Äriseadustik näeb põhiaktsionärile, kelle omanduses on üle 90% aktsiatest, ette võimaluse vähemusaktsionäride aktsiad õiglase rahalise hüvitise eest üle võtta. Pärast ülevõtmise otsustamist tuleb aktsiaseltsi juhatusel esitada väärtpaberite registri pidajale avaldus, mille alusel registripidaja korraldab aktsiate ülekandmise põhiaktsionärile ning hüvitissummade ülekandmise vähemusaktsionäridele. Aktsiate ülevõtmise protsess rahalise hüvitise eest on sätestatud äriseadustiku peatükis 291.

Vajalikud sammud:

Põhiaktsionär (aktsionär, kes omab üle 90% aktsiakapitalist) koostab ülevõtmisaruande, mille kontrollib üle audiitor

Põhiaktsionär esitab seltsi juhatusele taotluse aktsiate ülevõtmiseks

Selts kutsub kokku vastava aktsionäride üldkoosoleku (koosoleku protokolli peab tõestama notar)

Üldkoosolek otsustab aktsiate ülevõtmise (koosolekul esindatud häältest peab 95% poolt olema)

Pärast ühe kuu möödumist üldkoosolekust esitab seltsi juhatus registripidajale Taotluse vähemusaktsionäride aktsiate ülekandmiseks põhiaktsionärile

NCSD Eesti filiaal teavitab (eelnevalt seltisga kokku leppides) seltsi ülekandmise tähtaegadest ja hüvitismaksete kogusumma NCSD Eesti filiaalile ülekandmise asjaoludest

Põhiaktsionär kannab hüvitismaksete kogusumma NCSD Eesti filiaali pangakontole

NCSD Eesti filiaal viib läbi aktsiate ülekanded vähemusaktsionäridelt põhiaktsionärile ning kannab vähemusaktsionäridele üle hüvitissumma (vähemusaktsionärid ega põhiaktsionär ei pea ise selleks midagi tegema)

Muud olulised asjaolud

  • Juhul kui vähemusaktsionäri aktsiad on panditud, kantakse pant üle põhiaktsionärile.
  • Arestitud aktsiate osas teeb NCSD Eesti filiaal ülekande pärast aresti vabastamise korralduse saamist.
  • Aktsionäride, kelle ülevõetavad aktsiad on registreeritud ajutisel väärtpaberikontol, osas ülevõtmiskannete tegemiseks tuleb seltsil välja selgitada nende pangakonto rekvisiidid ning esitada andmed (juhatuse liikme poolt kinnitatuna) taotluse lisana. Juhul kui pangarekvisiitide väljaselgitamine ei ole võimalik (isikutega ei ole võimalik kontakti saada, isikud on surnud vms), tuleb hoiustada ülevõetavate aktsiate eest tasumisele kuuluv summa notari juures ning NCSD Eesti filiaalile esitada hoiustamisdokument.
  • Sündmuse lõpetamisel määrab väärtpaberite register kuupäevad:

Viimane arveldamise kuupäev – Viimane kuupäev, millal saab sisestada tehinguid ISIN koodiga, et tehing arvelduks enne maksekuupäeva
Nimekirja fikseerimise kuupäev – Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse väärtpaberiomanike ring, kes sündmuses osalevad
Maksekuupäev – Kuupäev, mille seisuga tehakse kanded väärtpaberikontodel

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Aktsionäride üldkoosoleku notariaalselt tõestatud protokoll

Põhiaktsionäri ülevõtmisaruanne (kui ei sisaldu protokollis)

Audiitori aruanne (kui ei sisaldu protokollis)

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia