Hoiukonto

Hoiukonto avamist ei saa taotleda investor ise, vaid ainult ettevõtja ehk emitent, kelle väärtpabereid hakatakse hoiukontol hoidma. Emitent esitab kõik hoiukonto avamiseks vajalikud dokumendid ja kinnitab esitatud andmete õigsust.

Iga väärtpaberi jaoks tuleb avada uus hoiukonto, st üht hoiukontot ei saa kasutada rohkem kui ühe ettevõtte väärtpaberite hoidmiseks. Kui investor soovib hoida hoiukontol ka mõne teise ettevõtte väärtpabereid, peab ka see emitent taotlema eraldi hoiukonto avamist sama investori jaoks ja esitama Nasdaq CSD-le kõik uue hoiukonto avamiseks vajalikud dokumendid.

Hoiukonto avamisel kehtivad tunne-oma-klienti-põhimõtte (Know Your Customer) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded samamoodi nagu kontohalduri juures tavalise väärtpaberikonto avamisel.

Konto avamine

Kontot saab avada kahel juhul:

  1. väärtpaberite esmaregistreerimisel;
  2. kapitali suurendamisel (välja arvatud fondiemissiooni korral).

Hoiukonto avatakse, kui vajalikud dokumendid on esitatud ning need on täpsed ja terviklikud. Konto avatakse ainult pärast tunne-oma-klienti-põhimõtte ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalike nõuete täitmist ning asjakohaste toimingute tegemist. Alles pärast seda saab ettevõte jätkata esmaregistreerimise või kapitali suurendamise protsessiga.

Hoiukonto avamiseks tuleb teha järgmist:

01

Emitent peab täitma ja allkirjastama hoiukonto avamise lepingu ja taotluse

02

Emitent peab täitma ja allkirjastama sanktsioonide loetelu alusel tehtava taustakontrolli vormi

03

Emitent peab täitma ja allkirjastama “Hoolsusmeetmete kohaldamisega seotud teave emitendi kohta

04

Investor peab täitma ja allkirjastama vormi  “Hoolsusmeetmete kohaldamisega seotud teave kontoomaniku kohta”

Tunne-oma-klienti-põhimõtte, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmiseks ning sanktsioonide sõelumiseks võib Nasdaq CSD Eesti filiaal kasutada koostööpartnereid, kellel on õigus koguda ja töödelda vajalikku teavet emitendi ja investori kohta ning teha väärtpaberite keskdepositooriumi nimel andmete kontrollimiseks päringuid. Meie koostööpartnerid võivad täpsustada ka dokumentide ja andmete nimekirja, mille emitent peab esitama nii enda kui ka investori kohta konto avamiseks.

Nasdaq CSD Eesti filiaalil on õigus konto avamisest keelduda.
Hoiukontoga seotud tasud leiab hinnakirjast.
Hoiukonto taotlemise menetlustasu arvestatakse hinnakirja punkti 1.2.5.1.1 või 1.2.5.1.2 kohaselt, olenemata sellest, kas hoiukonto avatakse või mitte.

Väärtpaberite ülekanne hoiukontolt tavalisele väärtpaberikontole

Hoiukonto on olemuselt ajutine väärtpaberikonto. Pärast seda, kui investor avab pangas tavalise väärtpaberikonto, tuleb kanda väärtpaberid hoiukontolt tavalisele väärtpaberikontole ja hoiukonto suletakse.

Väärtpaberite ülekande algatamiseks peab väärtpaberite emitent esitama väärtpaberite ülekandmise taotluse. Ülekanne toimub, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja tunne-oma-klienti-põhimõtte ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded on täidetud ning toimingud lõpetatud.

Pärast väärtpaberite ülekandmist hoiukonto suletakse.

Väärtpaberite müük hoiukontolt

Hoiukontolt on võimalik makseta väärtpaberite ülekande korras võõrandada väärtpaberid osaliselt või kogu väärtpaberite saldo ulatuses teisele investorile tingimusel, et väärtpabereid omandaval investoril on olemas kontohalduri vahendusel registris avatud tavaline väärtpaberikonto. Hoiukontolt ei saa teha ülekandeid makse vastu.

Väärtpaberite võõrandamine teisele hoiukontole ei ole võimalik.

Ülekande tegemiseks peab hoiukonto avanud emitent esitama väärtpaberite registripidajale taotluse. Kui kõik dokumendid on korras, algatab registripidaja väärtpaberite ülekande.

 

Väärtpaberite pantimine

Kõik pantimisega seotud toimingud tehakse hoiukonto avamist taotlenud väärtpaberite emitendi nõudmisel.

Panditud väärtpabereid saab kanda üle tavalisele väärtpaberikontole (nt kui pantija muutub).

Panditud väärtpabereid on võimalik realiseerida ainult siis, kui panditud väärtpaberid kantakse üle tavalisele väärtpaberikontole.

Hoiukontol hoitavatele väärtpaberitele ei saa seada finantstagatist.

Hoolsusmeetmed pärast hoiukonto avamist

Hoiukonto omaniku (investor) ja hoiukonto avamist taotlenud emitendi suhtes tuleb kohaldada õigusaktidega ette nähtud hoolsusmeetmeid ka pärast hoiukonto avamist.

Hoolsusmeetmete kohaldamiseks on väärtpaberite registripidajal õigus nõuda emitendilt vajalikke dokumente ning emitendil on kohustus esitada vastav teave registripidajale.

Hoolsusmeetmete kohaldamiseks võib Nasdaq CSD Eesti filiaal kasutada koostööpartnereid.

Hoiukonto sulgemine

Nasdaq CSD suleb tühja hoiukonto ilma emitendi korralduseta.

    captcha

    Kas soovite lisainfot teenustasude kohta?