Väärtpaberite splittimine

on aktsiate nimiväärtuse vähendamine aktsiakapitali suuruse muutmiseta, muutub aktsiate arv. Uue nimiväärtusega aktsiatele antakse uus ISIN kood. Aktsiate splittimist võivad kasutada äriühingud, kelle väärtpaberid on suure nimiväärtusega ja seetõttu vähelikviidsed, kuid kelle väärtpaberite vastu oodatakse suurema huvi tekkimist. Splittimine lihtsustab muudatuste tegemist omanike struktuuris ka börsil mittenoteeritud äriühingutel.

Tagurpidi splittimine

on väärtpaberi nimiväärtuse suurendamine aktsiakapitali muutmiseta. Sellisel juhul vahetatakse antud väärtpaberid välja vastavalt mahule uute väärtpaberite vastu ning seni kehtinud väärtpaberid tühistatakse. Panditud aktsiate nimiväärtuse muutmisel pandib registripidaja aktsiaid juurde selliselt, et panditud aktsiate nimiväärtuste summa jääb muutmata (EVKS § 16 lg 8).

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Aktsionäride üldkoosoleku otsus või protokoll aktsiate nimiväärtuse muutmise kohta (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)

Uus põhikiri

Millele tähelepanu pöörata

  • Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul.
  • Nasdaq CSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberite registrisse ja edastab taotlusel toodud kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.
  • Äriregister kontrollib elektroonselt väärtpaberite registripidaja teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning pärast äriregistri kannet teostab Nasdaq CSD Eesti filiaal väärtpaberite registris lõplikud kanded.
  • Sündmuse lõpetamisel määrab väärtpaberite register Äriregistri kande põhjal kuupäevad:
Viimane arveldamise kuupäev  Viimane kuupäev, millal saab teha tehinguid hetkel kehtiva ISIN koodiga
Nimekirja fikseerimise kuupäev Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse aktsionäride ring, kes sündmuse tulemusel saavad uue koguse aktsiad uue ISIN koodiga
Maksekuupäev Kuupäev, mille seisuga kantakse uus kogus aktsiad aktsionäride väärtpaberikontodele

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia