Aktsiaselts võib kapitali suurendada

 • uute aktsiate väljalaskmisega
 • olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega
 • fondiemissiooni teel.

NB! Aktsiakapitali suurendamise otsusega võib ette näha, et uued aktsiad ei anna õigust dividendidele majandusaasta eest, millal tehakse aktsiakapitali suurendamise kohta kanne äriregistrisse. See õigus ei või tekkida hiljem kui aktsiakapitali suurendamisele järgneva majandusaasta eest. Kui emitent registreerib väärtpaberite registris eriõigusega aktsiad, hoitakse neid kuni õiguste samaväärseks tegemiseni varem emiteeritud aktsiatest eraldi ja häältega esindatud kapital erineb selle võrra tegelikult emiteeritud aktsiakapitalist. Õiguste samaväärseks muutmiseks tuleb emitendil esitada NCSD Eesti filiaalile vabas vormis taotlus.

Aktsiaselts võib kapitali vähendada

 • aktsiate tühistamisega
 • aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel.

Õigete väärtpaberiregistri andmete tagamiseks on äriühingul kohustus NCSD Eesti filiaali teavitada aktsiakapitali ja nimiväärtuse muutumisest. Äriseadustikust tulenevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt NCSD Eesti filiaali kodulehelt.

1. Aktsiakapitali suurendamine sissemaksetega

Aktsiakapitali suurendamiseks laseb aktsiaselts välja uued aktsiad ehk korraldab aktsiaemissiooni. Kapitali suurendamiseks vajalik sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline.

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Kui äriühingu aktsiakapital on jaotatud eriliigilisteks aktsiateks, esitatakse taotlus iga aktsia liigi kohta eraldi

Juhul, kui aktsionär soovib täiendavaid aktsiad kanda esindajakontole, tuleb NCSD Eesti filiaalile esitada aktsionäri kirjalik nõusolek ning aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks esitada esindajakonto omaniku poolt välja antud volikiri. Aktsionäride nimekirjas ona vaja tuua ära ka esindajakonto taga oleva investori andmed. Nimekirja allkirjastamisega kinnitab emitent, et nii tema kui ka investor on nõus andmete avaldamisega kontohaldurpangale. Samuti on investoril kohustus informeerida eelseisvast toimingust oma kontohaldurpanka.

Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiakapitali suurendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)

Põhikiri juhul, kui seda muudetakse

2. Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel

Fondiemissioon on aktsiakapitali suurendamine omakapitali arvelt ilma täiendavate sissemakseteta. Fondiemissiooni puhul aktsiate märkimist ei toimu ja uusi aktsiaid omandavad ainult olemasolevad aktsionärid (lähtuvalt § 350 lg 5 osalevad fondiemissioonis ka aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiad).

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiakapitali suurendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)

Kui olemasolevad aktsiad ei anna täisarvu uusi aktsiaid, siis tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini. Ümardamise tulemusena tekkida võivad väärtpaberite murdosad tühistatakse. (EVKS § 13 lg 24).

Põhikiri juhul, kui seda muudetakse

3. Aktsiakapitali vähendamine aktsiate tühistamise teel

Tühistamine toimub kas:

Proportsionaalselt – kõigi aktsionäride väärtpaberikontodel olevate aktsiate arvu vähendatakse teatud protsendi võrra proportsionaalselt tema omanduses olevate aktsiate arvule.

Suunatult – aktsiakapitali vähendatakse omaaktsiate ehk tresooraktsiate või kindlaks määratud aktsionäride aktsiate tühistamise teel

Kombineeritult – ehk aktsiakapitali vähendatakse valikuliselt. Näiteks jäetakse väikeaktsionäride omanduses olev väärtpaberite arv samaks ning vähendatakse olulist osalust omavate aktsionäride omanduses olevat väärtpaberite arvu.

Kui aktsiad on panditud, vähendab Nasdaq CSD Eesti filiaal aktsionäri väärtpaberikontol olevate ja sealhulgas koormatud aktsiate arvu proportsionaalselt.

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Kui äriühingu aktsiakapital on jaotatud eriliigilisteks aktsiateks, esitatakse taotlus iga aktsialiigi kohta eraldi

Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiakapitali vähendamise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)

Erijuhis aktsiate jagunemise kohta aktsionäride vahel, kui tühistamine toimub suunatult või kombineeritult (erijuhis on vajalik juhul, kui antud info ei sisaldu otsuses). Kui proportsionaalsel tühistamisel olemasolevad aktsiad ei anna täisarvu tühistamisele kuuluvaid aktsiad, siis tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini. Ümardamise tulemusena tekkida võivad väärtpaberite murdosad tühistatakse. (EVKS § 13 lg 24)

Põhikiri, juhul kui seda muudetakse

4. Aktsiate nimiväärtuse muutmine

Aktsiakapitali saab suurendada või vähendada aktsiate nimiväärtuse muutmisega, nii, et aktsiate arv jääb samaks. Aktsiate nimiväärtuse suurendamisel või vähendamisel, kui sellega ei muudeta aktsiakapitali suurust, vähendab või suurendab NCSD Eesti filiaal vastavalt panditud aktsiate arvu proportsionaalselt (EVKS § 16 lg 8).

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiate nimiväärtuse ja aktsiakapitali muutmise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)

Uus põhikiri

Millele pöörata tähelepanu

 • Taotlus esitada hiljemalt viis tööpäeva enne aktsionäride nimekirja fikseerimise päeva (EVKS § 21 lg 4)
 • Täiendavate või tühistamismärkega aktsiate registreerimise kohta edastab NCSD Eesti filiaal taotlusel toodud kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile. Äriregister kontrollib elektroonselt väärtpaberite registri pidaja teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning NCSD Eesti filiaal teostab väärtpaberite registris lõplikud kanded.
 • Sündmuse lõpetamisel määrab väärtpaberite register Äriregistri kande põhjal kuupäevad:
Viimane instrueerimise kuupäev  Viimane kuupäev, millal saab sisestada tehinguid hetkel kehtiva ajutise ISIN koodiga
Nimekirja fikseerimise kuupäev Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse väärtpaberiomanike ring, kes sündmuse tulemusel saavad täiendavad väärtpaberid oma kontole (põhi-ISIN)
Maksekuupäev Kuupäev, mille seisuga kantakse uus kogus väärtpabereid väärtpaberikontodele
 • Alates 01.06.2023 peavad kontohaldurid andma oma nõusoleku väärtpaberite vastuvõtmiseks iga krediteeritava väärtpaberikonto kohta.
  Juhul, kui kontohaldur ei nõustu väärtpaberite vastu võtmisega mõne investori (esindaja)kontole, siis Nasdaq CSD-l ei ole võimalik sündmust lõpetada, st emissiooni ei registreerita ja ühegi investori kontole väärtpabereid ei kanta. Sellisel juhul teavitab Nasdaq CSD sellest koheselt emitenti. Investor, kelle kontole väärtpabereid ei aktsepteerita kontohaldurpanga poolt, peab pöörduma vastava kontohalduri poole. Alternatiivina võib investor avada konto mõne teise kontohalduri juures ning sellisel juhul tuleb emitendil esitada uus parandatud väärtpaberiomanike nimekiri.

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia