Kuidas registreerida osad/aktsiad Nasdaq CSDs?

Registreerimine Nasdaq CSD-s võimaldab väärtpabereid mugavamalt ja tõhusamalt hallata. Osade või aktsiate registreerimise taotlemiseks tuleb järgida alltoodud lihtsaid samme:

 

Nõutavad sammud osade/aktsiate registreerimiseks:

01

Esitage registreerimisteenuste leping ja vastavalt kas

02

Juhul kui investorite seas on välismaiseid juriidilisi isikuid, siis on vaja esitada sanktsioonide loetelu alusel tehtava taustakontrolli vorm, selle äriühingu registreerimistunnistus ja grupi struktuur.

03

Aktsiaseltsi (AS) korral lisage asutamisleping ja asutamisotsuse notariaalselt tõestatud koopia.

04

Kehtiva osade pandilepingu puhul (osaühingu puhul) tuleb vajaduse korral esitada pandi registreerimise taotlus

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Kui teie ettevõtte väärtpaberid on Nasdaq CSD-s registreeritud, anname teile nõu kogu väärtpaberite elutsükli jooksul. Palume teavitada meid eelolevatest muutustest ja korporatiivsetest sündmustest, et saaksime tagada registris teie ettevõtte andmete ajakohasuse ning teavitada kontohaldurite kaudu ka ettevõtte investoreid.

Korporatiivsete sündmuste näited:

 • Juriidilise nime muutused
 • Kapitali suurenemine/vähenemine

Millele pöörata tähelepanu osade registreerimisel:

 • Osade registreerimine väärtpaberiregistris on osaühingule vabatahtlik ja toimub osanike otsuse alusel.
 • Kui äriühingu osakapital on jaotatud eriliigilisteks osadeks, esitatakse taotlus ja väärtpaberiomanike nimekiri iga osa liigi kohta eraldi
 • Juhul, kui osanik soovib osad kanda esindajakontole, tuleb Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitatavas väärtpaberiomanike nimekirjas tuua ära ka esindajakonto taga oleva investori andmed. Nimekirja allkirjastamisega kinnitab emitent, et nii tema kui ka investor on nõus andmete avaldamisega kontohaldurpangale. Samuti on investoril kohustus informeerida eelseisvast toimingust oma kontohaldurpanka.
 • Osaniku kindlaks tegemisel lähtub Nasdaq CSD Eesti filiaal äriregistri kandest osaniku kohta. Kui info erineb, on NCSD-l õigus küsida lisadokumente (EVKS §10 lõige 3).
 • Alates 01.06.2023 peavad kontohaldurid andma oma nõusoleku väärtpaberite vastuvõtmiseks iga krediteeritava väärtpaberikonto kohta.
  Juhul, kui kontohaldur ei nõustu väärtpaberite vastu võtmisega mõne investori (esindaja)kontole, siis Nasdaq CSD-l ei ole võimalik sündmust lõpetada, st emissiooni ei registreerita ja ühegi investori kontole väärtpabereid ei kanta. Sellisel juhul teavitab Nasdaq CSD sellest koheselt emitenti. Investor, kelle kontole väärtpabereid ei aktsepteerita kontohaldurpanga poolt, peab pöörduma vastava kontohalduri poole. Alternatiivina võib investor avada konto mõne teise kontohalduri juures ning sellisel juhul tuleb emitendil esitada uus parandatud väärtpaberiomanike nimekiri.

 

Millele pöörata tähelepanu aktsiate registreerimisel:

 • Väärtpaberite registri pidamise seaduse kohaselt on kõigil Eesti aktsiaseltsidel, kaasa arvatud asutamisel olevatel aktsiaseltsidel, kohustus registreerida aktsiad Nasdaq CSD Eesti filiaali (edaspidi NCSD Eesti filiaali) peetavas väärtpaberite registris (EVKS § 2 lg 1 p 3).
 • Kui äriühingu aktsiakapital on jaotatud eriliigilisteks aktsiateks, esitatakse taotlus ja väärtpaberiomanike nimekiri iga aktsia liigi kohta eraldi.
 • Juhul, kui aktsionär soovib aktsiad kanda esindajakontole, tuleb Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitatavas väärtpaberiomanike nimekirjas tuua ära ka esindajakonto taga oleva investori andmed. Nimekirja allkirjastamisega kinnitab emitent, et nii tema kui ka investor on nõus andmete avaldamisega kontohaldurpangale. Samuti on investoril kohustus informeerida eelseisvast toimingust oma kontohaldurpanka.

Korrektsed dokumendid menetletakse 5 tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral 2 tööpäeva jooksul.

Väärtpaberite registreerimise kohta edastab Nasdaq CSD Eesti filiaal taotlusel toodud kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist esitab äriühing nõutavad dokumendid äriregistrile.

  captcha

  Tutvuge meie hinnakirjaga