Publicēts 04.10.17

No 2017. gada 2. oktobra pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pārvadīšanu uzsāka Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība ABLV Asset Management, IPAS, kas Latvijas tirgū piedāvā valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem jaunu aktīvo ieguldījumu plānu – “ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns”.

 

Nasdaq CSD valdes priekšsēdētājs Indars Aščuks norādīja, ka ABLV Asset Management, IPAS šogad ir jau otrais jaunais līdzekļu pārvaldītājs, kas Latvijas iedzīvotājiem piedāvā jaunu pensiju 2. līmeņa plānu. “Izvēloties pensiju pārvaldnieku, tagad būs iespēja izvēlēties nu jau starp deviņiem līdzekļu pārvaldītājiem. Tas veicinās veselīgu konkurenci gan starp ieguldījumu pārvaldītājiem, gan to ieguldījumu plāniem,” uzsvēra Aščuks.

 

Saskaņā ar “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” prospektu, līdzekļu pārvaldīšanai ir izvēlēta aktīvā stratēģija, kas spēj sniegt ienesīgumu, kurš pārsniedz inflācijas līmeni. Ieguldījumu plāns paredz arī elastīgu ieguldījumu struktūru, kas nodrošina visizdevīgāko līdzekļu sadalījumu atbilstoši aktuālajai ekonomiskajai situācijai un tirgus tendencēm. Ieguldījumu plāna mērķis ir panākt tajā veikto iemaksu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņā, veicot ieguldījumus finanšu un kapitāla tirgū.

 

“Tā kā ABLV Asset Management, IPAS ir Latvijas sabiedrība ar vietējo kapitālu, ieguldīsim līdzekļus arī pašmāju uzņēmumu obligāciju emisijās un Latvijas alternatīvo ieguldījumu fondos, tādā veidā veicinot Latvijas ekonomikas attīstību. Vēl gribētu uzsvērt, ka pensiju plāna līdzekļu pārvaldīšanai izmantosim ABLV grupas kopīgos administratīvos, tehnoloģiskos un intelektuālos resursus, nodrošinot maksimālu efektivitāti ar minimālām izmaksām. Kopējā pārvaldīšanas sabiedrības un turētājbankas komisija būs 0,72% gadā, un komisija par kapitāla pieaugumu netiks piemērota vismaz līdz 2019. gada beigām,” atzīmēja ABLV Asset Management, IPAS valdes priekšsēdētāja vietnieks, “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” pārvaldnieks Jevgenijs Gžibovskis.

 

Nasdaq CSD sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) uztur Latvijas Pensiju sistēmas 2. līmeņa individuālo kontu reģistru. Pensiju sistēmas 2. līmenī veiktās iemaksas no darba algas tiek uzkrātas konkrētās personas individuālajai pensijai. Ar informāciju par visiem līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plāniem var iepazīties mājaslapā manapensija.lv.

 

 

Par ABLV Asset Management

ABLV Asset Management, IPAS ir uzņēmums ieguldījumu fondu veidošanai un pārvaldīšanai. Tas ietilpst ABLV grupā un darbojas kopš 2006. gada. Pateicoties vairāk nekā desmit gadu ilgai pieredzei, tā ir viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Latvijā, piedāvājot 11 dažādus ieguldījumu fondus. Izvēloties ieguldījumu objektus, ABLV Asset Management, IPAS regulāri analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju izpēti, kā arī emitentu finanšu stāvokļa pārbaudi. Lai uzzinātu vairāk par ABLV Asset Management, IPAS un jauno pensiju plānu, apmeklējiet: ablv.com.

 

Par Nasdaq CSD

Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) ir reģionāls centrālais vērtspapīru depozitārijs Baltijā, kas sniedz pakalpojumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Nasdaq CSD nodrošina pēc-tirdzniecības infrastruktūru un plašu vērtspapīru norēķinu pakalpojumu klāstu tirgus dalībniekiem. Depozitārijam ir būtiska loma Baltijas finanšu tirgū kā vienīgajam centrālajam akciju, obligāciju, valdību izlaistu vērtspapīru un citu finanšu instrumentu reģistram. Nasdaq CSD ir licencēts atbilstoši Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR), un to uzrauga Baltijas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādes atbilstoši CSDR. Nasdaq CSD ir Nasdaq Grupas dalībnieks. Mātes sabiedrība Nasdaq, Inc. sniedz tirdzniecības un pēc-tirdzniecības pakalpojumus vairāk nekā 50 valstīs. Lai uzzinātu vairāk par Nasdaq CSD, apmeklējiet: nasdaqcsd.com.

 

Brīdinājums par paziņojumiem, kas vērsti uz nākotni

Informācija, kas šeit tiek sniegta, satur uz nākotni vērstus paziņojumus, kas ietver virkni risku un neskaidrību. Nasdaq brīdina, ka jebkura uz nākotni vērsta informācija negarantē, ka nākotnē šādi rādītāji tiks sasniegti, un faktiskos rezultātus var ietekmēt no Nasdaq neatkarīgi apstākļi. Nasdaq neuzņemas nekādu pienākumu publiski atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu.

 

 

Mediju kontakti:

Dace Bulte

+371 67 212 431

dace.bulte@nasdaq.com