformu.
  • pašnovērtējums par finanšu tirgus infrastruktūru CPSS-IOSCO principu ievērošanu.
  • AGC anketa 2023.-2024. gadam.

Dalība starptautiskajās organizācijās:

Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju asociācija (ECSDA)

Nasdaq CSD ir ECSDA biedrs. Tās mērķis ir piedāvāt risinājumus un starptautiskā līmenī sniegt konsultācijas par tehniskiem, ekonomiskiem, finanšu un regulatīviem jautājumiem. Konsultāciju nolūks ir emitentiem, ieguldītājiem un tirgus dalībniekiem Eiropā samazināt risku un padarīt glabāšanu, norēķinus un pirms norēķiniem veicamās darbības efektīvākas.

Nacionālā numerācijas aģentūru asociācija (ANNA)

Nasdaq CSD ir ANNA biedrs, tam ir Nacionālās numerācijas aģentūras statuss Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Islandē. Tāpēc tas var piešķirt ISIN kodus visiem šajās valstīs emitētajiem vērtspapīriem.

ANNA ir apņēmības pilna aktīvi rīkoties, lai vērtspapīru un finanšu instrumentu standartiem būtu vienota un precīza struktūra, kas nāktu par labu vietējiem tirgiem un visai nozarei. ANNA atbild par starptautisko standartu reģistrāciju un uzturēšanu, un dara to saskaņā ar ISO noteikumiem.

Starptautiskā vērtspapīru pakalpojumu asociācija (ISSA)

Nasdaq CSD ir Šveicē reģistrētās ISSA asociācijas biedrs. ISSA atbalsta vērtspapīru nozari un tās biedri ir centrālie vērtspapīru depozitāriji, turētājbankas, tehnoloģiju uzņēmumi un citi uzņēmumi, kas aktīvi iesaistās vērtspapīru pakalpojumu vērtību ķēdē.

ISSA veicina sadarbību un apvieno tirgus dalībniekus, tādējādi nodrošinot vadību, kas nepieciešama pārmaiņu ieviešanai. Galvenā uzmanība tiek pievērsta progresīvu risinājumu meklēšanai, lai samazinātu risku un uzlabotu darbības efektivitāti visos līmeņos, kā arī nodrošinātu plašāku, pārdomātu vadību, kas palīdzētu noteikt nozares nākotni.