Nasdaq CSD nõuetele vastavus ja teabe avalikustamine:

  • Nasdaq CSD SE poolt hallatavate Nasdaq CSD väärtpaberiarveldussüsteemide hindamine alates üleeuroopalise väärtpaberiarveldussüsteemi TARGET2-Securities (T2S) platvormile üleminekust CPSS-IOSCO finantsturu taristute põhimõtete kohaselt.
  • Nasdaq CSD SE enesehindamine finantsturu taristute CPSS-IOSCO põhimõtete järgimise kohta Nasdaq CSD SE poolt.
  • AGC Nasdaq CSD SE küsimustik 2022–2023.

Liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides

Euroopa Väärtpaberite Keskdepositooriumide Ühendus (ECSDA)

Nasdaq CSD on Euroopa Väärtpaberite Keskdepositooriumide Ühenduse ((European Central Securities Depositories Association ehk ECSDA) liige. ECSDA eesmärk on pakkuda rahvusvahelisel tasandil lahendusi ja nõuandeid tehnilistes, majandus-, finants- ja regulatiivküsimustes, et vähendada riske ning suurendada tõhusust emitentide, investorite ja turuosaliste jaoks väärtpaberite hoidmisel ja haldamisel, väärtpaberitehingute arveldamisel ning väärtpaberitest tulenevate väljamaksete tegemisel kogu Euroopas.

Riiklike numereerimisasutuste ühing (ANNA)

Nasdaq CSD on riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies ehk ANNA) liige ning on saanud riikliku numereerimisasutuse staatuse Eestis, Lätis, Leedus ja Islandil. Seega on Nasdaq CSD volitatud väljastama ISIN koode kõikidele nendes riikides emiteeritavatele väärtpaberitele.

ANNA eesmärk on väärtpaberite ja nendega seotud finantsinstrumentide standardite ühtses ja täpses vormis tutvustamine, rakendamine, haldamine ning kättesaadavaks tegemine nii liikmete koduturgude kui ka finantssektori jaoks tervikuna. ANNA vastutusalas olev rahvusvaheliste standardite registreerimine ja haldamine toimub kooskõlas ISO (Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni) sätestatud eeskirjade ning määrustega.

Rahvusvaheline Väärtpaberiteenuste Ühing (ISSA)

Nasdaq CSD on ISSA liige. ISSA on väärtpaberiteenuseid edendav ühing asukohaga Šveitsis. ISSA liikmete hulka kuuluvad väärtpaberite keskdepositooriumid, väärtpaberiteenuste vahendajad, tehnoloogiaettevõtted ja muud ettevõtted, kes osalevad väärtpaberiteenuste väärtusahela kõigis etappides.

Oma liikmeid ühendades ja nende koostööd toetades on ISSA võtnud juhtrolli, mis on vajalik muutuste elluviimiseks väärtpaberiteenuste vallas. Eesmärk on leida progressiivseid lahendusi, et vähendada riske ning parandada tõhusust ja tulemuslikkust – alates emitendist kuni investorini – ning pakkuda laiemat mõttejuhtimist, et aidata kaasa valdkonna tuleviku kujundamisele.