Võimalikud ümberkujundamise viisid väärtpaberite registris:

  • Aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks ja uue osaühingu osasid ei registreerita väärtpaberiregistris
  • Aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks ja uue osaühingu osad registreeritakse väärtpaberiregistris
  • Osaühingu ümberkujundamine aktsiaseltsiks, aktsiad registreeritakse väärtpaberiregistris.

Äriseadustikust tulenevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt Nasdaq CSD Eesti filiaali kodulehelt või teeb päringu Nasdaq CSD Eesti filiaalile.

OÜ ümberkujundamine AS-iks

Osaühingu aktsiaseltsiks ümberkujundamise eelduseks on osade registreerimine väärtpaberiregistris. Juhul, kui ümberkujundatava osaühingu osad on eelnevalt väärtpaberiregistris registreeritud, ei ole osade esmaregistreerimisdokumente vajalik esitada.

Taotlus osade registreerimiseks

Taotlus väärtpaberite konverteerimiseks

Ümberkujundamisotsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)

Aktsionäride nimekiri (kui aktsiate jaotus ei ole välja toodud otsuses)

Aktsiaseltsi põhikiri

Millele pöörata tähelepanu:

  • Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul.
  • Nasdaq CSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab taotlusel toodud kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile. Äriregister kontrollib elektroonselt Nasdaq CSD Eesti filiaali teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning Nasdaq CSD Eesti filiaal teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.
  • Juhime tähelepanu sellele, et menetluse algatamise eelduseks on Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arvete tasumine.
  • Sündmuse lõpetamisel määrab väärtpaberite register vajadusel Äriregistri kande põhjal kuupäevad:

Viimane instrueerimise kuupäev – Viimane kuupäev, millal saab sisestada tehinguid hetkel kehtiva ISIN koodiga
Nimekirja fikseerimise kuupäev – Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse väärtpaberiomanike ring, kes sündmuses osalevad
Maksekuupäev – Kuupäev, mille seisuga tehakse kanded väärtpaberikontodel

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1 10145 Tallinn, Estonia

Maakri 19/1 10145 Tallinn, Estonia