Kui jagunemisega seoses jaguneva ühingu kapital muutub, tekib uus äriühing või jagunev ühing lõpeb, esitab äriühing NCSD Eesti filiaalile dokumendid vastava korporatiivse sündmuse läbiviimiseks.

Äriseadustikust äriühingule laienevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt registripidaja kodulehelt või teeb päringu Nasdaq CSD Eesti filiaalile.

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Teavitus jagunemisest, kui jaguneva ühingu väärtpaberid on registreeritud NCSD Eesti filiaalis ja jagunemine toimub eraldumise teel ning jaguneva ühingu kapital ei muutu.

Väärtpaberite kustutamise taotlus, kui jagunemine toimub jaotumisena ning omandavaid äriühinguid ei ole registreeritud väärtpaberite registris.

Kui eraldumisel asutatakse aktsiaselts, tuleb esitada aktsiate registreerimise taotlus ning aktsionäride nimekiri

Kui eraldumisel asutatakse osaühing, mis registreeritakse väärtpaberite registris (mis on vabatahtlik), tuleb esitada osade registreerimise taotlus ning osanike nimekiri.

Notariaalne jagunemisleping (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)

Kui jagunemisel muudetakse ettevõtte kapitali, vaata lähemalt kapitali muutmise toimingu kirjeldust

Millele pöörata tähelepanu:

  • Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul.
  • Nasdaq CSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab taotlusel toodud kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile. Äriregister kontrollib elektroonselt väärtpaberite registri pidaja teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning Nasdaq CSD Eesti filiaal teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.
  • Sündmuse lõpetamisel määrab väärtpaberite register vajadusel Äriregistri kande põhjal kuupäevad:

Viimane instrueerimise kuupäev – Viimane kuupäev, millal saab sisestada tehinguid hetkel kehtiva ISIN koodiga
Nimekirja fikseerimise kuupäev – Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse väärtpaberiomanike ring, kes sündmuses osalevad
Maksekuupäev – Kuupäev, mille seisuga tehakse kanded väärtpaberikontodel

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia