Standartizuotas ir veiksmingas finansinių priemonių įvykių tvarkymas

Toliau pateikiamas dažniausių jūsų bendrovės finansinių priemonių įvykių, apie kuriuos turėtų būti informuotas „Nasdaq CSD“, sąrašas. Skiltyje „Bendra informacija“ rasite reikiamus dokumentus.

 

Finansinių priemonių įvykiai akcijoms

Dividendų mokėjimas

Piniginių lėšų mokėjimas akcininkams proporcingai jų turimų akcijų skaičiui. Akcininkas gauna piniginių lėšų pagal akcininkų susirinkimo sprendimą

Kapitalo padidinimas / sumažinimas

Emitento akcinis kapitalas keičiasi didinant arba mažinant nominaliąją akcijų vertę arba akcijų skaičių.

Pavadinimo pakeitimas

Informacija apie emitento juridinio pavadinimo ir jo vertybinių popierių pavadinimo pasikeitimą.

Išregistravimas

Emitentas prašo išregistruoti savo akcijas iš „Nasdaq CSD“.

Akcininkų susirinkimas

Emitentas viešai paskelbia apie eilinio arba neeilinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir apie tai informuoja „Nasdaq CSD“.

Siūlymas parduoti ar galutinai išpirkti turimas akcijas

Siūlytojas siūlo parduoti arba pakeisti vertybinių popierių turėtojų vertybinius popierius.

Padalinimas

Akcijų skaičiaus padidinimas arba sumažinimas, nekeičiant akcininko nuosavo kapitalo arba bendros rinkos vertės keitimo metu.

Susijungimas

Dviejų ar daugiau bendrovių turto sujungimo rezultatas – emitento išleistų akcijų apsikeitimas

Finansinių priemonių įvykiai obligacijoms

Palūkanų mokėjimas

Piniginių lėšų mokėjimas obligacijų turėtojams proporcingai jų turimoms obligacijoms. Prieš palūkanų mokėjimo dieną emitentas praneša Nasdaq CSD apie būsimą palūkanų mokėjimą.

Papildoma emisija

Išleistų obligacijų kiekio padidinimas.

Išpirkimas

Dalinis arba visiškas išpirkimas prieš galutinį obligacijų emisijos išpirkimo terminą arba suėjus galutiniam obligacijų išpirkimo terminui

Sąlygų pakeitimas

Informacija apie skolos vertybinių popierių sąlygų pakeitimą.

Jeigu emitentas pasirenka Depozitoriumą kaip mokėjimų agentą, tuomet reikalingą lėšų sumą (atskaičius mokesčius) turi pervesti į „Nasdaq CSD“ sąskaitą ne vėliau kaip iki 12 val. vieną darbo dieną prieš mokėjimo dieną.

„Nasdaq CSD“ sąskaitos eurais duomenys:

Gavėjas: Nasdaq CSD Lietuvos filialas (juridinio asmens kodas 304602060)

IBAN: LT119057700000000001

BIC: CSDLLT22577

    captcha