Aktsionärid võivad oma aktsiaid hoida vahendajate ahela kaudu, mitte otse Nasdaq CSD kontohalduri juures. Seetõttu sätestavad seadused ja reeglid, et vahendajad selles ahelas:

  • edastaksid emitendilt saadud teabe aktsionärile
  • edastaksid emitendile aktsionäri koosolekul osalemise teate ja/või lisatud otsuse projektile antavad hääled

Nasdaq CSD osutab emitentidele ESIS-süsteemis järgmisi teenuseid:

Vahendajatelt teabe kogumine nende aktsionäride kohta, kes kavatsevad aktsionäride koosolekul osaleda

 

Päevakorrapunktide kohta aktsionäride häälte kogumine elektroonilises formaadis

Ühe või mõlema teenuse kasutamiseks

peab aktsionäride koosoleku teade sisaldama teavet tähtaja kohta, mille jooksul aktsionär võib teatada enda osalemisest koosolekul ja/või hääletada, ning seda, kuidas aktsionär peab sellise teate ja/või hääle esitama.

Vahendajate kaudu peab emitendil olema võimalik:

  • saada nimekiri aktsionäridest, kes aktsionäride koosolekul osalevad
  • näha iga aktsionäri poolt päevakorrapunktide kohta antud hääli
  • võtta vastu või lükata tagas konkreetse aktsionäri esitatud e-hääl
  • pärast hääletustähtaega kolm erinevat aruannet alla laadida –

1) e-hääle andnud aktsionäride nimekiri

2) kokkuvõte aktsionäride poolt päevakorrapunktidele antud häältest koos kõigi antud häältega aktsionäri isikut tuvastamata

3) iga päevakorrapunkti kohta antud hääled üksikasjalikult koos iga aktsionäri häälega ja aktsionäri tuvastamisega.

E-hääletamise teenus annab emitendile:

parema ettevalmistuse aktsionäride koosolekuks

aktsionäride aktiivse osalemise äriühingu juhtimisel

kindluse, et aktsionäride õigused on täidetud

aruanded aktsionäride antud häälte kohta

E-hääletamise teenus annab aktsionäridele:

võimaluse koosolekul kohapeal viibimata osaleda otsuste tegemisel, et toetada emitendi pikaajalist kasvu

võimaluse isiklikult koosolekul osalemata anda oma hääl otsuse projekti kohta aktsionäri teenindavas krediidi-või finantseerimisasutuses

suurema läbipaistvuse ja usalduse emitendi vastu äriühingu juhtimisel

    captcha