Korporatiivsete sündmuste standardne ja lihtne arveldamine

Väärtpaberite registreerimine Nasdaq CSD-s toob kaasa kohustuse teavitada depositooriumi aegsasti kõigist väärtpaberitega toimuvatest korporatiivsetest sündmustest, et teave jõuaks kontohaldurite vahendusel ettevõtte investoriteni ja investorite kontodel saaksid toimuda vastavad kanded. Allpool on toodud enamlevinud korporatiivsete sündmuste loetelu. Sündmuste menetlemiseks depositooriumis tuleb emitendil esitada taotlus koos lisadokumentidega. Esitatavate dokumentidega saab tutvuda Infokeskuses.

Osade ja aktsiatega seotud korporatiivsed sündmused:

Dividendid ja muud väärtpaberitest tulenevad väljamaksed

Dividendide maksmine (ingl dividend payment) – raha väljamaksmine osanikele/aktsionäridele proportsionaalselt nende osalusega. Osanik/aktsionär saab raha osanike/aktsionäride koosoleku otsuse alusel.

Aktsiakapitali muutmine

Kapitali suurendamine/vähendamine (ingl capital increase/decrease) – emitendi aktsiakapitali muudatused, mis tulenevad nimiväärtuse või aktsiate arvu suurendamisest või vähendamisest.

Osakapitali muutmine

Kapitali suurendamine/vähendamine (ingl capital increase/decrease) – emitendi osakapitali muudatused, mis tulenevad nimiväärtuse või osade arvu suurendamisest või vähendamisest.

Aktsiate split ja tagurpidi split

Aktsiate splittimine (ingl split/reverse split) – aktsiate arvu suurendamine või vähendamine aktsiakapitali suurust muutmata.

Väärtpaberite kustutamine

Registris väärtpaberite hoidmise lõpetamine (ingl deregistration) – emitent soovib oma osad/aktsiad depositooriumis kustutada.

Ühinemine

Ühinemine (ingl merger) – emitendi pakutavate osade/aktsiate vahetamine kahe või enama äriühingu varade konsolideerimise tõttu.

Ümberkujundamine

Äriühingu võib ümber kujundada teist liiki äriühinguks. Ümberkujundatava ühingu osanikud või aktsionärid saavad uue ühingu osanikeks või aktsionärideks.

Valige allpool aktsiaselts või osaühing:

Jagunemine

Jagunemine (ingl demerger) toimub likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel.

Eurole üleminek

Aktsia või osakapitali eurodesse ümberregistreerimine.

Valige allpool aktsiaselts või osaühing:

Ülevõtmispakkumise läbiviimine

Ülevõtmispakkumine – pakkuja teeb väärtpaberiomanikele väärtpaberite müügi või vahetamise pakkumuse.

Aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest

Aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest (ingl takeover).

ISIN-koodi väljastamine väärtpaberile

Aktsionäride koosolek

Aktsionäride koosolek (shareholders meeting) – emitent kuulutab avalikult välja korralise või erakorralise aktsionäride koosoleku kokkukutsumise ja edastab Nasdaq CSD-le selle kohta avaliku teate.

Võlakirjadega seotud korporatiivsed sündmused

Intressimaksed

Intressi maksmine (ingl interest payment) – raha väljamaksmine võlakirjaomanikele proportsionaalselt neile kuuluvate võlakirjade väärtusega.

Lisateave

Võlakirjade lisaemissioon

Lisaemissioon (ingl additional issuance) – võlakirjade emissioonimahu suurendamine.

Lisateave

Võlakirjade tingimuste muutmine

Tingimuste muudatus – võlakirja tingimuste muudatust puudutav teave.

Lisateave

Võlakirjade lunastamine

Lunastamine ehk tagasiostmine (ingl redemption) – võlakirjade osaline või täielik tagasiostmine emitendi poolt enne võlakirjaemissiooni lõpptähtaega või selle saabumisel.

Lisateave

Nasdaq CSD eurokonto andmed:

Saaja: Nasdaq CSD Lithuanian branch (Reg. No. 304602060)

IBAN: LT119057700000000001

BIC: CSDLLT22577

 

    captcha