01.07.2010 jõustunud Äriseadustiku muudatused võimaldavad nii asutatavatel kui varem asutatud osaühingutel ja aktsiaseltsidel alates 01.07.2010 registreerida oma aktsia- või osakapital eurodes. Aktsia või osakapitali eurodesse ümberregistreerimisele ei ole kehtestatud lõpptähtaega, küll aga kehtib piirang, mille kohaselt alates 1. jaanuarist 2012 kantakse äriühingu põhikirja ja/või aktsia-/osakapitali muudatus äriregistrisse vaid juhul, kui äriühingu kapital on arvestatud ümber eurodesse.

Oluline on teada, et automaatselt ettevõtete aktsia- ja osakapitali eurodesse ei konverteerita. Iga ettevõte peab selleks ise soovi avaldama ning registreerima äriühingu aktsia- või osakapitali muudatused äriregistris ning  ka väärtpaberite registris.
NCSD Eesti filiaalis tuleb registreerida muudatused kõigil aktsiaseltsidel ja neil osaühingutel, kes on väärtpaberite registris registreeritud. Selleks tuleb vastu võtta ümberregistreerimiseks vajalikud otsused ja vormistada dokumendid.

Aktsia- ja osakapitali konverteerimisel tuleb järgida minimaalse osa-/aktsiakapitali nõuet ning nimiväärtuse minimaalse kordaja nõuet, säilitades aktsionäride või osanike osaluse proportsioonid ettevõttes. Aktsiaseltside puhul lisandus alates 1.07.2010 võimalus võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia, mille puhul aktsiakapitali eurodesse konverteerimine on kõige lihtsam.

Kapitali muutmise protsess koosneb erinevatest etappidest: emitendi otsus, NCSD Eesti filiaali menetlus, äriregistri menetlus ja NCSD Eesti filiaali lõplik kanne.

Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse:

Selleks, et muuta olemasoleva aktsiaseltsi aktsiakapital ümber eurodesse, peab ettevõte:

 • Kutsuma kokku aktsionäride üldkoosoleku ja võtma vastu otsused aktsiakapitali ümberarvestamiseks eurodesse ning põhikirja muutmiseks.
 • Muutma vastavalt otsustatule põhikirja
 • Registreerima muudatused väärtpaberiregistris (NCSD Eesti filiaal algatab menetluse)
 • Registreerima muudatused äriregistris

Pärast äriregistri kannet teostab vastavad anded väärtpaberite register.

Kapitali muutmise protsess koosneb erinevatest etappidest: emitendi otsus, NCSD Eesti filiaali menetlus, äriregistri menetlus ja NCSD Eesti filiaali lõplik kanne.

Aktsiakapitali ümberarvestamisel eurodesse aktsia nimiväärtuse ja aktsiakapitali muutmisega

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Aktsiate nimiväärtuse muutmise taotlus

Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamise taotlus (vajalik vaid mitme aktsialiigi puhul)

Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamise otsus või üldkoosoleku protokoll (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia), aktsiate arvu muutmisel on vajalik, et otsus sisaldaks erijuhist

Muudetud põhikiri

Aktsiakapitali ümberarvestamisel eurodesse nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtmisega

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamise taotlus

Nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtmise taotlus

Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamise otsus või üldkoosoleku protokoll (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia)

Muudetud põhikiri

Millele tähelepanu pöörata:

 • Menetlusega antakse ettevõtte väärtpaberitele uus ISIN kood.
  Korrektsed dokumendid menetletakse viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul.
 • NCSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab taotlusel toodud kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile. Äriregister teeb muudatused äriregistrisse ning NCSD Eesti filiaali teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.
  Väärtpaberi ISIN koodi leiate siit
 • Sündmuse lõpetamisel määrab väärtpaberite register Äriregistri kande põhjal kuupäevad:

Viimane instrueerimise kuupäev – Viimane kuupäev, millal saab sisestada tehinguid hetkel kehtiva ISIN koodiga
Nimekirja fikseerimise kuupäev – Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse väärtpaberiomanike ring, kes sündmuses osalevad
Maksekuupäev – Kuupäev, mille seisuga tehakse kanded väärtpaberikontodel

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse vormistamine

Vormistatud aktsionäride üldkoosoleku otsus sisaldab järgmist infot:

 • otsus selle kohta, et aktsiakapital arvestatakse eurodesse
 • märge selle kohta, et aktsionärid on sellega nõustunud
 • otsus põhikirja muutmise kohta, milles muutub aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse vääring
 • uus, eurodes väljendatud aktsiakapital, selle muutmise ulatus ja viis (suurendamine/vähendamine)
 • aktsia uus nimiväärtus eurodes
 • erijuhis, kui aktsiate arv muutub. St loetelu, kuidas jaotub aktsiate arv aktsionäride vahel pärast eurodesse konverteerimist. Erijuhises on vaja arvestada, et aktsionäril võivad aktsiad jaotuda erinevate kontode vahel ja aktsiad võivad olla osaliselt panditud.
 • Juhul, kui aktsiakapitali eurodesse konverteerimisel ei tehta kapitali osas suuremaid muudatusi, kui eurole üleminekuks ja täiskordsuse nõuete saavutamiseks vajalik, tuleb otsuses viidata, et aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust, vastavalt  ÄS § 5252 lg 3.

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia