Võimalikud ümberkujundamise viisid väärtpaberite registris:

  • Aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks ja uue osaühingu osasid ei registreerita väärtpaberiregistris
  • Aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks ja uue osaühingu osad registreeritakse väärtpaberiregistris
  • Osaühingu ümberkujundamine aktsiaseltsiks, aktsiad registreeritakse väärtpaberiregistris

Äriseadustikust tulenevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt Nasdaq CSD Eesti filiaali kodulehelt või teeb päringu Nasdaq CSD Eesti filiaalile.

1. AS-i ümberkujundamine OÜ-ks, osaühingu osasid ei registreerita väärtpaberite registris

Aktsionärid otsustavad aktsiaseltsi ümber kujundada osaühinguks.
Osade väärtpaberiregistris hoidmine on vabatahtlik. Aktsiaseltsist osaühinguks ümber kujundatud äriühing ei pea tekkinud osasid väärtpaberiregistris registreerima.

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Taotlus väärtpaberite kustutamiseks kas läbi Nasdaq CSD veebikeskkonna või digitaalselt allkirjastatud taotlus väärtpaberite kustutamiseks

Ümberkujundamisotsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist), milles on muuhulgas sätestatud, kes peab osanike nimekirja (kas NCSD Eesti filiaal või juhatus)

Osaühingu põhikiri

2. AS-i ümberkujundamine OÜ-ks, osaühingu osad registreeritakse väärtpaberite registris

Aktsionärid otsustavad aktsiaseltsi ümber kujundada osaühinguks. Osade väärtpaberite registris pidamine on vabatahtlik. Aktsiaseltsist osaühinguks ümberkujundatud äriühing võib jätkata osade hoidmist väärtpaberite registris.

Äriühingu poolt edastatavad dokumendid:

Ümberkujundamisotsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist), milles on muuhulgas sätestatud, kes peab osanike nimekirja (kas NCSD Eesti filiaal või juhatus)

Osaühingu põhikiri

Millele pöörata tähelepanu

  • Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul.
  • Nasdaq CSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab taotlusel toodud kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile. Äriregister kontrollib elektroonselt Nasdaq CSD Eesti filiaali teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning Nasdaq CSD Eesti filiaal teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.
  • Juhime tähelepanu sellele, et menetluse algatamise eelduseks on Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arvete tasumine.
  • Sündmuse lõpetamisel määrab väärtpaberite register Äriregistri kande põhjal kuupäevad:

Viimane instrueerimise kuupäev – Viimane kuupäev, millal saab sisestada tehinguid hetkel kehtiva ISIN koodiga
Nimekirja fikseerimise kuupäev – Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse väärtpaberiomanike ring, kes sündmuses osalevad
Maksekuupäev – Kuupäev, mille seisuga tehakse kanded väärtpaberikontodel

 

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Läbi Nasdaq CSD veebikeskkonna

E-teenuste portaal

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Tavapostiga

Maakri 19/1 10145 Tallinn, Estonia